Aflevering af it-systemer

It-systemer, som Rigsarkivet har truffet bevaringsbeslutning for, skal afleveres i kopi (arkiveringsversion) ca. en gang hvert 5. år.

Når I afleverer et it-system til Rigsarkivet, er der tale om et udtræk af data og eventuelle dokumenter fra systemet. Udtrækket kaldes en arkiveringsversion.

Arkiveringsversionen skal afleveres i et bestemt teknisk format, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner.

Hvornår skal data afleveres

Der er for hvert ministerieområde indgået aftale med departementet om en plan for, hvornår den enkelte myndighed skal aflevere arkiveringsversioner af data i deres it-systemer. Planen fremgår af en cirkulæreskrivelse med et bilag med tidsplan for hvert ministerieområde.

Download

Cirkulæreskrivelse med tidsplan for aflevering af it-systemer 2021-2022

GDPR og aflevering til arkiv

Offentlige myndigheder skal fortsat aflevere persondata, som Rigsarkivet har bestemt til bevaring. Alle former for persondata kan ifølge §14 i Databeskyttelsesloven afleveres til arkiv efter reglerne i arkivloven, Data skal arkiveres før der foretages sletningskørsler.

Enkeltpersoners oplysninger kan undtages fra arkivering, såfremt personen aktivt har frabedt sig, at deres data bliver arkiveret. Når data er afleveret, kan myndigheden få adgang til data i Rigsarkivet efter arkivlovens bestemmelser. Dette kan indbefatte høring af Datatilsynet om samtykke.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sådan forløber en afleveringssag
  1. Rigsarkivet starter afleveringssagen ved at sende et brev om aflevering til myndigheden
  2. Der holdes et møde mellem Rigsarkivet og myndigheden, hvor dataindhold og dokumentationen af arkiveringsversionen aftales. Der drøftes en tidsplan for det videre forløb
  3. Rigsarkivet udsteder på baggrund af drøftelserne en afleveringsbestemmelse, som specificerer indholdet i arkiveringsversionen samt fastsætter afleveringstidspunktet
  4. Myndigheden indsender dokumentation til Rigsarkivets godkendelse
  5. Myndigheden eller dennes leverandør udtrækker data fra systemet og producerer en arkiveringsversion i henhold til afleveringsbestemmelsen og bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner
  6. Myndigheden eller dennes leverandør tester arkiveringsversionen med Ada, Rigsarkivets testprogram
  7. Myndigheden afleverer arkiveringsversionen til Rigsarkivet. Rigsarkivet anbefaler, at arkiveringsversionen sendes anbefalet/rekommenderet eller overbringes personligt med følgende modtager og adresse: Rigsarkivet, Digital Bevaring, Testværkstedet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V. Der må IKKE angives navn på sagsbehandleren som attention. Afleveringen vedlægges en følgeseddel i udfyldt form:
   Følgeseddel til arkiveringsversion
   Ved forsendelse med post skal arkiveringsversionen krypteres, hvis den indeholder persondata eller andre typer følsom information. Data krypteres med BitLocker eller VeraCrypt. Kode til dekryptering fremsendes til: mailbox@sa.dk.
  8. Rigsarkivet kvitterer for arkiveringsversionen og overtager herefter ansvaret for behandlingen af data.
  9. Rigsarkivet tester arkiveringsversionen og godkender den, når alle bestemmelser er overholdt. Læs mere om test i vejledningen “Kort og godt om test af arkiveringsversioner”.
 • Lovgivning og vejledninger

  Bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 (Link til Retsinformation)
  Bekendtgørelse om arkiveringsversioner der fastsætte hvilke formater, struktur mv data og dokumentation skal afleveres i.

  Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010
  Gælder for arkiveringsversioner omfattet af afleveringsbestemmelser udstedt efter bkg.1007.

  Vejledninger

  Pdf-ikon Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner (nr. 128)
  Vejledningen til bekendtgørelsen uddyber og eksemplificerer bekendtgørelsesteksten, som gennemgås punkt for punkt. Vejledningen opdateres med jævne mellemrum.

  Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner (nr. 1007)
  Vejledning til arkiveringsversioner omfattet af afleveringsbestemmelser udstedt efter bkg. 1007.

  Dokumentvejledningen
  Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Rigsarkivet. Vejledningen beskriver hvordan afleveringen af dokumenter fra it-systemer håndteres. Vejledningen er et supplement til bekendtgørelse nr. 128/nr. 1007, og kommer også med gode råd om håndtering af dokumentarkivet samt beskrivelse af hvilke filer, som altid må kasseres. Vejledningen er fra december 2015, og der er tale om en betaversion.

  Kort og godt – vejledninger

  Hør områdeleder Jan Dalsten Sørensen fortælle om, hvad en arkiveringsversion er. Videoen er en introduktion til dig, der måske ikke har prøvet at aflevere til Rigsarkivet før eller bare gerne vil have det genopfrisket.

  Kort og godt om aflevering af it-systemer
  Vejledning der kort redegør for hvad en arkiveringsversion er, hvordan en aflevering foregår og hvad myndighedens opgave er.

  Kort og godt om kassation af dokumenter
  Vejledning om hvornår og hvordan Rigsarkivet giver tilladelse til at kassere dokumenter i et it-system.

  Kort og godt om Views og SQL
  Vejledning om views og SQL-forespørgsler, som indgår i arkiveringsversioner. Få svar på spørgsmål om, hvad forskellen er på views og SQL-forespørgsler samt hvorfor og hvordan de skal indgå i arkiveringsversioner.

  Kort og godt om datarensning
  Vejledning om datarensning i arkiveringsversioner. Der må aldrig ændres på informationsindholdet af data uanset formålet, men der kan være tilfælde, hvor fejl skal rettes. Det giver vejledningen eksempler på – samt på tilfælde, hvor det ikke er tilladt at rette datafejl. Bemærk, at der er tale om en beta-version, der kun omfatter aflevering til Rigsarkivet.

  Pdf-ikon Anvisning i aflevering af bitemporale data
  Retningslinjer for aflevering af bitemporale data i arkiveringsversioner.

  Kort og godt om test af arkiveringsversioner

  Tjekliste inden afsendelse af arkiveringsversion til Rigsarkivet
  Tjeklisten bør gennemgås inden afsendelse af arkiveringsversion til  Rigsarkivet. Tjeklisten sikrer, at man afleverer en arkiveringsversion, der ikke indeholder de 10 mest hyppige fejl, som Rigsarkivet ellers finder i indsendte arkiveringsversioner. Der er en større sandsynlighed for, at arkiveringsversionen kan blive godkendt hurtigere og uden tilbageløb, hvis tjeklisten er gennemgået.

 • Eksempler på arkiveringsversioner

  Eksemplerne viser hvordan data fra forskellige typer af systemer vil se ud i en arkiveringsversion, som følger bekendtgørelse nr. 128. Eksemplerne er pakket i en zip-filer til download.

  Download eksempel på arkiveringsversion af it-system med dokumenter (AVID.SA.18004.1)

   Download eksempel på arkiveringsversion af it-system uden dokumenter (AVID.SA.18001.1)

   Download eksempel på arkiveringsversion af it-system med GML-data (AVID.SA.18002.1)

   Download eksempel på arkiveringsversion af Microsoft eksempeldatabase (Northwind) (AVID.SA.18003.1)

  Kontakt Rigsarkivet, hvis du har behov for at se eksempler på arkiveringsversioner efter bekendtgørelse nr. 1007: mailbox@sa.dk

 • Indtastningsprogrammer til indexfiler

  I arkiveringsversionen skal indgå indexfiler til beskrivelse og dokumentation af arkiveringsversionen. Filerne skal indeholde en række oplysninger om indholdet af arkiveringsversionen samt dokumentationen af samme. Her kan du downloade programmer til produktion af filerne.

  Program til arkivbeskrivelsesfilen

  Download ArchiveIndex – program til produktion af arkivbeskrivelsesfiler version 2.4.7787 (til bekendtgørelse 128)

  Zip-ikon Download program til produktion af arkivbeskrivelsesfiler (archiveIndex) (til bkg. 1007)

  Program til kontekstdokumentationsfilen

  Download ContextDocumentationIndex – program til produktion af kontekstdokumentationsfiler version 2.3.7899 (til bekendtgørelse 128) 

  Zip-ikon Download program til produktion af kontekstdokumentationsfiler (contextDocumentationIndex) (til bkg. 1007)

  I arkivbeskrivelsesfilen indgår en opmærkning af koder fra Den FællesOffentlig ReferenceMode (FORM). Læs mere om FORM og find koder på modellens hjemmeside.

 • Skemaer til validering af indexfiler i en arkiveringsversion

  I en arkiveringsversion produceret efter bek. 128 af 12. februar 2020 skal der indgå en række indexfiler. Til validering af indexfilerne skal der indgå skemaer i arkiveringsversionen.

  Skemaerne er udarbejdet af Rigsarkivet og der må ikke ændres i dem. Skemaerne kan opdateres af Rigsarkivet og det anbefales derfor, at man tilmelder sig nyhedsgruppen om opdateringer ang. hjælpeprogrammer, testprogram og skemaer

  Her kan du downloade skema til validering af:

  • fileIndex
  • archiveIndex
  • contextDocumentationIndex
  • tableIndex
  • docIndex

  De generelle regler for udformning af XML-skemaer fremgår af XMLSchema.xsd. For at sikre, at arkiveringsversionen er selvdokumenterende, skal dette skema også indgå:

  • XML-schema

  Skemaerne er pakket i en samlet zip-fil.

  Zip-ikon Download skemaer til validering af indexfiler (bkg. 128)

  Download skemaer til validering af indexfiler (bkg. 1007)

  Materiale, som skal anvendes i arkiveringsversioner af geodata

  I arkiveringsversioner af geodata (gml), skal indgå skemaer, der definerer gml-standarden jf afsnit 5.G.2 i bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner. Disse skemaer er pakket i en samlet zip-fil:

  Downlad skemaer, der definerer gml-standard

 • Test af arkiveringsversioner

  Ada, Rigsarkivets testprogram, kan anvendes til test af arkiveringsversioner inden de afleveres til arkivet, så fejl og mangler fanges inden aflevering.

  ADA – testprogram til arkiveringsversioner
  Et program for myndigheder der skal aflevere data fra it-systermer. Du kan downloade programmet her.

 • Udtræksprogram - 'Database Preservation Toolkit'

  Hvad er DBPTK?

  Database Preservation Toolkit (DBPTK) er et program, der kan anvendes til at trække dataindhold, datastrukturer og metadata fra forskellige database management systemer, ud til en række bevaringsformater. DBPTK er udviklet af KEEP SOLUTIONS, LDA som en del af EU-projekterne E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation), hvori Rigsarkivet også har deltaget med midler fra Estlands Nationalarkiv. DBPTK er udviklet i åben kildekode (open source), og er tilgængeligt på www.database-preservation.com og på https://github.com/keeps

  Hvad kan DBPTK?

  DBPTK kan eksportere databaser fra mange relationelle databasemanagementsystemer (fx PostgreSQL, Oracle og MS SQL Server) til det åbne format SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases). DBPTK kan eksportere til den danske variant af SIARD. Værktøjet kan anvendes til at udtrække følgende filer, der skal placeres i en arkiveringsversion ud fra bek. 1007 og 128: Tabelindhold (tabelfilerne) og den tilhørende tabelindeksfil (tabelIndex.xml).

  Rigsarkivet har udarbejdet følgende vejledning om DBPTK: Pdf-ikon Vejledning om Database Preservation Toolkit (PDF)

  Vær opmærksom på, at selvom værktøjet er funktionelt, så er det nødvendigt at foretage yderligere bearbejdning før eller efter udtræk, for at arkiveringsversionen kan godkendes iht. bek. 1007 og 128. DBPTK understøtter som udgangspunkt ikke alle Rigsarkivets krav til geodata.

  Brug af DBPTK

  Rigsarkivet tilbyder ingen støtte i brugen af DBPTK. Rigsarkivet fraskriver sig desuden ethvert ansvar for fejl, som skulle opstå i forbindelse med anvendelsen af programmet. Alle henvendelser og spørgsmål herom skal ske til https://github.com/keeps/dbptk-developer eller via info@keep.pt.

 • Leverandørliste

  Leverandørlisten indeholder oplysninger om leverandører, der på vegne af myndigheder har udarbejdet og fået godkendt en eller flere arkiveringsversioner af it-systemer efter gældende bekendtgørelser.

  Leverandører, der ønsker at stå på listen eller har ønsker til ændringer af listen, bedes rette henvendelse til mailbox@sa.dk.

  Leverandøroversigt