Arkivskaber:
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skifteret
 
FraTilOfficielle navne
17711919Københavns Skiftekommission
 
FraTilKaldenavne
17711919Københavns Skifteret

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1790 1845 Afskrift af Fortegnelser nr. 2-15 over ekstraordinære boer
1861 1964 Anmeldelser af børnedødsfald [1920-1964, arkivnr. 35-66]
1600 1976 Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier
1973 1973 Arkivregistratur: Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900
1771 1831 Arveløse kapitaler og indkomne renter
1771 1863 Behandlingsprotokol
1863 1943 Behandlingsprotokol
1715 1778 Behandlingsprotokol
1771 1850 Bevillinger m.v.
1771 1845 Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)
1846 1863 Bikassebog
1863 1873 Bikassebog
1775 1863 Breve m.v.
1771 1833 Brevkopibog I
1775 1815 Brevkopibog II
1794 1853 Decisionsforretninger
1794 1853 Decisionsforretninger. Ekstraordinære boer
1771 1863 Decisionsprotokol
1863 1919 Decisionsprotokol
1794 1897 Decisionsprotokol for ekstraordinære skifter
1731 1777 Depositionsprotokol
1771 1848 Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve
1698 1781 Designationer over sluttede skifter
1820 1823 Det store generalregister
1780 1876 Diverse fortegnelser
1676 1778 Diverse løse skiftedokumenter
1771 1863 Diverse sager
1861 1964 Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer [1861-1920, arkivnr. 1-34]
1792 1929 Dødsanmeldelsesprotokol for ekstraordinære skifter m.v.
1772 1801 Efterretningsprotokol
1790 1979 Eksekutor- og kommissarieskifter
1790 1979 Eksekutorboer
1822 1863 Ekstraktprotokol
1863 1943 Ekstraktprotokol
1790 1979 Ekstraordinære boer
1790 1845 Ekstraordinære boer. Afskrift
1798 1819 Erklæringsbog
1875 1919 Forhandlingsprotokol for private skifter
1863 1943 Forseglings- og Registreringsprotokol
1771 1863 Forseglingsprotokol
1709 1772 Forseglingsprotokol
1771 1784 Fortegnelse over beløb til kreditorer og arvinger, der ikke er udbetalt
1809 1811 Fortegnelse over penge tilhørende diverse boer
1809 1811 Fortegnelse over penge tilhørende diverse boer, som er udbetalte
1790 1929 Fortegnelser over ekstraordinære boer
1798 1855 Generalregister
1792 1863 Gældbog
1792 1863 Gældsbog
1863 1943 Gældsbog
1846 1863 Hovedbog
1863 1886 Hovedbog
1862 1970 Hovedregister
1792 1929 Hvidebog
1854 1906 Journal (I)
1900 1921 Journal (II)
1912 1920 Journal C-sager
1866 1964 Journal over anmeldte dødsfald
1790 1850 Journal over beskrevne skifteakter
1822 1827 Journal over endel til Skiftecomissionen indløbne Breve
1861 1871 Journal over gebyrer for udskrifter og attester
1861 1871 Journal over gebyrer for udskrifter og attester ved skifteskriverkontoret
1812 1835 Journal over hvad der indløber til erklæring og hvad korrespondance, der skal besørges
1822 1827 Journal over indkomne breve
1909 1920 Journalsager
1871 1907 Journalsager
1846 1863 Kassebog
1863 1874 Kassebog
1792 1805 Kautionsbeviser
1771 1831 Koncepter til fortegnelse over arveløse kapitaler og indkomne renter
1841 1849 Koncepter til fortegnelse over indtægter ved skifteskriverkontoret
1848 1849 Koncepter til fortegnelser over dødsfald med arveafgiftsberigtigelse
1848 1849 Koncepter til fortegnelser over dødsfald, der gav anledning til arveafgiftsberigtigelse
1863 1915 Kopibog over udgående breve
1798 1863 Kopibog over udgående breve
1906 1926 Korrespondancejournal
1808 1849 Korrespondancejournal vedr. ekstraordinære boer
1798 1863 Korrespondanceprotokol
1771 1833 Korrespondanceprotokol I
1775 1815 Korrespondanceprotokol II
1790 1863 Korrespondancesager vedr. ekstraordinære boer
1794 1851 Korrespondancesager vedr. ordinære boer
1863 1943 Kvitteringbog
1820 1821 Kvitteringer for arveafgifter
1771 1829 Kvitteringer for arveafgifter, arveløse kapitaler og arvemidler, som er tilfaldet fraværende arvinger
1774 1803 Kvitteringer for arveafgifter, arveløse kapitaler og formueskat
1771 1829 Kvitteringer for arveløse kapitaler mv.
1794 1863 Kvitteringsbog
1863 1960 Københavns Skiftekommission: Alfabetisk fortegnelse til hovedregistrene 1863-1879
1790 1960 Københavns Skiftekommission: Register til eksekutor- og kommissariatsskifter 1790-ca.1885
1850 1959 Københavns Skiftekommission: Register til ekstraktprotokollerne 1850-1863
1771 1959 Københavns Skiftekommission: Register til forseglingsprotokol 1771-1797
1850 1959 Københavns Skiftekommission: Register til forseglingsprotokol 1850-1863
1863 1960 Københavns Skiftekommission: Register til forseglingsprotokol og hvidebøger 1863-1879
1771 1960 Københavns Skiftekommission: Register til samfrændeskifter 1771-1810
1808 1836 Lister over anmeldte dødsfald
1673 1857 M-film i Københavns Skiftekommission
1673 1857 Mormon-film i Københavns Skiftekommission
1790 1980 Navnekartotek til eksekutorboer
1790 1870 Navneregister over beskrevne skifteakter
1861 1964 Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald
1863 1943 Navneregister til behandlingsprotokol
1771 1863 Navneregister til behandlingsprotokol
1771 1833 Navneregister til brevkopibog I
1771 1799 Navneregister til brevkopibog II
1771 1863 Navneregister til decisionsprotokol
1822 1863 Navneregister til ekstraktprotokol
1798 1819 Navneregister til erklæringsbog
1863 1943 Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol
1798 1855 Navneregister til Forseglingsprotokol
1771 1863 Navneregister til forseglingsprotokol
1862 1970 Navneregister til Forseglingsprotokol og Hvidebog
1838 1838 Navneregister til fortegnelse nr. 13
1838 1838 Navneregister til fortegnelse nr. 13 over ekstraordinære boer
1792 1863 Navneregister til Gældsbog
1792 1929 Navneregister til hvidebog
1812 1835 Navneregister til journal
1798 1863 Navneregister til kopibog over udgående breve
1906 1926 Navneregister til korrespondancejournal
1789 1801 Navneregister til protokol over kautioner
1771 1863 Navneregister til registreringsprotokol
1863 1926 Navneregister til repartitionsprotokol
1792 1863 Navneregister til repartitionsprotokol
1777 1794 Navneregister til repartitionsprotokol, Klasse 8
1743 1780 Navneregister til skiftesessionsprotokol
1798 1855 Navneregister: Generalregister
1862 1970 Navneregister: Hovedregister
1872 1892 Noteringsbog for afd. 2.C, 2.G og 2H
1683 1781 Originale skiftebreve
1914 1929 Protokol over ekstraordinære skifter
1809 1845 Protokol over indleverede samfrændeskifter
1789 1801 Protokol over kautioner for udeblevne arvingers arvelodder efter Reskript af 31.5.1789
1914 1929 Protokol. Eksekutorboer
1885 1926 Register over eksekutorboer, fortegnelse nr. 65-140
1771 1810 Register over samfrændeskifter
1715 1778 Register til behandlingsprotokol
1709 1772 Register til forseglingsprotokol
1914 1929 Register til protokol over ekstraordinære skifter
1771 1863 Registreringsprotokol
1858 1864 Regnskabsbog over skifteskriverkontorets indtægter
1798 1863 Repartitionsprotokol
1863 1926 Repartitionsprotokol
1875 1968 Repartitionsprotokol for private skifter
1777 1794 Repartitionsprotokol, Klasse 8
1791 1791 Revisionsforretningen over boets papirer og dokumenter
1818 1827 Sager vedr. sekvestrationsboer
1790 1791 Skiftebreve
1900 1920 Skiftedokumenter: Bilag til Hvidebog
1863 1943 Skiftedokumenter: Offentlige boer
1771 1863 Skiftedokumenter: Offentlige boer
1897 1921 Skiftekommissionens forhandlingsprotokol i executorboer
1897 1921 Skiftekommissionens Forhandlingsprotokol i Executorboer hvori er opstået Tvist
1782 1800 Skifteprotokol for den jødisk-portugisiske menighed
1771 1796 Skifter fra andre jurisdiktioner
1771 1796 Skifter fra fremmede jurisdiktioner
1743 1780 Skiftesessionsprotokol
1771 1850 Testamenter m.v.