Arkivskaber:
Lysgård-Hids (og fra 1814 en del af Houlbjerg) Herreder
 
FraTilOfficielle navne
16881919Lysgård-Hids Herredsfoged
 
FraTilKaldenavne
16881919Lysgård-Hids (og fra 1814 en del af Houlbjerg) Herreder

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1852 1868 Afkald
1806 1918 Akter i justits- og offentlige sager
1802 1844 Alfabetisk register
1793 1866 Alfabetisk register til skifteprotokollerne
1875 1912 Alimentationsjournal
1873 1950 Anmeldelsesprotokol, konkurs- og dødsboer
1880 1880 Arkivfortegnelse
1826 1925 Arkivregistrant
1887 1946 Auktionsdokumenter vedr. løsøre
1858 1885 Auktionsplakater
1739 1980 Auktionsprotokol
1871 1892 Beskikkelser af ligsynsmænd
1883 1886 Bikassebog, overformynderi- og skiftevæsen
1814 1886 Brevjournal
1749 1751 Brudstykker af en skøde- og panteprotokol
1886 1917 Bødejournal
1770 1814 Cirkulærebog
1805 1807 Cirkulærer og resolutioner
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1801 1857 Diverse konceptindberetninger
1864 1864 Diverse lægdspapirer fra 1864-krigens tid
1801 1857 Diverse modtagne indberetninger
1860 1920 Diverse sager
1850 1879 Diverse sager, justits- og politivæsen
1793 1862 Diverse skiftedokumenter
1842 1873 Diverse udskrivningssager
1780 1868 Dokumenter til auktionsprotokoller
1827 1868 Dokumenter til justitsprotokollen
1790 1918 Dokumenter til justitsprotokoller
1793 1862 Dokumenter til notarialprotokollen
1791 1919 Dokumenter til politiprotokoller
1795 1825 Dokumenter til skifteprotokoller
1826 1919 Dokumenter til skifteprotokollerne
1762 1805 Dokumenter vedr. skifte- og overformynderivæsen
1794 1862 Dokumenter vedrørende brandvæsenet
1803 1803 Dokumenter vedrørende fattigvæsenet
1824 1860 Dokumenter vedrørende jordemoderdistrikterne
1843 1866 Dokumenter vedrørende pasvæsenet
1786 1863 Dokumenter vedrørende vejvæsen og snekastning
1847 1973 Dombog for borgerlige sager og strafferetssager
1806 1858 Domkoncepter
1847 1973 Domprotokol
1804 1847 Domprotokol, politidomme
1806 1918 Domsakter
1823 1927 Dødsanmeldelsesprotokol
1803 1811 Efterlysninger
1806 1807 Ekstrakter, Viborg Landstings skøde- og panteprotokol
1897 1919 Ekstraretsprotokol
1810 1812 Ekstraretsprotokol, sagen mod Bernt Poulsen
1863 1919 Firmaanmeldelser
1888 1889 Firmaregister
1785 1947 Fogeddokumenter
1801 1984 Fogedprotokol
1848 1866 Forhandlingsprotokol
1847 1858 Forligsindkaldelser
1832 1848 Fortegnelse over befordringer afgivne til brug i offentlige sager
1881 1881 Fortegnelse over brandfogeder og -kredse
1898 1918 Fortegnelse over ekstraordinære indkaldte værnepligtige
1902 1919 Fortegnelse over fraflyttede værnepligtige
1860 1860 Fortegnelse over hæftelser, tinglæste ved Lysgård m.fl. herreders ret, der er ældre end 20 år
1826 1861 Fortegnelse over skifter
1797 1897 Fortegnelse over stævnevidner m. m.
1797 1897 Fortegnelse over stævnevidner, sognefogeder og lægdsmænd samt syns og taksationsmænd
1827 1846 Fortegnelse over tinglæste anordninger
1860 1860 Fortegnelse, hæftelser
1914 1921 Fremmedprotokol, Lysgård m.fl. Herreder
1908 1960 Fællesboopgørelser
1886 1894 Gendarmerirapporter
1889 1949 Handelsregister, Silkeborg Birk og Hids Herred
1895 1919 Indberetninger vedr. kriminelle fanger
1774 1863 Indkomne breve
1814 1886 Journal
1904 1919 Journal
1886 1904 Journal for justits- og politisager
1884 1893 Journal over brandforhør
1914 1919 Journal over motorcykler og vogne
1886 1912 Journal, andre embedssager
1886 1912 Journal, bygningsafgifter
1905 1912 Journal, dansetilladelser
1900 1915 Journal, indberetninger
1886 1912 Journal, skiftesager
1886 1912 Journal, udstykningssager
1886 1914 Journal, vurderinger
1864 1919 Journalsager
1774 1863 Journalsager
1887 1918 Justits- og politijournalsager
1692 1920 Justitsprotokol
1806 1825 Konceptbog
1825 1860 Koncepter til de årlige indberetninger til amtet
1801 1857 Koncepter til indberetninger, diverse
1806 1858 Koncepter til indberetninger, domskoncepter
1841 1850 Koncepter til indberetninger, om skiftemidlerne
1820 1880 Koncepter til indberetninger, om skovenes tilstand
1839 1860 Koncepter til indberetninger, stævningskoncepter
1825 1860 Koncepter til indberetninger, årl. indberetn. til amtet
1841 1850 Konceptindberetninger om skiftemidlerne
1820 1880 Konceptindberetninger om skovenes tilstand
1805 1822 Konceptoverformynderiregnskaber, Hids Herred
1805 1820 Konceptoverformynderiregnskaber, Lysgård Herred
1823 1854 Konceptoverformynderiregnskaber, Lysgård-Hids Herreder
1886 1918 Konkursboer
1883 1934 Konstitutioner
1806 1825 Kopibog
1827 1889 Kopibog
1783 1805 Kopibog over fremlagte dokumenter
1822 1852 Korrespondance med lægdsmænd
1856 1856 Kvitteringer for bytteandele fra slaget ved Fredericia
1842 1858 Lister over politisager
1806 1920 Lægdsrulle
1859 1956 Lægdsrulle
1882 1937 Lægdsrulle for 5. udskrivningskreds, lægd 76 - Grønbæk
1806 1920 Lægdsruller (omskrevne tilgangslister)
1887 1946 Løsøreauktioner
1887 1946 Løsøreauktionsdokumenter
1840 1950 Matrikelnummerfortegnelse til realregister
1905 1915 Navneforandringsprotokol
1906 1957 Navneforandringsprotokol, Lysgård Herred
1802 1844 Navneregister over tiltalte for ulovlig handel og brændevinsbrænderi, udskænkning og krohold
1885 1945 Navneregister til domprotokoller
1793 1896 Navneregister til registrerings- og skifteprotokoller.
1793 1866 Navneregister til skifteprotokoller
1915 1963 Navneregister til skifteprotokoller
1848 1914 Navneregister til skifteprotokoller
1754 1859 Navneregister til skøde- og panteprotokol
1795 1859 Navneregister til skøde- og panteprotokol: Adkomster, afhændelser og forhæftelser
1810 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokoller: Pantsættelse af løsøre
1890 1921 Navneregister til strafferegister, Hids Herred
1805 1960 Notarialprotokol
1886 1932 Næringsjournal
1863 1952 Næringsprotokol
1860 1920 Næringsprotokol, Hids Herred
1801 1840 Observationsposter i herrederne, overformynderiregnskaber
1806 1920 Omskrevne lægdsruller (tilgangslister)
1911 1919 Opgørelser over forlystelsesskat
1795 1845 Originale skiftebreve
1797 1869 Overformynderidokumenter
1841 1869 Overformynderikassebog
1826 1869 Overformynderiprotokol
1841 1934 Overformynderiregnskaber
1797 1869 Overformynderisager
1916 1935 Pasjournal
1754 1859 Personregister
1885 1945 Personregister
1804 1847 Politidomme
1791 1974 Politiprotokol
1847 1864 Politiprotokol, A
1846 1863 Politiprotokol, B
1852 1852 Proprietær af Over Kjærsholm Carl Frederik Bernard Kaas dødsbo
1817 1817 Protokol for sættedommerne
1871 1918 Protokol over indgåelse af borgerligt ægteskab
1875 1892 Protokol vedr. tilsyn med rejsende og fremmede. Til brug for værten på Kongensbro kro i Grønbæk sogn.
1813 1955 Realregister
1852 1873 Register over tinglæste dokumenter
1861 1872 Register over udleverede tinglæste dokumenter
1739 1793 Register til auktionsprotokol
1806 1807 Register til ekstrakter, Viborg Landstings skøde- og panteprotokol
1813 1863 Register til realregister
1793 1896 Registre til registrerings- og skifteprotokoller
1802 1828 Registrerings- og skifteprotokol, Hids Herred
1806 1825 Registrerings- og skifteprotokol, Lysgård Herred
1828 1886 Registreringsprotokol
1887 1929 Registreringsprotokol, sognefogeder
1902 1929 Regnskabsbog, udbetalte rejsepenge til værnepligtige
1918 1958 Retsplejeindberetninger
1886 1919 Sager til alimentationsjournaler
1780 1868 Sager til auktionsprotokoller
1858 1919 Sager til auktionsprotokoller vedr. fast ejendom
1886 1917 Sager til dødsanmeldelsesprotokoller
1785 1947 Sager til fogedprotokoller
1911 1919 Sager til journaler over dansetilladelser
1790 1918 Sager til justitsprotokoller, civile sager
1827 1868 Sager til justitsprotokoller, justitssager
1905 1906 Sager til navneforandringsprotokoller
1793 1862 Sager til notarialprotokollen
1847 1918 Sager til næringsprotokoller
1791 1919 Sager til politiprotokoller
1795 1825 Sager til skifteprotokoller
1826 1919 Sager til skifteprotokoller
1893 1919 Sager vedr. bl.a. opført nyt ting- og arresthus, Kjellerup
1864 1864 Sager vedr. de preussiske troppers forplejning
1762 1805 Sager vedr. skifte- og overformynderivæsen
1862 1887 Sager vedr. tiendekonstateringer
1862 1887 Sager vedr. tiendevederlagsprotokol
1877 1889 Sager vedr. tilsyn med dampkedler
1909 1918 Sager vedr. udenlandske arbejdere
1794 1862 Sager vedrørende brandvæsenet
1803 1803 Sager vedrørende fattigvæsenet
1824 1860 Sager vedrørende jordemoderdistrikterne
1808 1813 Sager vedrørende overleveringer af overformynderier
1843 1866 Sager vedrørende pasvæsenet
1786 1863 Sager vedrørende vejvæsen og snekastning
1866 1918 Sagliste til justits, ekstrarets- og politiprotokoller
1842 1858 Sagliste til politisager
1836 1873 Sessionsudtog
1838 1859 Skiftedesignationer og -sager
1806 1812 Skiftekopibog
1793 1900 Skifteprotokol
1900 1960 Skifteprotokol
1839 1842 Skifteprotokol, ritmester H.H.G. von Halling til Friisholt
1826 1861 Skiftesagliste
1825 1850 Skudsmåls- og opholdsbøger m.m.
1751 1886 Skøde- og panteprotokol
1917 1927 Skøde- og panteprotokol, Hids herred
1886 1917 Skøde- og panteprotokol, Hids og del af Houlbjerg herreder
1886 1927 Skøde- og panteprotokol, Lysgård herred
1806 1918 Straffeakter
1850 1896 Strafferegister m. fotos
1890 1957 Strafferegister, Hids Herred
1839 1860 Stævningskoncepter
1896 1919 Svendekommissionssager
1827 1894 Syns- og taksationsforretninger
1888 1947 Syns- og taksationsforretninger for embedsboligen i Kjellerup
1888 1947 Synsprotokol for embedsboligen i Kjellerup
1847 1884 Sørulle
1827 1894 Taksations- og vurderingsforretninger
1864 1895 Tiendekonstateringsprotokol
1864 1895 Tiendevederlagsprotokol
1806 1920 Til- og afgangslister
1802 1861 Tilbagekomne cirkulærer til sognefogeder
1692 1920 Tingbog
1792 1880 Uafhentede tinglæsningsdokumenter
1827 1894 Udmeldelses- og taksationsforretninger
1886 1912 Udpantningsjournal
1792 1859 Udskrift af jurisdiktionens protokoller
1844 1844 Udskrift af matriklen for Hids Herred
1818 1852 Udskrift, Frijsenborg og Faurskov birkers skøde- og panteprotokol
1792 1849 Udskrift, Hammerum Herreds skøde- og panteprotokol
1800 1813 Udskrift, Houlbjerg Herreds skøde- og panteprotokol
1844 1844 Udskrifter af den ny matrikel, Hids Herred
1844 1857 Udskrifter af den ny matrikel, Lysgård Herred
1844 1857 Udskrifter af den ny matrikel, Sahl og Gullev sogne
1844 1857 Udskrifter af matriklen af 1844
1844 1844 Udskrifter af matriklen af 1844
1844 1857 Udskrifter af matriklen af 1844
1851 1922 Udstykningsapprobationer
1866 1956 Udstykningsskrivelser
1847 1863 Ujournaliserede sager
1798 1867 Varia
1874 1985 Værgemålsprotokol
1859 1972 Værgemålsregnskaber
1871 1918 Ægteskabsprotokol