Arkivskaber:
Frijsenborg-Faurskov Birk
 
FraTilOfficielle navne
17211919Frijsenborg-Faurskov Birkedommer
 
FraTilKaldenavne
17211919Frijsenborg-Faurskov Birk

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1774 1852 Afskrift af kronologisk register for Hjemslev-Gjern Herreder
1774 1852 Afskrifter af herredernes skøde- og panteprotokoller
1795 1862 Aktivprotokol for overformynderiet
1869 1917 Alimentation, bilag
1869 1917 Alimentationssager
1768 1973 Auktionsbog
1858 1929 Auktionsdokumenter
1839 1913 Auktionskataloger over løsøre
1768 1973 Auktionsprotokol
1914 1931 Auktionsprotokol, løsøre
1877 1882 Bilag til firmaanmeldelser
1873 1912 Bilag til næringsvæsen
1847 1870 Blandede lægdssager
1794 1908 Brevkopibog
1845 1863 Cirkulærer og skemaer vedr. indberetninger
1888 1908 Dagbog
1830 1856 Dokumenter til auktionsprotokoller
1817 1818 Dokumenter til foged- og notarialprotokoller
1832 1882 Dokumenter til justitsprotokollen - taksationsforretninger
1864 1866 Dokumenter til justitsprotokoller
1835 1909 Dokumenter til justitsprotokoller, justitssager
1804 1918 Dokumenter til justitsprotokoller, ordinære sager
1833 1907 Dokumenter til offentlige politisager
1832 1854 Dokumenter til private politisager
1851 1871 Dokumenter til skifteprotokoller
1844 1864 Dokumenter vedr. bevillinger til håndværksdrift, genparter og kroholdsbevillinger
1853 Dokumenter vedr. kolera
1864 Dokumenter vedr. magasinet i Voldby
1840 1866 Dokumenter vedr. ting- og arresthus
1780 1851 Dokumenter vedr. vejvæsen og tiggeri
1840 1864 Dokumenter vedrørende jordmodervæsenet
1918 1950 Dombog for borgerlige og strafferetssager
1846 1918 Domprotokol
1866 1919 Domsakter
1855 1864 Efterlysninger
1931 1932 Ejerregister
1877 1882 Firmaanmeldelser
1800 1907 Foged- og notarialprotokol
1844 1919 Fogeddokumenter
1908 1919 Fogedprotokol
1851 1877 Fogedprotokol, ligsyn
1846 Fortegnelse over det summariske hartkorn for Nøddelund By i Gullev sogn og for Gerning, Hvorslev, Vellev, Houbjerg, Granslev, Skød, Haurum, Sal, Thorsø, Aidt og Vejerslev i Hovbjerg Herred
1816 1817 Fortegnelse over håndværkere, som har begæret opholdstilladelse
1859 1919 Fortegnelser over udstedte næringsbeviser
1909 1973 Fællesboopgørelser
1825 1853 Fæstebreve fremlagt i retten
1915 1939 Generalieblade og fingeraftryk
1905 1919 Indberetninger
1852 1864 Indberetninger ang. skove
1843 1856 Indberetningsbog
1835 1864 Indkomne breve
1854 1858 Indkomne breve, ujournaliserede
1832 1918 Journal
1865 1918 Journalbreve
1865 1918 Journalsager
1687 1919 Justitsprotokol
1863 1913 Justitssager
1842 1876 Kassebog for overformynderiet
1824 1893 Koncepter til personregistre
1887 1918 Konkursboer
1842 1865 Konstitutioner
1794 1908 Kopibog
1779 1846 Kopibog til justitsprotokoller
1823 1824 Kopiprotokol over fremlagte dokumenter
1852 1909 Korrespondance vedr. justits- og offentlige politisager
1858 1865 Korrespondance vedr. vejvæsenet
1891 1905 Kronologisk register
1897 1920 Kuratorbeskikkelser
1868 1880 Kvartalsindberetninger
1857 1969 Landbrugsministeriets skrivelser
1788 1851 Lægdsruller m.m.
1840 1864 Lægdsruller med af- og tilgangslister
1898 1931 Lægdsruller, afgang
1877 1958 Lægdsruller, tilgang
1850 1877 Mindre skifteprotokol
1903 1916 Navneforandringsprotokol
1850 1877 Navneregister til mindre skifteprotokol
1841 1852 Navneregister til politiprotokoller
1849 1919 Navneregister til skifteprotokoller
1785 1852 Navneregister til skøde- og panteprotokoller
1771 1885 Navneregister til ældre matrikelfortegnelser
1908 1954 Notarialprotokol
1900 1932 Noteringer om husmandsbrug
1859 1879 Næringsbeviser
1871 1918 Ordinære sager
1795 1862 Overformynderiprotokol
1905 1920 Overformynderiregnskaber
1785 1852 Personregister
1770 1927 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1891 1894 Politi- og ekstraretsprotokol
1881 1884 Politi- og justitsprotokol
1832 1851 Politidomme
1791 1919 Politiprotokol
1863 1919 Politisager
1842 1872 Protokol, indrettet ifølge plakat af 26/10 1841
1895 1904 Rapporter
1850 1950 Realregister
1890 1950 Register til realregister - Gerning Sogn
1851 1949 Registreringsprotokol for sognefogder
1789 1869 Regnskabsprotokol for overformynderiet
1902 1917 Rejsepolitiprotokol
1807 1863 Retsakter
1859 1919 Retslister
1901 1919 Sager til navneforandringsprotokoller
1873 1912 Sager til næringsprotokoller
1815 1863 Sager til politiprotokoller
1863 1919 Sager til politiprotokoller
1908 1973 Sager til skiftesaglister
1869 1913 Sager til taksations- og vurderingsforretningsprotokoller
1855 1863 Sager vedr. rigsrådsvalg
1859 1919 Sagliste
1851 1883 Skiftebreve
1872 1920 Skiftedokumenter
1849 1919 Skifteprotokol
1908 1973 Skiftesager
1861 1973 Skiftesagliste
1771 1927 Skøde- og panteprotokol
1814 1832 Sognefogedbeskikkelser
1815 1896 Strafferegister
1891 1963 Strafferegister Frijsenborg-Faurskov birk
1779 1863 Strafferegister, Galten mfl. Herredsfoged
1914 1934 Straffesager
1849 1858 Sættedommerprotokol
1820 1821 Sættedommerprotokol, prok. Nielsens mod Mads Jensen
1869 1906 Taksations- og vurderingsforretningsprotokol
1832 1882 Taksationsforretninger
1864 1897 Tiendekonstateringsprotokol
1792 1909 Tinglæste dokumenter
1922 1930 Tjenestebog, Statspolitiet
1888 1908 Tjenesteprotokol for politibetjenten i Frijsenborg-Faurskov Politikreds
1792 1909 Uafhentede tinglæsningsdokumenter
1920 1924 Udløbne bidragsresolutioner
1843 Udskrift af matriklen
1818 1852 Udskrift af skøde- og panteprotokoller
1810 1919 Varia
1869 1910 Værgemål og overformynderimidler
1903 1960 Værgemålsprotokol
1771 1885 Ældre matrikelfortegnelser