Danske Kancelli – Kom godt i gang!

Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen og frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste lov- og regeringskontor. Herigennem udgik de enevældige kongers love, og herfra fandt den overordnede forvaltning af landet sted. Det var også her, at en lang række lokale sager og borgerhenvendelser behandledes og forelagdes kongen. Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet samt Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste.

Det finder du i Danske Kancellis arkiv

Under enevælden var de danske konger både lovgivere og øverste forvaltningschefer, og derfor skulle rigtig mange sager forelægges og besluttes af dem. Dette skete primært gennem Danske Kancelli, og i forbindelse med dette skabtes her en række vigtige kilder:

  • Forestillinger: Kancelliets indstillinger forsynet med kongens beslutning.
  • Supplikker: Borgerhenvendelser (bønskrivelser, klager m.m.) forsynet med kongens beslutning.
  • Gratialprotokoller: Embedsindstillinger (civile) forsynet med kongens beslutning.

Udover at ekspedere kongelige resolutioner, afgjorde Danske Kancelli også en lang række sager på egen hånd, og begge dele udløste en omfattende korrespondance.

Frem til 1800 var Danske Kancellis udgående korrespondance opdelt geografisk, og der førtes følgende to serier kopibøger for Jylland, Sjælland (med Møn og Bornholm) og Fyn og Smålandene (Lolland-Falster):

  • Registre (åbne breve): Love og anordninger samt andre kongelige beslutninger.
  • Tegnelser (lukkede breve): Forvaltningsskrivelser til embedsmænd og afgørelser i enkeltsager.
  • Koncepter og indlæg til registre og tegnelser: Den enkelte sags dokumenter.

I 1800 ændredes Danske Kancellis organisation, idet der oprettedes 6 departementer med hvert sit særlige ressortområde. Den udgående korrespondance var stadig helt central, og i hvert departement førtes disse to kopibøger:

  • Registranter: Love og anordninger samt andre kongelige beslutninger.
  • Brevbøger: Forvaltningsskrivelser til embedsmænd og afgørelser i enkeltsager.
  • Registrantsager og brevsager: Den enkelte sags dokumenter.

Danske Kancellis arkiv befinder sig på Rigsarkivet, København.

Nyttige digitale hjælpemidler

En kort oversigt over Danske Kancellis historie og indretning samt indholdet af arkivet findes i Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse bd.I,1, side 169.

En forholdsvis detaljeret registratur findes i Vejledende Arkivregistratur I, Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner.

Seddelregistraturen 14-19 omfatter indkomne breve og indlæg vedrørende Danmark 1481-1660.

Register til testamenter 1710-1810 i Danske Kancelli

Register til embedsudnævnelser 1660-1848 i Danske Kancelli

Register til norske embedsudnævnelser 1660-1799 i Danske Kancelli

Seddelkartotek over udgåede breve 1660-1848 fra Danske Kancelli

Digitaliserede kildeudgaver med indhold fra Danske Kancelli

Kr. Erslev og W. Mollerup: Danske Kancelliregistranter 1535-50, 1881-82.

Rigsarkivet: Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 1551-1660, 1885-2005.