Administration og Økonomi

I Administration og Økonomi er ansat 20 medarbejdere fordelt på Rigsarkivets adresser i København og Viborg.

Administration og Økonomis opgaver er centreret om udvikling af medarbejdere og organisation, ledelsesunderstøttende funktioner og strategi samt personaleadministration, økonomistyring, eksternt samarbejde om it-drift i forhold til Statens IT og koordination af informationssikkerhed. Desuden indgår bygningsdrift med sikring i tilknytning til Rigsarkivets bygningsmasse samt drift af Rigsarkivets reception i Rigsdagsgården 9 i København med dertil hørende kundekontakt.

Organisation

Administration og Økonomi er opdelt i følgende tre funktionsbestemte områder:

 • Økonomi, IT-driftskoordination og IT-sikkerhed
  – vicedirektør Karl Hansen
 • HR og ledelsessupport – HR-chef Diana Søe Sandell
 • Drift og indkøb – områdeleder Sarah Lund Pedersen
+ Åben alle- Luk alle
 • Økonomi (AØ-Ø)

  Vicedirektør Karl Hansen

  Administrative opgaver

  Området understøtter internt Rigsarkivets administrative og strategiske opgaveløsning i form af udarbejdelse af ledelsesinformation om budgetter, regnskab m.m., tilvejebringelse af statistiske oplysninger om personalet og eksternt i forhold til afrapportering til og dialog med Kulturministeriets departement om økonomi og strategiske forhold.

  IT-driftskoordination og IT-sikkerhed

  Rigsarkivets IT-drift varetages af Statens IT (SIT). Området varetager leverandørstyring og koordination af IT-drift i forhold til SIT og forestår Rigsarkivets organisering ved Information Technology Infrastructure Library (ITIL) samt organiseringen af Rigsarkivets IT-sikkerhed i form af koordination af informationssikkerhed og den digitale sikring gennem drift af Rigsarkivets IT-sikkerhedsudvalg.

 • HR og ledelsessupport (AØ-HRL)

  HR-chef Diana Søe Sandell

  Administrative opgaver

  Området understøtter Rigsarkivets administrative og strategiske opgaveløsning i form af HR drift og udvikling, drift af diverse organisatoriske udvalg (Hovedsamarbejdsudvalg, Hovedarbejdsmiljøudvalg, kompetenceudviklingsudvalg m.m.) og styregrupper (ESDH-styregruppe, sikringsstyregruppe). Endvidere supporterer området ledelsen med mødevirksomhed og ledelsesformation og Rigsarkivet organisatorisk gennem afholdelse af medarbejderarrangementer og medarbejderseminarer, trivselsundersøgelser, arbejdspladsvurderinger og systemejerskab til Rigsarkivets ESDH- og tidsregistreringssystem. Endelig understøtter området Rigsarkivet ved at forestå forskelligartet kommunikation og målrapportering til Kulturministeriets departement og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

 • Drift og indkøb (AØ-DI)

  Områdeleder Sarah Lund Pedersen

  Administrative opgaver

  Området understøtter Rigsarkivets administrative opgaveløsning gennem drift og vedligehold af bygninger, anlæg og faciliteter herunder styring af entrepriser samt driftsrelaterede indkøb og udbud.  Endvidere understøtter området Rigsarkivets fysiske sikring ved udøvelse af sikringskoordination, ligesom området forestår Rigsarkivets reception i Rigsdagsgården 9 i København. Endelig understøtter området Rigsarkivet eksternt i forhold til offentlige og private samarbejdspartnere primært i forhold til bygningsdrift.