Indsamling og Bevaring

Vi sikrer, at der bliver bevaret dokumentation af det danske samfund til brug i både nutid og fremtid.

Vores opgaver:

 • Vi skaber og vedligeholder et overblik over den dokumentation, som både offentlige myndigheder, forskere, private virksomheder, organisationer og enkeltpersoner skaber af deres virksomhed. Både på papir og i digital form.
 • Vi vurderer hvilke dele af denne dokumentation, der skal bevares for eftertiden.
 • Vi sikrer, at bevaringsværdig dokumentation fra statslige myndigheder, forskere og private virksomheder, organisationer og enkeltpersoners virksomhed bliver afleveret til Rigsarkivet.
 • Vi sørger for at Rigsarkivets samlinger, både på papir og i digital form, bliver bevaret på en måde, så fremtidens brugere kan finde og anvende det materiale, som de har brug for.

Derudover samarbejder vi med regioner og kommuner, herunder de kommunale arkiver, om at sikre bevaring af den dokumentation, som kommuner og regioner skaber.

Indsamling og Bevaring har derudover ansvaret for Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed og for it-udviklingen på Rigsarkivet. Den indtægtsdækkede virksomhed foretager mod betaling bl.a. arkivundersøgelser og gør arkivalier klar til aflevering.

Organisation

Søjlen består af følgende områder:

 • Sekretariat – vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar
 • Indsamlingsområdet – områdeleder Mette Hall-Andersen
 • Digital bevaring og oparbejdning – områdeleder Jan Dalsten Sørensen
 • It-udvikling – områdeleder Ulla Mønster
 • Indtægtsdækket Virksomhed – områdeleder Jesper Steffensen

+ Åben alle- Luk alle
 • Digital Bevaring og Oparbejdning (IB-DBO)

  Områdeleder Jan Dalsten Sørensen

  Digital Bevaring og Oparbejdning har ansvaret for at modtage, langtidsbevare og oparbejde digitalt skabte data, så de kan genanvendes til nye formål. Området vedligeholder og videreudvikler endvidere Rigsarkivets metoder til digital langtidsbevaring bevaring.

  Modtagelse og test af data
  Området modtager og kvalitetssikrer digitalt skabte data, som iht. arkivloven afleveres til bevaring i Rigsarkivet. Ved modtagelse tester medarbejderne, at data lever op til de regler for arkivering af data, som er specificeret i bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner.

  Sikker bevaring
  Området sikrer, at data bevares betryggende. Det indebærer, at data lagres i flere identiske eksemplarer på flere forskellige medietyper, både optiske og magnetiske, og på flere forskellige geografiske placeringer og at samlingen løbende overvåges.

  Oparbejdning
  Digital Bevaring og Oparbejdning gør data klar til genanvendelse. For data, som er afleveret i form af arkiveringsversioner, sker dette ved at indlæse data i programmet Sofia, som er Rigsarkivets program til søgning i digitalt skabte data og udarbejde søgeformularer til den information, som efterspørges. For spørgeskemadata og andre data fra forskningsprojekter foretager området indtil videre en oparbejdning, hvor data kontrolleres og rettes for fejl samt dokumenteres, så de nemt kan genanvendes i andre forskningsprojekter.

  Bevaringsplanlægning og metodeudvikling
  Digital Bevaring og Oparbejdning har ansvaret for Rigsarkivets bevaringsplanlægning. Denne Opgave indebærer en løbende revurdering af metoderne til digital bevaring, herunder hvornår det er nødvendigt at indføre nye bevaringsformater og migrere gamle formater til nye og mere tidssvarende. En afgørende forudsætning for bevaringsplanlægningen er, at Rigsarkivet løbende opsamler viden om, hvordan offentlige myndigheder og andre udnytter it-teknologien til at fastholde dokumentation af deres virksomhed, samt hvilke bevaringsløsninger andre bevaringsinstitutioner og andre udvikler.

  Strategisk samarbejde
  Området indgår på vegne af Rigsarkivet i strategiske samarbejder, som skal sikre, at bevaringsopgaven løses så godt som muligt.  Internationalt set er området Rigsarkivets repræsentanter i OpenPreservationFoundation samt DLM Forum, hvor områdelederen for Digital Bevaring og Oparbejdning har haft formandsposten siden maj 2017, ligesom området aktivt indgår i det nordiske NorDig-samarbejde om digital arkivering. Området samarbejder endvidere med leverandører af it-løsninger til den offentlige sektor samt øvrige interessenter i den digitale forvaltning.