Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Danske Kancelli

Arkiv Indhold
Danske Kancelli Adskillige Bestillinger. Nr.1 (1730 - 1848)
Danske Kancelli Adskillige Bestillinger. Nr.2 (1730 - 1848)
Danske Kancelli Akter ang. besigtelser på lenene i Skåne, Bleking og Jylland i h.t. kgl. missiver af 1645 7. og 8. oktober (1645 - 1646)
Danske Kancelli Akter angående forstrækninger og kontributioner fra adel, gejstlighed, borgerskab og bønder til landets defension (1625 - 1658)
Danske Kancelli Akter vedk. Lovrevisionskommissionen i flg. kgl. reskript af 1701 15. oktober (nr. 1 - 6) (1701 - 1711)
Danske Kancelli Akter vedkommende assessor Biørn Berthelsen Biørnsens og kirkeinspektør Andreas Lowsons deltagelse i lovrevisionsarbejdet (1743 - 1758)
Danske Kancelli Aktstykker og forarbejder til Christian 5.s danske lov nr. 1 - 79 (1661 - 1682)
Danske Kancelli Aktstykker og forarbejder til Danmarks og Norges kirkeritual (1683 - 1685)
Danske Kancelli Alfabetisk register over naturalisationspatenterne (1776 - 1847)
Danske Kancelli Alfabetisk register til Tegnelser over alle Lande (1545 - 1571)
Danske Kancelli Besigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter (1535 - 1571)
Danske Kancelli Besigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter (1572 - 1660)
Danske Kancelli Bilag til jysk missive af 29. juli 1746 (nr. 62) angående grundtakst over Fredericia stads grunde og bygninger (1746 - 1746)
Danske Kancelli Bilag til sjæll. Missive af 12. nov. 1728 (Nr. 581) ang. at forfatte Mandtal over alle familier og partikulære personer i København efter ildebranden (1728 - 1728)
Danske Kancelli Bilag til Sjæll. Missive af 24. dec. 1728 (Nr. 672) angående at forfatte en fortegnelse over de afbrændte huse i København mm. (1728 - 1728)
Danske Kancelli BIlag til sjællandsk missive af 17. april 1686 ang. Kommissionen til grundtakstens forandring og ny indrettelse i København (1686 - 1689)
Danske Kancelli Bilag til sjællandsk missive af 8. februar 1668 ang. Kommissionen til at taksere huse og våninger i København (1668 - 1668)
Danske Kancelli BIlag til sjællandsk åbent brev af 3. sept. 1692 ang. kommissionsskifteforretning i boet efter friherre Jens Juels afdøde hustru (1692 - 1692)
Danske Kancelli Breve til kongen og kansleren fra rentemesteren (1519 - 1531)
Danske Kancelli Christian 2.s registre (1513 - 1523)
Danske Kancelli Christian 3.s lensbog (1544 - 1548)
Danske Kancelli Danske Kancellis forestillinger (1790 - 1799)
Danske Kancelli Designationer og afregninger over borgernes og bøndernes udgifter til krigsfolkets underholdning, indsendte af lensmændene i h.t. kgl. missiver af 1643 18. december, 1645 18. august og 1646 15. december (1643 - 1647)
Danske Kancelli Designationer over uafsluttede døds- og fallitboer i Danmark og Norge, indsendte i henhold til kabinetsordre af 6. februar 1771 (1771 - 1771)
Danske Kancelli Designationer på gårde og bol indsendte fra sognekaldene i Vendelbo stift (1657 - 1657)
Danske Kancelli Designationer på jordegne bønder og deres landgilde, indsendte af lensmanden på Bornholm i henhold til kgl. missive af 1646 30. maj (1646 - 1646)
Danske Kancelli Div. ansøgninger om naturalisation (uden kgl. ekspedition) (1776 - 1789)
Danske Kancelli Diverse (1481 - 1571)
Danske Kancelli Diverse breve, dokumenter og akter det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1660)
Danske Kancelli Diverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede (1572 - 1660)
Danske Kancelli Diverse dokumenter og regnskaber ang. Færøerne, Island og Grønland (1640 - 1798)
Danske Kancelli Diverse etat-, adels- og rangfortegnelser I - III (1536 - 1692)
Danske Kancelli Diverse fortegnelser over gejstlige og verdslige embeder og embedsmænd (1678 - 1797)
Danske Kancelli Diverse kongelige ekspeditioner det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1639)
Danske Kancelli Diverse originale kongelige bestallinger, bevillinger og benådninger samt pas (1572 - 1660)
Danske Kancelli Diverse originale kongelige missiver (1572 - 1660)
Danske Kancelli Diverse originale lensbreve og originale kongelige missiver til lensmænd (1572 - 1660)
Danske Kancelli Diverse originale åbne breve og missiver (1699 - 1771)
Danske Kancelli Diverse rangregistre og fortegnelser over Rangspersoner (1670 - 1766)
Danske Kancelli Diverse titulaturer og formularer samt blanketter (1572 - 1848)
Danske Kancelli Dokumenter til kgl. majestæts resolutionsbog udi Norge (1681 - 1698)
Danske Kancelli Efterretninger om skolevæsenet i købstæderne i Danmark, indsendte i henhold til cirkulære af 20. december 1783 (1784 - 1784)
Danske Kancelli Ekstrakt- og resolutionsprotokoller for danske og norske sager (1653 - 1660)
Danske Kancelli Ekstrakter og kopier af åbne breve (1536 - 1536)
Danske Kancelli Ekstrakter og kopier af åbne breve og missiver for alle lande (1539 - 1540)
Danske Kancelli Ekstrakter, kopier og koncepter af missiver og åbne breve (1535 - 1535)
Danske Kancelli Ekstraktfortegnelse over pantebreve til adelen og til borgerstanden (1650 - 1654)
Danske Kancelli Ekstraktfortegnelser over besigtelser på gods mageskiftet mellem kongen og adelen (1556 - 1633)
Danske Kancelli Embedseder (1680 - 1724)
Danske Kancelli Embedseder (1770 - 1847)
Danske Kancelli Embedseder i anledning af Frederik 6.s regeringstiltrædelse (1817 - 1817)
Danske Kancelli Formularbøger (1639 - 1764)
Danske Kancelli Fortegnelse over civile læger (1802 - 1860)
Danske Kancelli Fortegnelse over pantebreve med tilhørende bilag indførte i pantebog 3 (1657 - 1660)
Danske Kancelli Fortegnelse over udfærdigede sø- og andre pas samt tilladelse til at lægge ind gennem bommen (1660 - 1660)
Danske Kancelli Fortegnelser og diverse Dokumenter vedk. Kirker og Sognekald i Danmark og norge med Oplysninger om Ejendomsforhold, Beneficering og jus patronatus (tilbage til Aaret 1541) (1630 - 1702)
Danske Kancelli Fortegnelser over bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende (1657 - 1660)
Danske Kancelli Fortegnelser over mageskifter med forklaring på, hvad kongen og kronen derved har vundet eller tabt (1640 - 1656)
Danske Kancelli Fortegnelser på hovedskatten af gejstlligheden i Sjællands Stift iflg. Kgl. missive af 1645 6. maj, indsendte til kancelliet af Sjællands biskop (1645 - 1645)
Danske Kancelli Fortegnelser på kronens gejstlige gods, indsendte af lensmændene i h.t. kgl. missive af 1590 28. december (1591 - 1592)
Danske Kancelli Fourer- og fodersedler samt enkelte rejselister for kongen, dronningen, enkedronning Sophie og forskellige fyrstelige personer (1588 - 1610)
Danske Kancelli Frederik 1.s Danske Registre (1524 - 1532)
Danske Kancelli Frederik 1.s Danske Registre [nr. 2] (1523 - 1533)
Danske Kancelli Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] (1523 - 1533)
Danske Kancelli Frederik 1.s Norske Registre (1523 - 1533)
Danske Kancelli Frederik 1.s tegnelsesbog for alle Lande (1531 - 1532)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1706)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1761)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1738)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1775)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registre (1572 - 1596)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Fynske og smålandske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Fynske og smålandske tegnelser (1572 - 1596)
Danske Kancelli Fynske og smålandske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Fynske og smålandske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Fynske registre (1596 - 1660)
Danske Kancelli Fynske tegnelser (1596 - 1660)
Danske Kancelli Fæstebreve på tiender indsendte til kongelig stadsfæstelse (1592 - 1647)
Danske Kancelli Gehejmestatsministres eder (1784 - 1831)
Danske Kancelli Henlagte sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Henlagte sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Henlagte sager kronologisk ordnede (1660 - 1699)
Danske Kancelli Henlagte sager til mageskifter, som ikke er ført til ende (1572 - 1660)
Danske Kancelli Henlagte sager til supplikbøgerne (1699 - 1771)
Danske Kancelli Henlagte sager til supplikbøgerne (1773 - 1799)
Danske Kancelli Henlagte sager uden årstal (1660 - 1699)
Danske Kancelli Henlagte sager uden årstal (1699 - 1730)
Danske Kancelli Indberetninger med bilag ang. præsternes indkomster indsendte i henhold til kgl. missive af 1648 7. december (1649 - 1649)
Danske Kancelli Indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1642)
Danske Kancelli Indlæg til norske regitratur (1731 - 1731)
Danske Kancelli Indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danske Kancelli Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1481 - 1533)
Danske Kancelli Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1534 - 1571)
Danske Kancelli Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland) (1583 - 1648)
Danske Kancelli Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Skåne, Sjælland, Fyn, Smålandene og Jylland) (1572 - 1650)
Danske Kancelli Instruktionsbøger for kollegier, institutioner og embedsmænd (1670 - 1856)
Danske Kancelli Jordebøger afleverede til kommissarierne for rostjenestens taksering i henhold til kgl. missive af 1646 15. december (1646 - 1647)
Danske Kancelli Jordebøger over bøndernes landgilde og over, hvad enhver kan så og avle, indsendte i h.t. kgl. befaling af 1624 3. august (1625 - 1625)
Danske Kancelli Jusititsråd Bredo Munthes lovrevisionsarbejde (1660 - 1755)
Danske Kancelli Jysk registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1716)
Danske Kancelli Jyske registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1753)
Danske Kancelli Jyske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1744)
Danske Kancelli Jyske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1778)
Danske Kancelli Jyske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Jyske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Jyske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Jyske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Jyske tegnelser (1572 - 1660)
Danske Kancelli Jyske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Jyske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Jyske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Kammerkollegiesager ekspederede gennem Danske kancelli ved kgl. resolution påskrevet (1690 - 1691)
Danske Kancelli Kancellibreve og - resolutioner ang. naturalisation, med bilag (1776 - 1784)
Danske Kancelli Kancellieksemplarer af jordebøger indsendte af lensmændene i henhold til kgl. missive af 1651 17. januar (1651 - 1651)
Danske Kancelli Kancelliets Brevbøger (1773 - 1799)
Danske Kancelli Kancelliets Breve (1704 - 1771)
Danske Kancelli Kgl. Majestæts resolutionsbog udi Norge (1683 - 1698)
Danske Kancelli Kgl. pante- og gældsbreve i original og kopi, indsendte i h.t. kgl. ordre af 1587 15. juli (1587 - 1587)
Danske Kancelli Kgl. resolutioner og ordrer ang. naturalisation, med kancelliets forestillinger i følge indfødsretsloven af 15.1.1776 (1776 - 1793)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Brevbøger (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab og bønder samt til enkelte restsedler på diverse civile afregninger (1644 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab, bønder og kirker til rigens defension (1627 - 1633)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til fynske og smålandske registratur (1699 - 1706)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til fynske og smålandske registratur (1730 - 1738)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til fynske og smålandske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til fynske og smålandske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Fynske registre (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Fynske tegnelser (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til instruktionsbøgerne (1670 - 1843)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til jyske konfirmationer (1730 - 1739)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til jyske registratur (1699 - 1716)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske registre (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til kopibogen for bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende (1657 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til naturalisationspatenterne (1776 - 1847)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1658)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Ostindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Ostindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til pantebog 2 (1650 - 1656)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til pantebog 3 (1657 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til restsedler på afregninger med officerer og mandskab af landmilicen og flåden (1643 - 1652)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske registratur (1699 - 1714)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske registratur (1731 - 1739)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske Tegnelser (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og Indlæg til Skånske Registre (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Skånske tegnelser (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Smålandske registre (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Smålandske tegnelser (1651 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og optegnelser til breve, som skal udfærdiges (1519 - 1520)
Danske Kancelli Koncepter til Adskillige registre (1553 - 1557)
Danske Kancelli Koncepter til diverse kgl. rejse- og søpas (1667 - 1667)
Danske Kancelli Koncepter til ekstrakt og alfabetisk register over pantebreve indførte i pantebog 2 (1650 - 1656)
Danske Kancelli Koncepter til fynske og smålandske registratur (1746 - 1755)
Danske Kancelli Koncepter til fynske og smålandske registratur (1766 - 1775)
Danske Kancelli Koncepter til Fynske og Smålandske registre (1572 - 1596)
Danske Kancelli Koncepter til Fynske og Smålandske tegnelser (1572 - 1596)
Danske Kancelli Koncepter til Fynske registre (1596 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Fynske tegnelser (1596 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Jyske registratur (1746 - 1753)
Danske Kancelli Koncepter til Jyske registratur (1766 - 1778)
Danske Kancelli Koncepter til Jyske registre (1572 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Jyske tegnelser (1572 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til missiver (1523 - 1558)
Danske Kancelli Koncepter til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danske Kancelli Koncepter til Norske tegnelser vedr. Bohuslen og Færøerne (1584 - 1608)
Danske Kancelli Koncepter til pantebogen (1563 - 1570)
Danske Kancelli Koncepter til Registre over alle Lande (1559 - 1571)
Danske Kancelli Koncepter til Sjællandske registratur (1746 - 1762)
Danske Kancelli Koncepter til Sjællandske registratur (1766 - 1775)
Danske Kancelli Koncepter til Sjællandske registre (1572 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Sjællandske tegnelser (1572 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Skånske registre (1572 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Skånske tegneIser (1572 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Smålandske registre (1596 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til Smålandske tegnelser (1596 - 1650)
Danske Kancelli Koncepter til tegnelser over alle lande (1559 - 1571)
Danske Kancelli Koncepter til tiendebogen 1591-1647 (1610 - 1621)
Danske Kancelli Koncepter til vestindiske konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1769)
Danske Kancelli Koncepter til åbne breve (1523 - 1558)
Danske Kancelli Koncepter til åbne breve og missiver (1460 - 1513)
Danske Kancelli Konfirmationsbogen (1766 - 1778)
Danske Kancelli Kongelige resolutioner skrevne på supplikkationer, domme eller andre dokumenter (1700 - 1746)
Danske Kancelli Kopi af Københavns og Christianshavns nye grundtaksts matricul (1755 - 1755)
Danske Kancelli Kopibog for bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende (1657 - 1660)
Danske Kancelli Kopier af og koncepter til missiver, anordninger og kundgørelser for alle lande (1523 - 1523)
Danske Kancelli Københavns og Christianshavns mandtal over grundtaksten (1717 - 1717)
Danske Kancelli Lehn- og Gratialprotokol (1785 - 1799)
Danske Kancelli Lovrevisionskommissionen iflg. kgl. reskript af 1737 (1737 - 1746)
Danske Kancelli Lovudkast og forarbejder til love (1629 - 1640)
Danske Kancelli Lægdinddelingsrulle over de nationale landinfanteridistrikers nye indretning på Fyn og Langeland (1724 - 1724)
Danske Kancelli Lægdsrulle over det nationale landinfanteridistrikt på Sjælland, Møn og Lolland (1724 - 1724)
Danske Kancelli Lægdsrulle over nationallandinfanteriets distrikt i Jylland. Aalborg og Viborg stifter (1724 - 1724)
Danske Kancelli Mønstringsruller og rostjenestetakseringer (1535 - 1563)
Danske Kancelli Mønstringsruller over borgerskabet (1583 - 1639)
Danske Kancelli Naturalisationspatenter (1776 - 1847)
Danske Kancelli Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli (1660 - 1848)
Danske Kancelli Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danske Kancelli Norsk registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1714)
Danske Kancelli Norske bestillinger (1730 - 1830)
Danske Kancelli Norske henlagte sager vedr. Bohuslen (1582 - 1660)
Danske Kancelli Norske indlæg (1574 - 1799)
Danske Kancelli Norske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedr. (1491 - 1532)
Danske Kancelli Norske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedrørende (1535 - 1571)
Danske Kancelli Norske registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1755)
Danske Kancelli Norske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1739)
Danske Kancelli Norske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1775)
Danske Kancelli Norske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Norske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Norske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Norske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Norske Stifters Præster (1804 - 1813)
Danske Kancelli Norske supplikationer, som ved påskrift til erklæring eller i andre måder ekspederes (1675 - 1675)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1572 - 1660)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Originale kgl. anordninger og resolutioner samt afskrifter og diverse dokumenter angående Kancelliets organisation og forretningsgang (1666 - 1847)
Danske Kancelli Originale kongelige missiver til statholderen i København og diverse embedsmænd i København og købstæderne (1572 - 1660)
Danske Kancelli Originale åbne breve og missiver til kommissarier (1572 - 1660)
Danske Kancelli Originale åbne breve sagligt ordnede (1572 - 1660)
Danske Kancelli Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danske Kancelli Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danske Kancelli Oversekretærens brevbøger (1706 - 1771)
Danske Kancelli Pantebog 2 (1650 - 1656)
Danske Kancelli Pantebog 3 (1657 - 1661)
Danske Kancelli Pantebog litr. A (nr. 1) (1563 - 1582)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Jylland (1660 - 1790)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Lolland og Falster (1694 - 1749)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Sjællands og Fyns Stifter (1660 - 1790)
Danske Kancelli Rangregister (1671 - 1719)
Danske Kancelli Refererede sager uden ekspedition med Kancelliets forestillinger og de kgl. resolutioner (1773 - 1789)
Danske Kancelli Register over person- og stednavne i Danske Kancelli: Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1481 - 1660)
Danske Kancelli Register til Adskillige Bestillinger. Nr.1 (1730 - 1848)
Danske Kancelli Register til Adskillige Bestillinger. Nr.2 (1730 - 1848)
Danske Kancelli Register til diverse titulaturer, formularer m.m. (1572 - 1848)
Danske Kancelli Register til formularbog (1639 - 1764)
Danske Kancelli Register til Frederik 1.s Danske Registre [nr. 2] (1523 - 1533)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske registratur over konfirmationer (1730 - 1738)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske registratur over konfirmationer (1746 - 1761)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske registratur over konfirmationer (1766 - 1775)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske registre (1572 - 1596)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til fynske og smålandske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Fynske og smålandske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Fynske registre (1596 - 1660)
Danske Kancelli Register til Fynske tegnelser (1628 - 1660)
Danske Kancelli Register til Instruktionsbøger for kollegier, institutioner og embedsmænd (1670 - 1856)
Danske Kancelli Register til Jysk registratur over konfirmationer (1699 - 1716)
Danske Kancelli Register til Jysk registratur over konfirmationer (1730 - 1744)
Danske Kancelli Register til Jysk registratur over konfirmationer (1746 - 1753)
Danske Kancelli Register til Jysk registratur over konfirmationer (1766 - 1778)
Danske Kancelli Register til Jyske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Register til Jyske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til jyske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Jyske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Jyske tegnelser (1620 - 1660)
Danske Kancelli Register til Jyske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Jyske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Jyske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Kancelliets brevbøger (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Konfirmationsbogen (1766 - 1778)
Danske Kancelli Register til kopibog for bestallinger vedr. militien (1657 - 1660)
Danske Kancelli Register til kopier af latinske søpas (1691 - 1693)
Danske Kancelli Register til Lehn- og Gratialprotokol (1785 - 1799)
Danske Kancelli Register til Norsk registratur over konfirmationer (1699 - 1714)
Danske Kancelli Register til Norsk registratur over konfirmationer (1730 - 1739)
Danske Kancelli Register til Norsk registratur over konfirmationer (1746 - 1755)
Danske Kancelli Register til Norsk registratur over konfirmationer (1766 - 1775)
Danske Kancelli Register til Norske Bestillinger (1730 - 1830)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Norske Stifters Præster (1804 - 1813)
Danske Kancelli Register til norske supplikationer (1675 - 1675)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1572 - 1660)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danske Kancelli Register til Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danske Kancelli Register til Oversekretærens brevbøger (1706 - 1771)
Danske Kancelli Register til præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danske Kancelli Register til præstekaldsbog for Jylland (1660 - 1790)
Danske Kancelli Register til præstekaldsbog for Lolland og Falster (1694 - 1749)
Danske Kancelli Register til præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danske Kancelli Register til præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danske Kancelli Register til præstekaldsbog for Sjællands og Fyns stifter (1660 - 1790)
Danske Kancelli Register til Registre og tegnelser for Rigsrådet (1648 - 1648)
Danske Kancelli Register til rotuli over Kancelliets forestillinger (1773 - 1790)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registratur over konfirmationer (1730 - 1739)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registratur over konfirmationer (1746 - 1762)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registratur over konfirmationer (1766 - 1775)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Sjællandske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Sjællandske tegnelser (1581 - 1660)
Danske Kancelli Register til Sjællandske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Sjællandske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Sjællandske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Skånske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Register til Skånske tegnelser (1623 - 1660)
Danske Kancelli Register til Smålandske registre (1596 - 1660)
Danske Kancelli Register til Smålandske tegnelser (1648 - 1660)
Danske Kancelli Register til Supplikker (1701 - 1771)
Danske Kancelli Register til supplikker (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til supplikker med kgl. resolution og domme (1700 - 1746)
Danske Kancelli Register til Titularbog (1746 - 1791)
Danske Kancelli Register til Underskrivelsesbog over konfirmationer (1730 - 1739)
Danske Kancelli Register til Underskrivelsesbog over konfirmationer (1746 - 1762)
Danske Kancelli Register til Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Register til Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Vestindiske Sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Registerbøger på tiender til bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter (1572 - 1574)
Danske Kancelli Registrant over kongelige søpas (1618 - 1653)
Danske Kancelli Registre og tegnelser for Rigsrådet (1648 - 1648)
Danske Kancelli Registre over alle Lande nr. 1 (1467 - 1546)
Danske Kancelli Registre over alle Lande nr. 4 (1467 - 1546)
Danske Kancelli Registre over alle Lande nr. 5-10 (1546 - 1571)
Danske Kancelli Renskrevne kongebreve, som ikke er blevet ekspederede (1619 - 1660)
Danske Kancelli Restancelister for Danmark, Hertugdømmerne og Norge, indsendte fra Rentekammeret (1618 - 1647)
Danske Kancelli Rostjenestetakseringer på adelen (1574 - 1652)
Danske Kancelli Rotuli over Kancelliets forestillinger til kongen (1773 - 1799)
Danske Kancelli Sager vedr. professor Maximilian Halls rejse til Vardøhus for at iagttage Venus' gang gennem solen (1767 - 1772)
Danske Kancelli Samling af kabinetsordrer (1768 - 1772)
Danske Kancelli Seddelkartotek over udgående breve fra Danske Kancelli vedrørende Højesteret (1660 - 1848)
Danske Kancelli Seddelregistratur 14-19: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg (1481 - 1660)
Danske Kancelli Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Danske Kancelli Sjællandsk registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1762)
Danske Kancelli Sjællandske landdragoners hoved- og lægdsrulle (1706 - 1706)
Danske Kancelli Sjællandske registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1714)
Danske Kancelli Sjællandske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1739)
Danske Kancelli Sjællandske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1775)
Danske Kancelli Sjællandske Registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Sjællandske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Sjællandske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Sjællandske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Sjællandske tegnelser (1572 - 1660)
Danske Kancelli Sjællandske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Sjællandske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Sjællandske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Skånske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Skånske tegnelser (1572 - 1660)
Danske Kancelli Skånske, sjællandske, fynske, smålandske og jyske henlagte sager (1651 - 1660)
Danske Kancelli Smålandske registre (1596 - 1660)
Danske Kancelli Smålandske tegnelser (1596 - 1660)
Danske Kancelli Sognepræsternes designationer på gårde, bol og huse i deres sognekald indsendte i henhold til kgl. missiver af 1657 27. oktober (1657 - 1658)
Danske Kancelli Sognepræsternes designationer på gårde, bol og tiendeydere i deres sognekald, indsendte i henhold til kgl. missive af 1651 1. februar (1651 - 1651)
Danske Kancelli Statholderordrer ang. udfærdigelsen af restsedler for militærpersoner (1628 - 1632)
Danske Kancelli Stævninger til kongens og rigens råds retterting. Koncepter og ansøgninger (1582 - 1656)
Danske Kancelli Stævningsbøger (1592 - 1632)
Danske Kancelli Supplikker (1701 - 1771)
Danske Kancelli Supplikker (1773 - 1799)
Danske Kancelli Sø-Passer som er udgifne (1691 - 1693)
Danske Kancelli Taksationsforretninger over præstegårde samt kopier af adkomstbreve på jus patronatus, indsendt i hendhold til missive af 13. nov. 1662 (1663 - 1664)
Danske Kancelli Tegnelser over alle Lande (1545 - 1571)
Danske Kancelli Tegnelser over alle Lande (nr. I a) (1537 - 1545)
Danske Kancelli Tegnelser over alle Lande nr. I (1535 - 1538)
Danske Kancelli Tegnelsesbog (1471 - 1512)
Danske Kancelli Thiende Bogh (1591 - 1647)
Danske Kancelli Titularbog (1746 - 1791)
Danske Kancelli Uddrag af Kancelliets supplikprotokoller (1709 - 1774)
Danske Kancelli Uindførte koncepter til restancebreve (1618 - 1642)
Danske Kancelli Uindførte koncepter til åbne breve og missiver (1513 - 1523)
Danske Kancelli Uindførte koncepter til åbne breve og missiver (1559 - 1571)
Danske Kancelli Uindførte koncepter til åbne breve og missiver (1572 - 1660)
Danske Kancelli Underskrivelsesbog over konfirmationer (1730 - 1739)
Danske Kancelli Underskrivelsesbog over konfirmationer (1746 - 1762)
Danske Kancelli Vejledende Arkivregistratur I. Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner. 2. udgave. (1454 - 1848)
Danske Kancelli Verdslige bestillinger i Danmark og Norge (1660 - 1833)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Vestindiske sager angående (1700 - 1746)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Forestillinger for samtlige departementer (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Holstenske registrant (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Koncepter og indlæg til Holstenske registrant (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Register til forestillinger alle departementer (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Register til Holstenske registrant (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Forhandlingsprotokol (1843 - 1852)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Koncept og udkast til betænkning af 14. maj 1842, med voteringer og andre bilag (1840 - 1842)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Korrespondance og diverse dokumenter (1840 - 1848)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Sager til forhandlingsprotokol (1845 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Henlagte sager (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 1. Departement Kollegiets voteringer til ekspeditioner for Norge (1800 - 1813)
Danske Kancelli, 1. Departement Missiver for 1. Departement (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 1. Departement Register til Sjællandske og fynske supplikker (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 1. Departement Rotuli for 1ste Departement (1800 - 1807)
Danske Kancelli, 1. Departement Sjællandske og fynske supplikker (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 2. Departement Formularbog for det Kongl. Danske Cancellies 2det Departement (1800 - 1856)
Danske Kancelli, 3. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 3. Departement Kancelliets Breve (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 3. Departement Kollegiets voteringer til ekspeditioner for Norge (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Kriminalindberetninger fra Trankebar (1840 - 1842)
Danske Kancelli, 3. Departement Kriminalindberetninger fra Vestindien (1834 - 1850)
Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter (1710 - 1810)
Danske Kancelli, 4. Departement Formular Bog for Cancelliets 4de Departement (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 4. Departement Register til Formularbog for 4. Departement (1800 - 1848)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Beretninger og konceptforestillinger ang. de deputeredes embedsrejser (1803 - 1829)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Indberetninger fra stiftsøvrighederne i Danmark og Norge om de danske skolers tilstand i købstæderne (1806 - 1807)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Register til Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Testamenter (1800 - 1848)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Diverse kammersager (1534 - 1588)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Folioregistratur 250: Afregninger med statsleverandører fra det 17. århundrede (1594 - 1726)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne missiver og breve til Renteriet (1539 - 1573)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakt af russiske acta (1631 - 1644)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakter af svenske acta (1575 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Engelske acta (1670 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Franske acta (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hollandske sager (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Instruksbog og udenlandssager i almindelighed, undtagen svenske og russiske (1613 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejserlige acta (1671 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncept til register til Svenske akter (1657 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til instruxbog 1613-69, samt indlæg til ikke indførte ekspeditioner (1618 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til kopibøgerne (1670 - 1690)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til russiske acta (1632 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog i udenlandske sager (1541 - 1660)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polske akter (1673 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til Svenske akter (1637 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Russiske Acta (1631 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Danske Kancellis Udenrigske Afdeling (1571 - 1698)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske acta (1670 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske acta (1571 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske indlæg (1663 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tyske akter (1670 - 1672)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Sager vedr. og afskrifter af de 1848 ff. beslaglagte augustenborgske papirer (1852 - 1896)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk Kancelliheraldik gennem 450 år. Udstilling i anledning af den 14. internationale kongres for de genealogiske og heraldiske videnskaber (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danske Kancelliregistranter 1535-1550 udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup (1881 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger vedrørerende Danmarks indre forhold i uddrag. Udgivet af Rigsarkivet 1885-2005. (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, navneregister (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, sagregister (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, stedregister (1646 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancellisystemet. Udarbejdet på Rigsarkivets 2. afdeling til undervisningsbrug af Niels Petersen (1973 - 1973)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli (1800 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 12: Tillæg til Danske Kancelli (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 25: Breve fra Danske Kancellis Arkiv (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 9-11: Danske Kancelli (1900 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udkast til en skildring af forretningsgangen og bogføringen ved Danske Kancelli 1670-1848, af P.A. Heiberg. Udgivet af Rigsarkivet 1977 (1977 - 1977)
Da kong Christiern I i 1460 arvede hertugdømmerne Slesvig og Holsten, blev det nødvendigt for kongen at have både et tysk og et dansk kancelli. Skellet mellem de to kancelliers forretningsområder var dog længe baseret på rent sproglige kriterier, ikke på sagernes emne eller på geografiske kriterier. Indtil Enevældens indførelse i 1660 var de to kancellier for alle praktiske formål de eneste regeringskontorer, og alle sager gik igennem dem. Først med udviklingen af kollegiestyret under Enevælden overgik flere og flere opgaver til mere specialiserede kollegier, så kancellierne i stigende grad kom til at koncentrere sig om kirkelige anliggender (herunder skolevæsenet og universitetet) og om justitsvæsenet. Danske Kancellis arkiv fra tiden før 1536 er kun fragmentarisk bevaret. Dog begynder rækken af kopibøger med Christiern II's tronbestigelse i 1513. Fra 1536 er Danske Kancellis arkiv ganske velbevaret.