onsdag 2. nov. 2016

Sønderjyske lokalarkiver på Arkivalieronline

De digitaliserede arkivalier indeholder et bredt udvalg af lokaladministrative embeders arkivalier, og dækker perioden fra 1335 og frem til 1920’erne. De kommer på nettet 3. november 2016.

Arkivalierne består af materiale fra sønderjyske retsbetjente, købstæder, amter, amtstuer, landråd m.m. og omfatter bl.a. følgende arkivserier:

  • Tingbøger (justitsprotokoller)
  • Retsprotokoller
  • Kontraktprotokoller
  • Skyld- og pantebøger
  • Jordebøger
  • Militærsager

Retbetjentearkiverne

En vigtig del af det digitaliserede materiale er de såkaldte retsbetjentarkiver, dvs. arkivalier fra by- og herredsfogederne samt fra birkedommere og justitialerne på godserne. Retsbetjenten virkede primært som dommer og politimester, men varetog desuden en række administrative hverv som f.eks. auktions- og skifteforvalter, overformynder m.m., hvilket også afspejler sig i de arkivalier, der nu kan ses på Arkivalieronline.

Centralt står de mange Ting-, Rets- og Justitsprotokoller med referater af, hvad der rent faktisk foregik på tinge, men også de mange Kontraktprotokoller med afskrifter af købe-, overladelses-, aftægts-, arve og forpagtningskontrakter er gode lokal- og slægtshistoriske kilder. Det samme gælder de vigtige Skyld- og panteprotokoller, dvs. fortegnelser over gæld og hæftelser, der hvilede på den enkelte mands ejendom.

Materialet fra retsbetjentarkiverne dækker perioden frem til ca. 1867, hvor embedet blev delt mellem en dømmende og en udøvende magt i form af hhv. amtsretter og herredsfogedrier, der også er repræsenteret i de digitaliserede arkivalier.

Amtsstuearkiverne

De digitaliserede sønderjyske amtsstuearkiver indeholder både jordebøger, skattelister og amtsregnskaber. Amtstuerne dækker perioden fra ca. 1700 og frem til 1868. Fra Haderslev er der dog en jordebog helt tilbage fra 1580. Et nogenlunde lignende materiale i form af jordebøger og oppebørselsregistre fra de sønderjyske godser er ligeledes med i denne portion af lokalarkiver, tillige med mange administrative sager, herunder vej-, kirke- og skolesager.

Militærarkivalierne

En stor del af det digitaliserede materiale vedrører militærvæsnet, dels gennem lægdsruller fra de tidlige amter før den preussiske periode, dels fra den preussiske periode i form af de alfabetiske lister fra Haderslev og Sønderborg kreds samt fra samtlige fire kredse i form af mange militærsager.

Kirkelige arkivalier

Også kirkelige arkivalier er tilgodeset i denne portion af sønderjyske lokalarkiver med en række visitatsindberetninger og kosistorialprotokoller fra provstierne.

Købstadsarkiverne

Samlingen indeholder også købstadsarkiverne fra Aabenraa, Sønderborg og Haderslev frem til den preussiske periode. Fra Aabenraa kan specielt nævnes byens skrå (privilegiebrev) fra 1335.