Projektet Link-Lives

Link-Lives er et samarbejde mellem bl.a. Rigsarkivet, Københavns Universitet, Københavns Stadsarkiv og den amerikanske slægtsforskningsvirksomhed Ancestry. Projektet skal kortlægge og sammenkæde historiske livsforløb i perioden 1787-1968.

Projektet Link-Lives skal samle og sammenkæde oplysninger fra folketællinger, kirkebøger og andre historiske kilder fra den første komplette og bevarede folketælling i 1787 til indførelsen af CPR-systemet i 1968.

Følg projektet Link-Lives på link-lives.dk.

Projektets formål

Formålet med at indsamle og forbinde de mange oplysninger om den danske befolkning, fra 1787 til 1968, er at skabe et fundament for forskning i et bredt udsnit af videnskabelige felter, fx inden for det sundhedsfaglige (fx sygedomsforekomster), sociologiske eller inden for historisk demografi (fx social mobilitet, immigration og familiemønstre). Den omfattende mængde historiske persondata, og sammenkædningen mellem dem, giver et udførligt indblik i mønstre på tværs af generationer, og dermed bliver det muligt for forskere at undersøge sociale og biologiske aspekter af menneskets liv på en ny måde.

De mange data stammer fra forskellige kilder og opbevares hos forskellige arkiver. Enhver slægtsforsker ved, hvor tidskrævende en opgave det er at indsamle tilstrækkeligt med kilder og oplysninger, som gør det muligt at sammensætte relationer og hele livsforløb. Det er samme opgave, som projektet Link-Lives beskæftiger sig med – men i langt større målestok: nemlig for hele befolkningen. Kortlægningen og linkningen af de mange historiske persondata skal bl.a. ske ved hjælp af computerteknologi og kunstig intelligens, men også gennem inddragelse af frivillige, som skal være med til at kvalificere data.

De frivilliges indsats er projektets fundament

Forud for realiseringen af det omfattende Link-Lives projekt ligger mange års indsats fra frivillige, som har afskrevet millionvis af poster i folketællinger og kirkebøger. Afskrivningen har gjort de gamle kilder digitalt tilgængelige og søgbare. Det er de mange data, som de frivillige har skabt, der nu skal linkes og blive til en forskningsressource, som vil gøre os endnu klogere på vores forfædre og os selv.

Seneste nyt (juni 2019)

Link-Lives blev skudt i gang den 28. februar 2019 med et fælles kick off-arrangement på Rigsarkivet for alle projektdeltagere. Projektet løber foreløbigt frem til år 2024.

Der arbejdes p.t. på at skabe en fælles standard for, dels hvad der udgør et sandsynligt link, og dels hvordan data kan standardiseres til brug for linkning, eksempelvis standardisering af stednavne. Samtidig arbejdes der på at skabe såkaldt træningsdata gennem manuelt etablerede links, så det med udgangspunkt i deep learning-metoder bliver muligt automatisk at skabe kvalificerede links.

Samarbejdspartnere og fondsstøtte

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem bl.a. Rigsarkivet, Københavns Universitet (Saxo-instituttet og The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research), Københavns Stadsarkiv samt den amerikanske slægtsforskningsvirksomhed Ancestry. Projektet er støttet med i alt 33 mio. kr. fra henholdsvis Innovationsfonden og Carlsbergfondet.

Læs mere hos InnovationsfondenCarlsbergfondet og Københavns Stadsarkiv.