onsdag 15. nov. 2017

Det kommunale selvstyre 1993-2013 – en forfaldshistorie?

Den 21. november er der kommunalvalg, hvor borgerne i Danmarks 98 kommuner skal bestemme, hvem der skal repræsentere dem politisk på kommunalt niveau de kommende fire år.

Det er en god anledning til at tage temperaturen på det kommunale selvstyre og ikke mindst borgernes tilfredshed med den kommunale service og det lokale demokrati.

Med Kommunalvalgsundersøgelserne kan du selv undersøge den kommunale udvikling set fra borgenes synsvinkel.

Dalende tilfredshed

I perioden 1993-2009 er folks tilfredshed med forskellige kommunale tilbud som skoler og børnepasning for eksempel blevet målt, og det ser ikke alt for godt ud.

Som figur 1 og 2 viser, er der især sket et kraftigt fald i tilfredsheden fra 2005 til 2009. Det er nærliggende at pege på kommunalreformen fra 2007 som en faktor, der spiller negativt ind på borgenes tilfredshed.

Linker til billede af figur 1: De kommunale skoler i fuld størrelse
Kilder: Kommunalvalgsundersøgelsen 1993, 2005 & 2009 Spm: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold i kommunen? De kommunale skoler N: 713 (1993); 1662 (2005); 2669 (2009) ‘Ved ikke’-svar er udeladt af figuren
Linker til billede af figur 2: Pasningstilbud til børn i fuld størrelse
Kilder: Kommunalvalgsundersøgelsen 1993, 2005 & 2009 Spm: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold i kommunen? Pasningstilbuddene til børn N: 658 (1993); 1470 (2005); 2425 (2009) ‘Ved ikke’-svar er udeladt af figuren

Forringet lokaldemokrati

Også hvad angår borgernes syn på det lokale demokrati, er det gået den forkerte vej – især i perioden 2005-2009. I 2009 mente 32 pct. – jf. figur 3 – at det lokale demokrati var blevet forringet i denne periode. Kun 9 pct. mente, at der var sket en forbedring.

I 2013 blev folk stillet samme spørgsmål angående perioden 2009-2013, og her var de langt mindre kritiske over for udviklingen, som man også kan se i figur 3.
Indicierne peger altså på, at kommunalreformen også kan have haft en negativ indflydelse på – folks opfattelse af – det lokale demokrati.

Linker til billede af figur 3: Udviklingen i det lokale demokrati 2005-2013 i fuld størrelse
Kilde: Kommunalvalgsundersøgelsen 2009 & 2013 Spm: Synes du, at det lokale demokrati i din kommune er blevet forbedret eller forringet sammenlignet med for fire år siden, da der […] sidst var kommunalvalg? N: 2705 (2009); 3717 (2013) ‘Ved ikke’-svar er udeladt af figuren

Land og by

Kommunalvalgsundersøgelserne giver også et indblik i forskellene mellem land og by, og her er der, som man kan se i figur 4, en klar tendens til, at tilfredsheden med det lokale demokrati falder, jo længere ud på landet man kommer.

Linker til billede af figur 4: tilfredshed med det lokale demokrati (urbaniseringsgrad) i fuld størrelse
Kilde: Kommunalvalgsundersøgelsen 2013 Spm: Alt taget i betragtning, hvor tilfreds er du med den måde det lokale demokrati fungerer på i din kommune? N: 4265 ‘Ved ikke’-svar er udeladt af figuren

Lav dine egne analyser

Ovenstående skal ikke ses som en tilbundsgående analyse men blot som et lille – forhåbentlig illustrativt – indblik i nogle få af de mange analysemuligheder, som Kommunalvalgsundersøgelserne rummer.
Hvis du vil lave dine egne analyser på Kommunalvalgsundersøgelserne, kan du bestille de enkelte undersøgelser hér:

Kommunalvalgsundersøgelse 2013
Kommunalvalgsundersøgelse 2009
Kommunalvalgsundersøgelse 2005
Kommunevalgundersøgelsen 1993
Kommunevalgundersøgelsen 1981
Kommunevalgundersøgelsen 1978