tirsdag 17. maj. 2016

Offerundersøgelsen 1995-2013: Danmark et stadigt tryggere sted at bo

Risikoen for at blive udsat for en forbrydelse er over de seneste to årtier faldet markant. Til gengæld bliver en stor del af de forbrydelser, der begås, ikke anmeldt. Det og meget andet kan man læse ud af tallene i Offerundersøgelsen 1995-2013.

Offerundersøgelsen 1995-2013

Offerundersøgelsen er netop gjort tilgængelig i DDA søgeservice.

Undersøgelsen blev gennemført første gang i 1995-96, dengang med fokus på voldsofre.

Et repræsentativt udsnit af befolkningen blev spurgt, om de havde været udsat for vold og i bekræftende fald om detaljer vedrørende voldsepisoden.

Fra 2005 og frem er undersøgelsen årligt blevet fulgt op og udvidet til også at omhandle andre former for forbrydelser, som tyveri, hærværk, røveri og voldtægt (tvunget samleje), og der tegner sig et generelt fald i andelen af befolkningen, der har været udsat for sådanne forbrydelser.

Forbrydelsesmønstret i Danmark

Fordelen ved denne type undersøgelse er, at den kan bidrage til et mere fuldstændigt billede af forbrydelsesmønstret i Danmark. Undersøgelsen belyser således også de forbrydelser, som man ikke finder i politiets statistikker, fordi de ikke bliver anmeldt.

Dette mørketal udgør, som det fremgår af nedenstående figur, en ikke ubetydelig del af de begåede forbrydelser, ikke mindst når det angår seksualforbrydelser.

Linker til billede i fuld størrelse. Statistik over politianmeldelser.

Undersøgelsen indsamler en række baggrundsvariable på offeret (alder, køn, indkomst, uddannelsesniveau, civilstand mv.) samt grundige beskrivelser af selve forbrydelsen (tid, sted og offerets tilstand (beruset mv.).

Det giver mulighed for at identificere mønstre i forbrydelserne og at tegne et billede af det ’typiske’ offer for forskellige typer af forbrydelser.