Aflevering af it-systemer fra kommuner/regioner

Data fra it-systemer, som der er truffet bevaringsbeslutning for, skal afleveres i kopi (arkiveringsversion) til et offentligt arkiv senest før sletning, eller når data går ud af administrativt brug.

Kommuner og regioner skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Et offentligt arkiv kan enten være Rigsarkivet eller et offentlig arkiv, som er oprettet af én eller flere kommuner med henblik på at opbevare og stille kommunale arkivalier til rådighed. Læs mere om oprettelse af offentlige arkiver her.

Aflevering efter bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner

Arkiveringsversionen skal være i et bestemt teknisk format, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020. Uanset hvilket arkiv kommunen/regionerne vælger, skal bekendtgørelsen overholdes.

GDPR og aflevering til arkiv

Offentlige myndigheder skal fortsat aflevere persondata, som Rigsarkivet har bestemt til bevaring. Alle former for persondata kan ifølge § 14 i Databeskyttelsesloven afleveres til arkiv efter reglerne i arkivloven. Data skal arkiveres, før der foretages sletningskørsler.

Enkeltpersoners oplysninger kan undtages fra arkivering, såfremt personen aktivt har frabedt sig, at deres data bliver arkiveret. Når data er afleveret, kan myndigheden få adgang til data i Rigsarkivet efter arkivlovens bestemmelser. Dette kan indbefatte høring af Datatilsynet om samtykke.

+ Åben alle- Luk alle
 • Lovgivning og vejledninger

  Bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 (Link til Retsinformation)
  Bekendtgørelse om arkiveringsversioner der fastsætter hvilke formater, struktur mv. data og dokumentation skal arkiveres i.

  Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner
  Gælder for arkiveringsversioner omfattet af afleveringsbestemmelser udstedt efter bkg. 1007

  Vejledninger

  Pdf-ikon Vejledning til bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner
  Vejledningen uddyber og eksemplificerer bekendtgørelsesteksten, som gennemgås punkt for punkt.

  Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2016 om arkiveringsversioner
  Vejledning til arkiveringsversioner omfattet af afleveringsbestemmelser udstedt efter bkg. 1007.

  Dokumentvejledningen
  Vejledningen beskriver hvordan afleveringen af dokumenter fra it-systemer håndteres. Vejledningen er et supplement til bekendtgørelse nr 128/nr. 1007, og kommer også med gode råd om håndtering af dokumentarkivet samt beskrivelse af hvilke filer, som altid må kasseres. Bemærk vejledningen gælder alene ved aflevering til Rigsarkivet. Vejledningen er udarbejdet i december 2015, og der er tale om en beta-version.

  Pdf-ikon Anvisning i aflevering af bitemporale data
  Retningslinjer for aflevering af bitemporale data i arkiveringsversioner.

  Kort og godt – vejledninger

  Kort og godt om Views og SQL
  Vejledning om views og SQL-forespørgsler, som indgår i arkiveringsversioner. Få svar på spørgsmål om, hvad forskellen er på views og SQL-forespørgsler samt hvorfor og hvordan de skal indgå i arkiveringsversionen.

  Kort og godt om datarensning
  Vejledning om datarensning i arkiveringsversioner. Der må aldrig ændres på informationsindholdet af data uanset formålet, men der kan være tilfælde, hvor fejl skal rettes. Det giver vejledningen eksempler på – samt på tilfælde, hvor det ikke er tilladt at rette datafejl. (Bemærk, at der er tale om en beta-version, der kun omfatter aflevering til Rigsarkivet. Vejledningen vil senere blive sendt i høring hos § 7-arkiver.)m

   Kort og godt om test af arkiveringsversioner

  Tjekliste inden afsendelse af arkiveringsversion til Rigsarkivet
  Tjeklisten bør gennemgås inden afsendelse af arkiveringsversion til  Rigsarkivet. Tjeklisten sikrer, at man afleverer en arkiveringsversion, der ikke indeholder de 10 mest hyppige fejl, som Rigsarkivet ellers finder i indsendte arkiveringsversioner. Der er en større sandsynlighed for, at arkiveringsversionen kan blive godkendt hurtigere og uden tilbageløb, hvis tjeklisten er gennemgået.

  Vejledning om aflevering af kommuner og regioners digitale data og dokumenter
  Vejledning til kommuner og regioner der afleverer arkiveringsversioner af it-systemer til Rigsarkivet. Introduktion til udformning af en arkiveringsversion samt hvordan en afleveringssag forløber.

  Kort og godt om aflevering til Rigsarkivet

  Hør områdeleder Jan Dalsten Sørensen fortælle om, hvad en arkiveringsversion er. Videoen er en introduktion til dig, der måske ikke har prøvet at aflevere til Rigsarkivet før eller bare gerne vil have det genopfrisket.

  Kort og godt om aflevering af it-systemer – for kommuner

  Kort og godt om aflevering af it-systemer – for regioner

  Vejledning der kort redegør for hvad en arkiveringsversion er, hvordan en aflevering foregår og hvad den kommunale/regionale myndigheds opgave er.

  Paradigmer (standardmodeller)

  Oversigt over paradigmer (standardmodeller) for kommunale it-systemer

 • Udlevering af arkiveringsversionsID'er til offentlige arkiver

  Alle arkiveringsversioner er identificeret med et arkiveringsversionsID som uddeles af Statens Arkiver. Offentlige arkiver kan få udleveret et eller flere numre ved henvendelse til Statens Arkiver

  ArkiveringsversionsID – procedure for uddeling

 • Indexfiler der skal indgå i arkiveringsversionen

  I arkiveringsversionen skal indgå indexfiler til beskrivelse og dokumentation af arkiveringsversionen.

  Programmer til indtastning af indexfiler

  Der er udarbejdet programmer til produktion af disse filer:

   Download ArchiveIndex – program til produktion af arkivbeskrivelsesfiler version 2.4.7787 (til bekendtgørelse 128)

  Zip-ikon Download program til produktion af arkivbeskrivelsesfiler (archiveIndex) (bkg. 1007)

   Download ContextDocumentationIndex – program til produktion af kontekstdokumentationsfiler version 2.3.7899 (til bekendtgørelse 128)

  Zip-ikon Download program til produktion af kontekstdokumentationsfiler (contextDocumentationIndex) (bkg. 1007)

  Arkivbeskrivelsesfilen – FORM-koder

  I arkivbeskrivelsesfilen indgår en opmærkning af koder fra Den FællesOffentlig ReferenceMode (FORM).

  Læs mere om FORM og find koder på modellens hjemmeside

  Xml-skemaer til validering af indexfiler

  I arkiveringsversionen skal der indgå xml-skemaer til validering af indexfilerne.

  Zip-ikon Hent skemaer til validering af indexfiler (bkg. 128)

  Hent skemaer til validering af indexfiler (bkg. 1007)

  Geodata

  I arkiveringsversioner af geodata (gml), skal der indgå skemaer, der definere gml-standarden jf. afsnit 5.G.2. Disse skemaer er pakket i en samlet zipfil:

  Download skemaer, der definerer gml-standard

 • Eksempler på arkiveringsversioner

  Eksemplerne viser hvordan data fra forskellige typer af systemer vil se ud i en arkiveringsversion, som følger bekendtgørelse nr. 128. Eksemplerne er pakket i zip-filer til download.

  Download eksempel på arkiveringsversion af it-system med dokumenter (AVID.SA.18004.1)

  Download eksempel på arkiveringsversion af it-system uden dokumenter (AVID.SA.18001.1)

   Download eksempel på arkiveringsversion af it-system med GML-data (AVID.SA.18002.1)

   Download eksempel på arkiveringsversion af Microsoft eksempeldatabase (Northwind) (AVID.SA.18003.1)

  Kontakt Rigsarkivet, hvis du har behov for at se eksempler på arkiveringsversioner efter bekendtgørelse nr. 1007: mailboks@sa.dk

 • Test af arkiveringsversioner

  Ada, Rigsarkivets testprogram, kan anvendes til test af arkiveringsversionen inden den afleveres til arkivet, så fejl og mangler fanges inden aflevering.

  Læs mere om Ada og download programmet

 • Aflevering til Rigsarkivet

  Kommunale og regionale myndigheder kan aflevere arkiveringsversioner af bevaringsværdige it-systemer til Rigsarkivet mod betaling af vederlag til dækning af arkivets omkostninger. Se oplysninger om vederlagt til højre på siden. Ved aflevering overtager Rigsarkivet ansvaret for den fremtidige opbevaring af arkiveringsversionerne og for at stille dem til rådighed for borgere, myndigheder og forskere. Kommuner og regioner skal derfor ikke kalkulere med yderligere udgifter til at opfylde deres forpligtelser på området.

  Sådan forløber en aflevering til Rigsarkivet

  • Kommunen udfylder blanketten Aflevering af arkiveringsversioner af it-system (se nederst på siden) til Rigsarkivet, som angiver, at kommunen/regionen er indforstået med Rigsarkivets opkrævning af vederlag for opgaven.
  • Rigsarkivet sender en kvittering for kommunens ønske om aflevering til kommunens/regionens hovedpostkasse.
  • Rigsarkivet kontakter kommunen/regionen for at indgå aftale om indholdet i arkiveringsversionen. Dette kan enten ske telefonisk eller ved et afleveringsmøde. Det er ofte hensigtsmæssigt, at kommunens leverandør deltager, når der skal træffes aftale om dataudtrækket, dokumentation mv..
  • På baggrund af de aftaler som indgås, udarbejder Rigsarkivet en afleveringsbestemmelse, som specificerer indholdet i arkiveringsversionen samt fastsætter afleveringstidspunktet.
  • Kommunen/regionen eller dennes leverandør udtrækker data fra systemet og producerer en arkiveringsversion i henhold til afleveringsbestemmelsen og bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner.
  • Kommunen/regionen eller dennes leverandør tester arkiveringsversionen med Rigsarkivets testværktøj, Ada. Formålet er, at teste om bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 128 og afleveringsbestemmelsen er overholdt.
  • Kommunen/regionen afleverer arkiveringsversionen til Rigsarkivet. Rigsarkivet anbefaler, at arkiveringsversionen sendes anbefalet/rekommenderet eller overbringes personligt med følgende modtager og adresse: Rigsarkivet, Digital Bevaring, Testværkstedet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V. Der må IKKE angives navn på sagsbehandleren som attention. Denne følgeseddel skal vedlægges afleveringen i udfyldt form: Følgeseddel til arkiveringsversion
   Ved forsendelse med post skal arkiveringsversionen krypteres, hvis den indeholder persondata eller andre typer følsom information. Data krypteres med BitLocker eller VeraCrypt. Kode til dekryptering fremsendes til: mailbox@sa.dk.
  • Rigsarkivet tester arkiveringsversionen og godkender den, når alle bestemmelser er overholdt.

  Se vejledningsmateriale under afsnittet ‘Lovgivning og vejledninger’.

  Åbn skema om aflevering af arkiveringsversion til Rigsarkivet (LINK)

  Hvis du vil aflevere arkiveringsversionen personligt, har Rigsarkivets reception følgende åbningstider:

  • Mandag – torsdag: 9.00 – 16.00
  • Fredag: 9.00 – 15.30
 • Prisoverslag for arkivering i Rigsarkivet

  Rigsarkivet har lavet et værktøj (beregningsmodel), der kan hjælpe kommuner og regioner med at estimere udgifterne til at lade Rigsarkivet arkivere papirarkivalier eller digitale data.

   Beregningsmodel

  Sådan beregner I et prisestimat for aflevering til arkiv

  I skal kende følgende oplysninger for at kunne beregne en overslagspris for arkivering:

  Digitale arkivalier

  • Arkivets størrelse i gigabyte
  • It-systemets kompleksitet – Værktøjet guider jer til at afklare/definere systemets tilstand ved hjælp af en række kriterier
  • Prisen for udarbejdelse af en arkiveringsversion – uanset om I selv står for opgaven, eller I anvender en leverandør

  Papirarkivalier

  • Arkivets størrelse i hyldemeter
  • Papirarkivets ordningstilstand – Værktøjet guider jer til at afklare/definere ordningstilstanden ved hjælp af en række kriterier
  • En eventuel pris for transport af arkivalierne til arkiv – uanset om kommunen/regionen selv står for transporten eller anvender en leverandør.

  Hvis I ønsker at anvende en eller flere eksterne leverandører til at løse opgaver i afleveringsprocessen, fx pakning og registrering af arkivalier eller opbevaring af arkivalier på et lagerhotel eller hos et arkivfællesskab, skal I også kende prisen fra leverandøren.

  Vi anbefaler, at I altid indhenter et konkret tilbud fra to eksterne leverandører, hvis I ikke selv vil stå for opgaven. Kun med et konkret tilbud kan I lave et retvisende budget.

  Hvis I ønsker selv at løse nogle af opgaverne, skal I enten estimere en pris/udgift herfor, eller I kan regne med 0 DKK.

  Rigsarkivet modtager gerne kommentarer og spørgsmål til værktøjet, der kan sendes til: mailbox@sa.dk.

  Formål

  Kommuner og regioner har efterspurgt bistand til at estimere priser for arkivering af papirarkivalier eller digitale data i Rigsarkivet. Derfor har Rigsarkivet lavet et værktøj (en beregningsmodel), som kommuner og regioner kan anvende til at estimere udgifterne.

  Formålet med værktøjet er først og fremmest, at en kommune eller region kan beregne sine udgifter til arkivering i Rigsarkivet. Der er sket en nedbrydning af arkiveringsopgaven, så det er blevet mere gennemsigtigt, hvad den dækker over. Modellen giver et generelt overblik over de væsentligste trin i arkiveringsprocessen. Arkiveringsprocessen er opdelt i tre faser: Klargøring, Aflevering og Opbevaring, herunder adgangssagsbehandling og udlevering. Hver fase består af en række opgaver, som fremgår af værktøjet.

  Værktøjet kan derfor også bruges til at beregne udgifterne til selv at varetage opgaven. I den forbindelse skal kommunen eller regionen være opmærksom på, at dens udgifter til fx opbevaring af papirarkivalier kan variere, og at den selv afgør, hvor mange ressourcer der skal afsættes til at stille data til rådighed igen.

  Modellen er udarbejdet med bidrag fra blandt andet en række kommuner, der afleverer til Rigsarkivet.

 • Udtræksprogram - 'Database Preservation Toolkit'

  Hvad er DBPTK?

  Database Preservation Toolkit (DBPTK) er et program, der kan anvendes til at trække dataindhold, datastrukturer og metadata fra forskellige database management systemer, ud til en række bevaringsformater. DBPTK er udviklet af KEEP SOLUTIONS, LDA som en del af EU-projekterne E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation), hvori Rigsarkivet også har deltaget med midler fra Estlands Nationalarkiv. DBPTK er udviklet i åben kildekode (open source), og er tilgængeligt på www.database-preservation.com og på https://github.com/keeps

  Hvad kan DBPTK?

  DBPTK kan eksportere databaser fra mange relationelle databasemanagementsystemer (fx PostgreSQL, Oracle og MS SQL Server) til det åbne format SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases). DBPTK kan eksportere til den danske variant af SIARD. Værktøjet kan anvendes til at udtrække følgende filer, der skal placeres i en arkiveringsversion ud fra bek. 1007 og 128: Tabelindhold (tabelfilerne) og den tilhørende tabelindeksfil (tabelIndex.xml).

  Rigsarkivet har udarbejdet følgende vejledning om DBPTK: Vejledning om Database Preservation Toolkit (PDF)

  Vær opmærksom på, at selvom værktøjet er funktionelt, så er det nødvendigt at foretage yderligere bearbejdning før eller efter udtræk, for at arkiveringsversionen kan godkendes iht. bek. 1007 og 128. DBPTK understøtter som udgangspunkt ikke alle Rigsarkivets krav til geodata.

  Brug af DBPTK

  Rigsarkivet tilbyder ingen støtte i brugen af DBPTK. Rigsarkivet fraskriver sig desuden ethvert ansvar for fejl, som skulle opstå i forbindelse med anvendelsen af programmet. Alle henvendelser og spørgsmål herom skal ske til https://github.com/keeps/dbptk-developer eller via info@keep.pt.

 • Leverandørliste

  Leverandøroversigten indeholder oplysninger om leverandører, der på vegne af myndigheder har udarbejdet og fået godkendt en eller flere arkiveringsversioner af it-systemer efter gældende bekendtgørelser.

  Leverandører, der ønsker at stå på listen eller har ønsker til ændringer af teksten, bedes rette henvendelse til mailbox@sa.dk.

  Leverandøroversigt