Arkivskaber:
Viborg Byfoged
 
FraTilOfficielle navne
16831919Viborg Byfoged
 
FraTilKaldenavne
16831919Viborg Købstad

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1908 1910 Akkordboer
1891 1956 Akter
1817 1948 Aktfortegnelse
1815 1830 Alfabetisk register
1911 1958 Alimentationsjournal
1911 1952 Alimentationsjournaler, navneregister
1910 1957 Alimentationsjournaler, sager
1911 1958 Alimentationsprotokol
1910 1957 Alimentationssager
1910 1958 Alimentationssager, kartotek
1904 1914 Anholdelsesprotokol
1904 1911 Anmeldelsesprotokol
1918 1941 Antegnelser
1875 1877 Antegnelser til regnskab angående statens indtægter af retspleje og skiftevæsen
1860 1947 Arkivregistrant
1884 1912 Arresthusindberetninger
1724 1919 Auktionsforretninger med bilag
1913 1919 Auktionskataloger
1704 1960 Auktionsprotokol
1908 1914 Auktionsprotokol vedrørende løsøre
1851 1855 Auktionsregnskab
1870 1919 Bestillingsmandsprotokol
1910 1958 Bidragssager
1910 1958 Bidragssager, kartotek
1910 1957 Bilag til alimentationsjournaler
1839 1839 Boet efter byfoged Thomas Wissing
1878 1917 Bondejordsindberetninger
1912 1932 Borgerskabsprotokol
1912 1927 Borgerskabsprotokol, navneregister
1854 1880 Brandretsprotokol, forhør
1848 1952 Brevjournal
1700 1799 Bytings kopibog
1912 1919 Bødejournal
1912 1918 Dagrapportprotokol
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1830 1837 Delinkventkopibøger
1870 1945 Diverse dokumenter
1789 1810 Diverse dokumenter vedrørende bøder
1884 1902 Diverse kvitteringer
1742 1911 Diverse sager
1848 1968 Diverse sager vedr. politiembedet, brandforsikring, inventarfortegnelse
1736 1921 Diverse skiftedokumenter
1736 1921 Diverse skiftedokumenter, testamenter
1736 1921 Diverse skiftesager
1839 1839 Dokumenter i boet efter byfoged Thomas Wissing
1840 1840 Dokumenter i dødsboet efter kæmner Kasper Høyer
1724 1919 Dokumenter til auktionsprotokoller
1831 1846 Dokumenter til ekstraretsprotokoller
1815 1831 Dokumenter til justitsprotokollen
1831 1918 Dokumenter til justitsprotokollen
1732 1815 Dokumenter til justitsprotokoller
1815 1830 Dokumenter til justitsprotokoller, ordinære sager
1767 1919 Dokumenter til notarialprotokoller
1764 1919 Dokumenter til politi- og ekstraretsprotokoller
1764 1919 Dokumenter til politiprotokoller
1736 1921 Dokumenter til skifteprotokoller
1804 1862 Dokumenter vedrørende pasvæsnet
1817 1882 Domprotokol
1882 1921 Domprotokol for borgerlige sager
1882 1919 Domprotokol for straffesager
1752 1919 Domsakter
1888 1919 Dødsanmeldelsesprotokol
1835 1840 Dødsboer efter A.F.Just, oberstløjtnant Bruun, J.H.Bager og J.Dinesen
1909 1915 Dødsboer efter Ane Marie Christensen, købmand Christen Jensen, Hans Rasmus Jensen
1888 1888 Dødsboet efter A. Møller
1851 1851 Dødsboet efter enkefru M. Buchwaldt f. Funder
1832 1832 Dødsboet efter fabrikant Dons
1850 1850 Dødsboet efter Frantz Holm
1860 1860 Dødsboet efter krigsråd Jørgen Deigård
1840 1840 Dødsboet efter kæmner Kasper Høyer
1860 1860 Dødsboet efter købmand Peder Gramstrup
1828 1828 Dødsboet efter landsoverretsassessor, justitsråd Carsten Friis
1906 1906 Dødsboet efter Lundberg
1780 1794 Dødsboet efter major Frans de Friedenreich
1862 1862 Dødsboet efter overretsprokurator R.A.L.Holm
1856 1856 Dødsboet efter Schack Grundal Hagemann
1836 1836 Dødsboet efter stiftamtmand E. Blom og hustru
1898 1898 Dødsboet efter vicekonsul Jens Jensen
1914 1918 Eksekutorboer
1831 1886 Ekstraretsprotokol
1910 1958 Faderskabssager, kartotek
1830 1830 Fallitboet efter enkemadam Anne Marie Gjørup f. Winge
1848 1848 Fallitboet efter købmand J.C.Møller
1856 1856 Fallitboet efter købmand Samson
1741 1919 Fogedforretninger med bilag
1810 1921 Fogedprotokol, Viborg byfoged
1911 1919 Forlystelsesprotokol
1830 1837 Fortegnelse over afholdte forhør
1817 1948 Fortegnelse over domsakter
1875 1903 Fortegnelse over ejerne af bygrunde og markjorder
1867 1877 Fortegnelse over idømte eller ved forlig indgåede mulkter
1908 1958 Førerbeviser, journal over udstedte
1908 1958 Førerbeviser, protokol over udstedte
1915 1923 Genparter af panteobligationer
1816 1821 Gundelachs regnskabsbog
1880 1888 Gæsteretsprotokol
1889 1967 Handelsregister
1910 1994 Handelsregister C
1903 1919 Handelsregistersager
1915 1923 Henvisningsbog
1830 1833 Hittegodsprotokol
1891 1956 Hovedakter
1817 1948 Hovedaktfortegnelse
1830 1834 Hovedbog, købmand Chr. Styhrs umyndiggørelse
1848 1952 Hovedjournal
1824 1862 Hundeprotokol
1876 1889 Indberetninger om tilsyn med dampkedler
1849 1919 Indkomne breve
1813 1888 Indkomne breve
1688 1810 Indkomne breve fra Kancelliet
1774 1864 Indkomne breve, ujournaliserede
1848 1952 Journal
1815 1889 Journal
1815 1889 Journal for byfogden og borgmesteren
1911 1919 Journal over afgiftspligtige forlystelser
1886 1919 Journal over handelsrejsende
1906 1920 Journal over motorvogne og -cykler
1813 1888 Journalsager
1849 1919 Journalsager
1752 1919 Justitsakter
1706 1919 Justitsprotokol
1830 1831 Kommissionen i generalkommissær Schuchardts og forhen afdøde frues bo ctr. kancelliråderne Gundelach og Holstein
1808 1859 Koncepter til indberetninger
1807 1830 Koncepter til regnskaber for de uvisse indkomster af Viborg by
1807 1830 Konceptregnskaber over uvisse indtægter
1736 1921 Konceptskifter med bilag
1908 1927 Konkursbegæringer, ej taget til følge
1885 1956 Konkursboer
1908 1927 Konkursboer, tilbagekaldte
1881 1882 Konkursboet efter blikkenslager L. Mørck
1874 1874 Konkursboet efter brygger Bauer
1884 1884 Konkursboet efter Johannes Harritz, forhandlingsprotokol
1883 1883 Konkursboet efter Julius Christensen, forhandlingsprotokol
1884 1884 Konkursboet efter købmand John Loun, kassebog
1877 1877 Konkursboet efter købmand Romlund
1889 1889 Konkursboet efter sagfører H.L.Buch Mølgård
1815 1872 Kopibog
1837 1900 Kopibog
1767 1804 Kopibog for bilag til regnskaber over uvisse indtægter
1837 1900 Kopibog for byfogden og borgmesteren
1815 1872 Kopibog for byfogden og borgmesteren
1700 1799 Kopibog for Bytinget
1688 1783 Kopibog for reskripter, resolutioner, reglementer m.v.
1700 1799 Kronologisk register til kopibøger for bytinget
1816 1824 Kvitteringer for indbetalte arveafgifter
1776 1802 Lister over udstedte markedspas
1842 1919 Lægdsruller
1834 1834 Lægdssedler for Vorde sogn
1875 1875 Matrikel for Viborg Købstads grunde, ekstrakt
1803 1941 Matrikel over nogle jorder
1803 1941 Matrikuler for Viborg markjorder
1912 1928 Natrapportprotokol
1903 1957 Navneforandringsprotokol
1892 1915 Navneregister over meddelte tilhold
1911 1952 Navneregister til alimentationsjournal
1719 1920 Navneregister til auktionsprotokoller
1912 1927 Navneregister til borgerskabsprotokollen
1882 1921 Navneregister til domprotokoller for borgerlige sager
1846 1919 Navneregister til domprotokoller for straffesager
1898 1901 Navneregister til fogedprotokoller
1880 1888 Navneregister til gæsteretsprotokol
1706 1919 Navneregister til justitsprotokoller
1815 1830 Navneregister til kopibøger
1896 1919 Navneregister til notarial- og ægteskabsprotokol
1856 1892 Navneregister til politiprotokol, løsladte fanger fra Viborg Tugt- og Forbedringshus
1879 1912 Navneregister til politiprotokoller
1886 1921 Navneregister til politiprotokoller for private politisager
1845 1942 Navneregister til realregistre, Viborg Byfoged
1698 1919 Navneregister til skifteprotokoller
1683 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Viborg Byfoged
1738 1919 Notarial- og ægteskabsprotokol
1738 1919 Notarialprotokol og protokol over borgerlige vielser
1842 1919 Omskrevne tilgangsruller
1843 1843 Opbudsboet efter købmand Lind
1842 1868 Overformynderikassebog
1861 1867 Overformynderiprotokol
1857 1918 Overformynderiregnskaber
1915 1923 Panteobligationer, henvisningsbog
1916 1972 Pasjournal
1817 1905 Pasjournal
1817 1905 Pasprotokol
1916 1972 Pasprotokol
1683 1927 Personregister
1911 1952 Personregister til alimentationsjournal
1856 1892 Personregister til løsladte fanger fra Viborg Tugt- og Forbedringshus
1845 1942 Personregister til realregistre
1847 1848 Plakatbog
1730 1919 Politi- og ekstraretsprotokol
1730 1919 Politiprotokol
1856 1892 Politiprotokol, løsladte fanger fra Viborg Tugt- og Forbedringshus
1886 1921 Politiprotokol, private politisager
1866 1877 Politirapporter
1878 1918 Politirapporter
1825 1844 Politiresolutionsprotokol
1886 1921 Private politisager, navneregister
1884 1884 Protokol for den mosaiske trossamfund
1888 1910 Protokol over anbragte plejebørn
1904 1911 Protokol over anmeldte forbrydelser
1895 1896 Protokol over arbejdere med udstedte arbejdskort
1859 1870 Protokol over begåede tyverier og andre forbrydelser
1870 1919 Protokol over bestillingsmænd
1862 1888 Protokol over firmaanmeldelser
1751 1756 Protokol over forhør afholdt i Viborg tugthus af byfogden
1830 1833 Protokol over hittegods
1863 1910 Protokol over ligbærere
1903 1957 Protokol over navnebeviser for Viborg købstad
1882 1899 Protokol over rejsende
1897 1912 Protokol over rejsende
1869 1923 Protokol over udmeldelse af vurderingsmænd
1908 1958 Protokol over udstedte førerbeviser
1883 1919 Protokol over værger og kuratorer
1912 1939 Rapporter
1912 1919 Rapportjournal
1902 1914 Rapportprotokol
1845 1942 Realregister
1830 1834 Register til hovedbog, købmand Chr. Styhrs umyndiggørelse
1860 1947 Registratur over Viborg Byfogedembede
1880 1903 Regnskab m.m.
1728 1843 Regnskab over driften af jorder i Viborg
1728 1843 Regnskab over driften af nogle jorder her i byen
1728 1745 Regnskabsbog for en registrerings- og vurderingsmand
1824 1862 Regnskabsprotokol
1813 1860 Restancelister
1918 1933 Retsbog for borgerlige sager, Viborg købstad, Fjends-Nørlyng og Middelsom-Sønderlyng herreder
1785 1847 Reversaler
1910 1957 Sager til alimentationsjournaler
1724 1919 Sager til auktionsprotokoller
1867 1918 Sager til borgerskabsprotokoller
1891 1927 Sager til dødsanmeldelsesprotokoller
1831 1846 Sager til ekstraretsprotokoller
1862 1918 Sager til firmaanmeldelser
1741 1919 Sager til fogedprotokoller
1903 1919 Sager til handelsregistre
1831 1918 Sager til justitsprotokoller
1815 1831 Sager til justitsprotokoller
1732 1815 Sager til justitsprotokoller
1815 1830 Sager til justitsprotokoller, ordinære sager
1767 1919 Sager til notarialprotokoller
1804 1862 Sager til pasprotokoller
1764 1919 Sager til politiprotokoller
1878 1919 Sager til politiprotokoller, private politisager
1736 1921 Sager til skifteprotokoller, Viborg Byfoged
1891 1927 Sager til skiftesaglister
1736 1921 Sager til uskiftede boer
1736 1921 Sager vedrørende privatskiftende arvinger
1766 1919 Sagliste til justitsprotokoller
1833 1919 Sagliste til politiprotokoller
1880 1924 Sagliste til politiprotokoller, privat politisager
1913 1918 Skat af motorkøretøjer
1793 1919 Skatteudpantningsprotokol
1734 1822 Skiftedesignationer
1891 1911 Skiftehovedbog
1698 1919 Skifteprotokol
1817 1840 Skifteprotokol, byfoged Thomas Wissing, oberstløjtnant Brun, bager Johannes Dinesen, kammerråd Just og rådmand Bager
1830 1840 Skifteprotokol, dødsboet efter kæmner Kasper Høyer
1876 1876 Skifteprotokol, fru pastorinde Frederikke Severine Deichmann
1876 1876 Skifteprotokol, frøken Susanne Vathrine Theodora Thura
1882 1892 Skifteregnskaber
1888 1919 Skiftesagliste
1870 1962 Skrivelser fra KMS for Viborg Bygrunde og Markjorder
1683 1927 Skøde- og panteprotokol, Viborg Byfoged
1752 1919 Staffeakter
1891 1956 Straffeakter
1817 1948 Straffeaktfortegnelse
1817 1948 Strafferegister
1897 1959 Strafferegister
1897 1959 Strafferegister, navneregister
1806 1835 Syns- og taksationsforretninger
1806 1835 Taksations- og grundtaktsadskillelsesforretninger
1731 1844 Testamenter m.m.
1892 1915 Tilholdsprotokol
1706 1919 Tingbog
1863 1921 Tyendeprotokol
1737 1861 Uafhentede dokumenter m.m.
1737 1861 Uafhentede tinglæste og slettede dokumenter m.m.
1793 1919 Udpantningsprotokol
1913 1919 Udskrifter af domprotokoller fra Viborg Landsoverret
1803 1941 Udskrifter af matrikler for Viborg Markjorder og Jorder
1870 1962 Udstykningsskrivelser
1742 1911 Varia
1870 1964 Vurderingsforretninger
1883 1919 Værgemålsprotokol
1891 1917 Værgemålsregnskaber og værgebeskikkelser