Mission, vision og strategi

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie og er tilgængelige for alle. Læs Rigsarkivets mission og vision. Download "Strategi 2015 - Rigsarkviet", Kommunikationsstrategi og Grundfortælling.

Mission

Rigsarkivet har formuleret sin mission således:

Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig historie.

Rigsarkivet skal sikre bevaringen af den arkivalske kulturarv, dvs. bevaringen af en dækkende dokumentation for beskrivelse og analyse af det danske samfund og dets udvikling i flest mulige aspekter og muligheden for kassation af ikke bevaringsværdige arkivalier.

En væsentlig side heraf er, at samfundet også i fremtiden har adgang til en dækkende dokumentation.

Arkivernes autentiske dokumentation skal kunne stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed. Dette er vigtigt for debatten i et demokrati og for borgernes retssikkerhed.

I sin formidling skal Rigsarkivet sikre, at et så bredt udsnit af befolkningen som muligt kan benytte arkiverne og gøre sig bekendt med resultaterne af andres arkivbenyttelse. Rigsarkivet skal derfor også sørge for arkivaliernes registrering og publikums vejledning.

Såvel kassation som registrering og vejledning kan kun udføres forsvarligt på grundlag af ajourført kendskab til forskningens metoder og problemstillinger. Rigsarkivet skal således udføre forskning med udgangspunkt i samlingerne.

Rigsarkivet skal som styrelse på arkivområdet gennemføre regeringens politik på området, herunder rådgive Kulturministeriets departement og andre myndigheder om arkivmæssige forhold.

Rigsarkivet skal være et videnscenter, der kan anvise hensigtsmæssige løsninger i arkivspørgsmål.

Vision

  • Rigsarkivet leverer viden, indsigt og oplevelser til alle.
  • Rigsarkivet anerkendes som en moderne, effektiv og brugerinddragende service- og kulturinstitution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati.
  • Rigsarkivet er hele samfundets arkivvæsen og opleves som en troværdig og eftertragtet samarbejdspartner, der i sin opgaveløsning placerer Danmark internationalt i front.

 

Strategi 2015

I august 2007 blev strategien “Rigsarkivet 2015″ vedtaget.

Strategien afstikker tre strategiske mål for Rigsarkivet for tiden frem mod 2015:

  1. Bredsprektret digital formidling
  2. Sikker digital bevaring
  3. Udvikling som Videnscenter

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategiens formål er at:

  • Medvirke til at øge kendskabet til Rigsarkivets tilbud til befolkningen.
  • Danne rammen om brugervendt og målrettet kommunikation.
  • Skabe endnu højere kvalitet i vores kommunikationsindsatser.
  • Styrke intern kommunikation, videndeling og samarbejde i Rigsarkivet

Grundfortællling

Rigsarkivets grundfortælling har både et eksternt og et internt sigte. Den skal medvirke til, at styrke den interne sammenhængskraft på tværs af Rigsarkivet. Den skal lejres i strategier samt rammeaftalemål. Og så skal den, sammen med kommunikationsstrategien, danne fundamentet for Rigsarkivets eksterne kommunikation.