Undervisning på Rigsarkivet: Kvinder og tyendes valgret

1915 var året hvor kvinder – men også en masse mænd – fik valgret. Undervisningstilbuddet for elever på ungdomsuddannelserne sætter fokus på demokratiets udvikling og kampen for valgret i perioden omkring 1915.

Undervisningen foregår på Rigsarkivet, København.

Undervisningstilbud fra Rigsarkivets skoletjeneste

Eleverne bliver i dette tilbud præsenteret for den debat, der var omkring kvinder og tyendes kamp for valgret gennem en rækker kilder i form af avisartikler, løbesedler, en pamflet og en tale og ved hjælpe af konstruerede register- og familieblade, som knytter sig til hhv. en arbejderfamilie og en borgerlig familie.

Ved stor variation i både kildematerialet og det supplerende undervisningsmateriale får eleven et billede af de forskellige aspekter af debatten, som har forbindelse til afsenderens køn og/eller klasse.

Temaet er todelt i den forstand, at den første del af tilbuddet beskæftiger sig med en arbejderfamilie og en borgerlig familie for at skabe en forståelse af, at disse to familier og deres medlemmer har haft meget forskellige vilkår for at deltage i demokratiet.

Anden del er en introduktion til forskellige argumenter for og imod kvinder og tyendes valgret gennem en landstingstale af politiker Carl Ploug og en pamflet af kvindesagsforkæmper Elna Munch og dernæst avisartikler fra en række aviser, som varetog forskellige dele af befolkningens interesser.

Eleverne bliver præsenteret for de mest anvendte kildekritiske begreber og i den forbindelse indført i, hvordan man undersøger og arbejder med historien. Tilbuddet beskæftiger sig derfor med brugen, fortolkningen og vurderingen af kilder. Dette skal eleverne anvende på Carl Plougs tale, Elna Munchs pamflet og de forskellige avisartikler og løbesedler.

Inkluderet i tilbuddet er en tur på magasinet, hvor eleverne ser eksempler på autentiske arkivalier.

Klassetrin: STX, HF, HHX, HTX, GS

Fag: Historie, samfundsfag, dansk

Forberedelse: Vi anbefaler, at eleverne præsenteres for den kamp for valgretten der fandt sted i perioden op til vedtagelsen af Grundloven af 1915, og hvem der deltog i den. Brug evt. Rigsarkivets tidslinje om kvindernes vej til stemmeret.

Det er desuden en fordel, hvis eleverne har kendskab til demokratiets udvikling i Danmark, men det er ikke en nødvendighed.

Varighed: 2 timer

Pris: Gratis

Relation til kernestof: Dansk demokrati, (ideologiernes kamp)

Faglige mål

Eleverne får gennem dette undervisningstilbud og dets historiske fokus viden om, hvilken betydning den udvikling og de begivenheder, der fandt sted før og i 1915, havde for Danmarks og det danske demokratis historie.

Samtidig får eleverne en forståelse af det samfund, vi havde i Danmark i denne periode, og de forandringer der skete.

Det giver eleverne en dybere forståelse af det samfund, de selv lever i.

Eleverne vil kunne at forholde sig metodisk-kritisk ved hjælp af deres kendskab til kildekritiske begreber og fagord og herudfra kunne vurdere historisk materiales værdi og troværdighed.

Undervejs vil eleverne blive inddraget i dialog og skal dertil selv formidle deres tilegnede viden mundtligt.

Øvrige læringsmål

Eleverne får kendskab til Rigsarkivet som institution og en fornemmelse af, hvad et arkiv er, og hvad det kan bruges til.

Eleverne får desuden lov til at se autentiske arkivalier, som styrker deres forståelse af, hvilken slags kilder der befinder sig på arkivets magasiner, hvad man kan bruge dem til, og hvilken viden man kan få ud af dem.

Eleverne får udfordret deres forståelse af, hvordan man arbejder med historie.

Book et forløb

Hvis du ønsker at booke et undervisningsforløb, så kontakt os på mail: skoletjeneste@sa.dk eller ring til Solvej Pedersen på telefon 41717308 alle hverdage mellem klokken 8 og 13.