Arkivskaber:
Københavns Politi
 
FraTilOfficielle navne
16822006Københavns Politi

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1863 1937 Årsskrift
1863 1937 Årsberetning
1944 1956 Øgenavneregister
1935 1940 Wollwebersagen
1960 1980 Visdomsbogskartotek II
1945 1960 Visdomsbogskartotek I
1998 2005 Virksomhedsberetninger
1793 1862 Udtagne sager. L. Sager vedr. enkeltpersoner
1807 1807 Udtagne sager. L. Københavns bombardment
1800 1800 Udtagne sager. L. Korrespondancesager vedr. presning af håndværkersvende m.fl. til tjeneste på holmen
1793 1862 Udtagne sager. L. Korrespondancesager vedr. enkeltpersoner
1807 1807 Udtagne sager. L. Korrespondancesager vedr. det engelske bombardement af København i 1807
1800 1810 Udtagne sager. L. Indkomne sager til Brandsessionen
1771 1860 Udtagne sager. L. Diverse sager I-III
1771 1860 Udtagne sager. L. Diverse sager
1800 1800 Udtagne sager. L. Afpresning af håndværkere m.fl. til tjeneste på Holmen
1794 1859 Udtagne sager. K. Vedr. forhold ved kongehuset og hoffet
1794 1859 Udtagne sager. K. Korrespondancesager vedr. diverse forhold ved kongehuset og hoffet
1830 1836 Udtagne sager. J. Vedr. udenlandske politisk mistænkelige
1820 1835 Udtagne sager. J. Undersøgelsen mod Dr. Dampe m.fl.
1830 1838 Udtagne sager. J. Sager vedr. oprørske opslag m.m.
1834 1845 Udtagne sager. J. Politikontrol med studenterkredse
1822 1858 Udtagne sager. J. Politikontrol med bevægelser
1820 1835 Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. undersøgelsen mod Dr. Dampe m.fl.
1830 1836 Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. udenlandske politisk mistænkelige personer
1834 1845 Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. politiets kontrol med tidens politiske bevægelser i studenterkredse
1822 1858 Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. politiets kontrol med tidens politiske bevægelser
1830 1838 Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. oprørske opslag m.m.
1828 1863 Udtagne sager. I. Vedr. hyrekuske og droskevæsenet
1828 1863 Udtagne sager. I. Korrespondancesager vedr. hyrekuske og droskevæsenet
1827 1856 Udtagne sager. H. Vedr. renovationsvæsen m.m.
1827 1856 Udtagne sager. H. Korrespondancesager vedr. renovationsvæsen m.m.
1831 1853 Udtagne sager. F. Vedr. sundhedsvæsenet
1831 1853 Udtagne sager. F. Korrespondancesager vedr. sundhedsvæsenet
1815 1844 Udtagne sager. E. Sager vedr. tilsynet med trykte sager
1816 1863 Udtagne sager. E. Sager vedr. klubber m.m.
1809 1850 Udtagne sager. E. Protokol over ikke-danske jøder
1809 1850 Udtagne sager. E. Protokol over ikke-danske bekendere af den mosaiske tro
1815 1844 Udtagne sager. E. Korrespondancesager vedr. tilsynet med trykte sager
1816 1863 Udtagne sager. E. Korrespondancesager vedr. klubber, selskaber og foreninger
1844 1846 Udtagne sager. E. Jøder i København, født udenlands
1794 1805 Udtagne sager. E. Journal over ankomne fremmede jøder
1844 1846 Udtagne sager. E. Fortegnelser over jøder i København, født udenfor Danmark
1780 1835 Udtagne sager. E. Fortegnelser over jøder i København
1780 1835 Udtagne sager. E. Diverse fortegnelser over jøder, der opholder sig i København
1855 1937 Udtagne sager. D. Vedr. tildeling af teaterbevillinger
1849 1936 Udtagne sager. D. Varieté, circus, optræden m.m.
1816 1848 Udtagne sager. D. Sager vedr. diverse forlystelsesinstitutioner
1836 1848 Udtagne sager. D. Sager vedr. bevilling til at holde dansebod
1855 1937 Udtagne sager. D. Korrespondancesager vedr. tildeling af teaterbevillinger
1816 1848 Udtagne sager. D. Korrespondancesager vedr. diverse forlystelsesinstitutioner
1849 1936 Udtagne sager. D. Korrespondancesager vedr. bevillinger til varieté, circus, optræden m.m.
1836 1848 Udtagne sager. D. Korrespondancesager vedr. bevilling til at holde dansebod
1795 1800 Udtagne sager. C. Indkomne sager til Bryggerkommissionen
1809 1861 Udtagne sager. C. Diverse laugssager
1795 1805 Udtagne sager. C. Bryggerkommissionens protokol
1817 1819 Udtagne sager. C. Betænkninger ang. forholdsregler til forbedring af det københavnske øl
1817 1819 Udtagne sager. C. Betænkninger ang. det københavnske øl
1842 1845 Udtagne sager. B. Vedr. tilbygningen til Stadens Civile Arresthus
1806 1836 Udtagne sager. B. Vedr. falske pengesedler og obligationer
1828 1882 Udtagne sager. B. Vedr. det københavnske arrestvæsen
1820 1847 Udtagne sager. B. Trykte fortegnelser over straffede personer i Slesvig og Holsten
1820 1847 Udtagne sager. B. Straffede i Slesvig og Holsten
1836 1836 Udtagne sager. B. Sager vedr. vekselerer Henriques
1835 1863 Udtagne sager. B. Sager vedr. falske penge
1827 1828 Udtagne sager. B. Sager vedr. fabrikation af falske obligationer
1784 1811 Udtagne sager. B. Sager vedr. diverse militære domstole
1806 1807 Udtagne sager. B. Sagen mod grosserer Kyhn m.fl. for falsk
1849 1850 Udtagne sager. B. Personer, der anses for mistænkelige
1841 1842 Udtagne sager. B. Lublin og Borella. Vedr. falskmønteri
1849 1850 Udtagne sager. B. Korrespondancesager vedr. personer, der af arméen anses for mistænkelige
1835 1863 Udtagne sager. B. Korrespondancesager vedr. falske pengesedler og mønter
1827 1828 Udtagne sager. B. Korrespondancesager vedr. en politiundersøgelse om fabrikation af falske obligationer
1836 1836 Udtagne sager. B. Korrespondancesager vedr. en politiundersøgelse om et pengebedrageri fra vekselerer Henriques
1858 1920 Udtagne sager. B. Korrespondancesager vedr. de københavnske arrester og fængsler
1806 1836 Udtagne sager. B. Korrespondance vedr. falske pengesedler og obligationer
1784 1811 Udtagne sager. B. Kopibøger over sager der oversendes til pådømmelse ved diverse militære domstole
1842 1845 Udtagne sager. B. Kommissionen vedr. tilbygningen til Stadens Civile Arresthus
1809 1809 Udtagne sager. B. kommissionen vedr. misbrug ved veksling
1809 1809 Udtagne sager. B. Kommissionen til at undersøge nogle misbrug ved udveksling af skillemønt fra banken
1839 1840 Udtagne sager. B. Kommissionen til at påkende sagen om ildspåsættelse på København Ladegaard 14.08.1839
1841 1842 Udtagne sager. B. Kommissionen til at behandle og påkende sagen mod J.M. Lublin og H.A. Borella for falskmønteri
1806 1807 Udtagne sager. B. Kommissione til at behandle og påkende sagen mod grosserer Georg Andreas Kyhn m. fl. for falsk I-I
1839 1840 Udtagne sager. B. Ildspåsættelse
1853 1858 Udtagne sager. B. Forhørsudskrifter m.m. vedr. et forbudt tysk selskab af murersvende og dets eventuelle forgrening til København
1853 1858 Udtagne sager. B. Et forbudt tysk selskab af murersvende
1828 1882 Udtagne sager. B. Diverse sager vedr. det københavnske arrestvæsen
1858 1920 Udtagne sager. B. De københavnske arrester og fængsler
1849 1864 Udtagne sager. A. Sager vedr. omordningen af politiet
1824 1825 Udtagne sager. A. Politidirektør Kierulffs forslag til ny politiorganisation
1857 1862 Udtagne sager. A. Omorganisationen af politiet
1857 1860 Udtagne sager. A. Omdannelse af politiet
1839 1839 Udtagne sager. A. Københavns Politis organisation omkring 1839
1849 1864 Udtagne sager. A. Korrespondancesager vedr. omordningen af Københavns Politi
1825 1825 Udtagne sager. A. Koncepter m.m. til rejseberetning
1857 1860 Udtagne sager. A. Forhandlingsprotokol for kommissionen vedr. en omdannelse af Københavns Politi
1857 1862 Udtagne sager. A. Diverse sager vedr. omorganisationen af Københavns Politi
1800 1863 Udtagne sager. A. Diverse sager vedr. Københavns Politi
1815 1863 Udtagne sager. A. Ansøgninger om ansættelse i politiet
1938 1985 Tjenstlige og private papirer, især om besættelsestiden og retsopgøret
1845 1863 Syns- og undersøgelsesforretninger over selvmordere og dødfundne personer
1919 1921 Station 5. Register over efterlyste personer
1985 1986 SSP-støttegrupens mødereferaterJKLJ 3
1968 1968 Specialeafhandling om de københavnske politistationer
1815 1819 Skrivelser fra Politichef Kaas til Politidirektør Hvidberg
1992 2010 Sigtedesager, fremmed politikreds
2001 2010 Sigtedesager
1845 1863 Selvmordere og dødfundne personer
1953 1964 Scrapbog for politivagten i Frihavn
1861 1862 Sager til protokol over anmeldte forbrydelser
1732 1863 Rådstuebreve
1892 1923 Registerblade for udlændinge
1849 1863 Register til protokol vedr. undersøgelser for kønssygdomme
1860 1949 Register til protokol over stjålne og tabte sager
1842 1860 Register til protokol over løsladte personer
1849 1861 Register til Protokol over bortsendte personer
1850 1868 Register til observationsprotokol
1788 1794 Register til kopibog over indkomne breve til politimesteren
1834 1863 Register til journal over kancelli- og ministerieskrivelser
1828 1862 Register til Journal og protokol over offentlige fruentimmer
1845 1863 Register til journal for fogedforretninger
1793 1977 Register til hovedjournal
1903 1954 Register til Danske Politiefterretninger
1868 1934 Register til Danske Politiefterretninger
1985 1989 Register til anholdelsesprotokoller
1860 1949 Register til "Tyvebogen" [1860-1885]
1845 1863 Register over tilhold givet ved politidirektørens protokol
1621 1794 Register over Rescripter og Collegii Breve m.v.
1683 1794 Register over kgl. reskripter, kollegiebreve, magistratsbesutninger og politiforanstaltninger, som findes ved politikammeret i København
1683 1794 Register over kgl. reskripter, kollegiebreve m.m.
1945 1948 Register over dagsbefalinger for Københavns Politi
1860 1949 Register over anmeldte forbrydelser [1886-1949]
1971 1975 Referater fra politikommissærmøder
1930 1974 Referater af politichefmøder
1880 1900 Redningsbåde og -udstyr: Dagsbefalinger, rapporter, regnskaber og tegninger m.v.
1873 1973 Rapporter, korrespondance, forhør, avisudklip m.m.
1833 1862 Rapporter om offentlige fruentimmere
1860 1863 Rapporter om løsagtige kvinder
1973 1973 Rapport om Miljø- og Levnedsmiddelforvaltningen i Københavns Kommune
1860 1863 Protokol over tilrejsende
1820 1828 Protokol over straffede personer
1771 1771 Protokol over nummerede arbejdsvogne
1842 1862 Protokol over løsladte personer
1833 1842 Protokol over løsagtige kvinder
1826 1830 Protokol over logerende
1943 1963 Protokol over kontroludvalgsmøderne om driften af københavnske drosker
1828 1862 Protokol over indskrevne offentlige fruentimmer
1849 1866 Protokol over bortsendte personer
1860 1863 Protokol over anmeldte forbrydelser
1870 1920 Protokol over anmeldte forbrydelser
1819 1870 Protokol m.m. vedr. politiets arkiv
1823 1869 Protokol for reservesager
1993 CD ikon POLSAS
1815 1863 Politiplakater
1766 1859 Politimesterens korrespondanceprotokol
1809 1979 Politimesterens [Politidirektørens] 3. protokol [1809-1845]
1839 1863 Politilægens protokol
1956 1980 Politiets Ungdomsklubber, PUK
1961 1963 Politiets sociale samarbejdsudvalg
1964 1967 Politiets arbejde på Cypern: avisudklip, rapporter, fotos og korrespondance m.m.
1857 1857 Politidirektørens protokol C
1853 1860 Politidirektørens protokol B
1809 1979 Politidirektørens protokol [A (1854-1860)]
1809 1979 Politidirektørens protokol [1846-1853]
1979 1981 Politidirektørens B- og C-meddelelser
1997 1997 Politidirektørens A-meddelelser (med emneregister)
1953 1977 Politichefmødereferater med registre
1883 1971 Personalia: biografier, nekrologer, uddeling af hæderstegn m.m.
1953 1966 Personalehåndbog og anden personalevejledning
1825 1836 Ordrebog
1975 1982 Ordenspolitiudvalgets mødereferater
1938 1939 Om luftbeskyttelse m.m.
1849 1863 Observationsprotokol vedrørende kønssygdomme
1849 1863 Observationsprotokol
1843 1868 Observationsprotokol
1925 1929 Notater om bedragerityper og straffelovsparagraffer
1834 1863 Navneregister til journaler over ministerieskrivelser
1834 1863 Navneregister til journal over kancelliskrivelser
1867 1954 Navneregister til Danske Politiefterretninger
1973 1986 Mødereferater fra diverse samarbejdsudvalg
1848 1863 Ministeriebreve
1942 1979 Materiale vedr. ændringer i og tilføjelser til politivedtægten
1945 1972 Materiale om store begivenheder (kongelige dødsfald, statsbesøg m.m.)
1959 1969 Materiale om grunduddannelsen hos Københavns Politi
1948 1960 Materiale om dagsbefalingssamlingen
1961 1977 Materiale om centraldetentionen og detentionsproblemer
1953 1977 Materiale fra politichefmøder
1960 1965 Materiale fra Fordelingsnævnet
1963 2004 Markering af særlige begivenheder
1962 1962 Mallorca-sagen
1975 1982 Lufthavnssikkerhedskomiteens mødereferater og korrespondance
1925 1940 Lokaleforhold og stationsgrænser
1872 1892 Lister over personer, der fritages for specielt tilsyn
1872 1892 Lister over mistænkelige personer, der fritages for politiets specielle tilsyn
1897 1975 Kvindeligt politi: betænkning, korrespondance, avisudklip, radioforedrag m.m.
1975 1982 Kredsudvalgets mødereferater
2004 2011 CD ikon Kredsaflytningssystmet
1863 1987 Korrespondance om den beredne afdeling
1788 1794 Kopibog over indkomne breve til politimesteren
1940 1954 Kopibog
1826 1849 Koncepter til Politidirektør Bræstrups skrivelser
1774 1788 Kollegialbreve
1955 1959 Klaksvik-sagen: diverse korrespondance m.m.
1955 1955 Klaksvik-sagen: betjent Hartz-Laursens dagbog
1955 1956 Klaksvik-sagen: Avisudklip
1887 1887 Kasseeftersyn ved politidirektør Crones afgang
1963 1982 Kartotekskort vedr. slumstormer- og BZ-aktioner m.m.
1800 1807 Kancelliskrivelser
1727 1847 Kancellibreve
1859 1870 Journalsager vedr. closetter m.m.
1849 1956 Journalsager
1790 1970 Journalsager
1793 1977 Journalregister
1800 1863 Journaler over ministerieskrivelser
1857 1857 Journal til politidirektørens protokol C
1853 1860 Journal til politidirektørens protokol B
1824 1857 Journal til politidirektørens protokol
1821 1870 Journal over værnepligtssager
1779 1790 Journal over sager og dokumenter
1821 1870 Journal over reservesager og værnepligtssager
1821 1870 Journal over reservesager
1828 1862 Journal over indskrevne offentlige fruentimmer
1800 1863 Journal over indkomne kancelliskrivelser
1800 1863 Journal over indkomne kancelli- og ministerieskrivelser
1801 1815 Journal over indkomne breve
1828 1862 Journal og protokol over offentlige fruentimmer
1845 1863 Journal for fogedforretninger
1793 1964 Journal
1983 1988 Indrejseforbudsregister
1801 1818 Indkomne breve fra militære myndigheder i hovedstaden
1835 1855 Hovedregister over mistænkelige personer
1790 1970 Hovedjournalsager
1793 1964 Hovedjournal [HJ-journal]
1793 1964 Hovedjournal
1880 1963 Historiske oversigter om de enkelte afdelinger og stationer m.m.
1853 1858 Gesellschaft der fremden Mauergeselle
2002 2011 Erstatningssager
1999 2012 Efterforskningssager
1943 1944 Døgnrapporter, korrespondance m.v. med relation til besættelsesmagten
1966 1992 Døgnrapporter - mikrofilmspoler
1998 1999 CD ikon Døgnrapport- og journalsystem
1993 CD ikon Døgnrapport- og Journalsystem
2000 2004 CD ikon Døgnrapport- og Journalsystem
1878 1886 Dokumenter om generaliabladenes indførelse
1972 1982 Diverse vedr. lokalnævn
1737 1792 Diverse sager
1805 1823 Diverse registre
1930 1952 Diverse oplysninger om politiets historie, især i København
1920 1975 Diverse fotos af personale, arbejdssituationer, øvelser og ulykker
1979 1981 Deltagelse i Københavns Kommunes brandkommission
1975 1982 Deltagelse i civilforsvarssamarbejde
1941 1959 Danske Politiefterretninger
1868 1983 Danske Politiefterretninger
1910 1947 Dagsbefalinger
1881 1943 Dagbog for politistation 1
1685 1774 Bevillinger, bestallinger etc.
1981 1981 Beretning fra den storkøbenhavnske radiogruppe
1967 1968 Avisudklip om diverse emner II
1965 1982 Avisudklip om diverse emner I
1964 1967 Avisudklip om demonstrationer, smugleri, spillebuler m.m.
1982 1983 Avisudklip om bandekampe mellem tyrkere og danskere på Nørrebro
1966 1967 Avisudklip og rapporter m.v. om provoer
1973 1973 Avisudklip og fotos m.m. om Københavns Politis beredne afdeling
1996 2008 CD ikon Arrestantliste
1730 1975 Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder I
1919 1972 Arkivregistratur, Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1972. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.
1684 1900 Arkivregister
1997 2010 Arkivliste (oversigt) til sigtedesager
1860 1863 Anmeldte forbrydelser
1861 1862 Anmeldte forbrydelser
1985 1990 Anholdelsesprotokoller
1878 1880 Anciennitetsliste
1839 1863 Alfabetisk register til politilægens protokol
1814 1859 Alfabetisk register til korrespondanceprotokol
1982 1982 Afhøringer, navnekort
1981 1981 Afhøringer, gerningekodekort
1926 1956 A. Fogeds scrapbøger
1963 1964 A-B-C-dagsbefalinger, parolordrer og personalemeddelelser
1945 1947 "Politi og Borger"