onsdag 21. dec. 2016

Lensregnskaber på Arkivalieronline

Materialet dækker perioden fra 1559 og frem til 1660, og består udover lensregnskaberne af ekstrakter af regnskaberne. Arkivalierne kommer på nettet 22. december 2016.

Om lensregnskaberne

Blandt Rigsarkivets ældre regnskaber fra perioden 1559-1660 udgør disse lensregnskaber den største arkivserie, og indholdsmæssigt hører de til de mest righoldige. Regnskaberne dækker lokalforvaltningen, primært af landdistrikterne.

Fra senmiddelalderen indtil Enevældens indførelse i 1660 var landet opdelt i len, hvoraf der fandtes to hovedtyper: De store slotslen (hovedlen) stod for lokalforvaltningen, retshåndhævelsen og militære opgaver; mindre godslen benyttedes hovedsagelig til aflønning af hoffolk og kongelige embedsmænd. Det er overvejende slotslenenes regnskaber, der er bevaret.

Ligesom de øvrige rækker af ældre regnskaber led lensregnskaberne betydelige tab ved de store oprydninger i Rentekammerets arkiv i begyndelsen af 1700-tallet. Man anlagde det princip, at regnskaberne fra 1610 og videre frem skulle bevares, mens regnskaberne før dette år kun skulle bevares, såfremt de indeholdt oplysninger af væsentlig betydning for Danmarks historie – dvs., kort sagt, konger og krige.

Det er formentlig grunden til, at Ringsted Klosters Lens regnskaber fra 1500-tallet er bevaret i større omfang end for andre len, idet Ringsted ofte var det første sted, konger og embedsmænd gjorde holdt på rejser vestpå i landet. I øvrigt blev kassationerne ikke gennemført helt systematisk, så en del ældre materiale har overlevet på mere eller mindre tilfældig vis.

Om arkivalierne

Lensregnskaberne er inddelt i fire grupper:

  • Regnskaber. Foruden de samlede indtægts- og udgiftsregnskaber kan man her finde forskellige underordnede specialregnskaber. Udgiftsbilag er ikke systematisk bevaret, men forekommer i ganske stort tal.
  • Jordebøger over det krongods, som lå under lenet.
  • Ekstraskattemandtaller.
  • Kvittantiarumsbilag. Foruden kvitteringer til lensmændene for deres afsluttede og godkendte regnskaber finder man her blandt andet inventarier over de kongelige slottes bygninger og inventar. Da de kongelige slotte i stort tal blev ødelagt eller dog led stor skade under Karl Gustav-krigene 1658-1660, er disse inventarier uvurderlige kilder til slottenes ældre bygninger.

Scanningen omfatter også Ekstrakter af lensregnskaber 1570-1599. Det er samtidige opsummeringer af indtægts- og udgiftsregnskaberne, udarbejdet i forbindelse med regnskabsrevisionen. De kan til en vis grad erstatte de tabte, detaljerede regnskaber.

En udførlig oversigt over lensregnskaberne 1559-1660 blev udarbejdet af arkivarerne Thelma Jexlev og Susanne Krogh Bender og publiceret i form af tre artikler i tidsskriftet Fortid og Nutid, bind 15-16 (1974-1976). I 1978 blev de tre artikler udgivet samlet i bogform. Desværre er dette hjælpemiddel ikke digitaliseret.