Masselukning af folkeskoler skete også i 1950’erne og 60’erne

Kommunalreformen og stramme budgetter har ført til skolelukninger i mange kommuner siden 2007. Danmark oplevede også en bølge af skolelukninger i 1950'erne og 1960'erne. Dengang var det primære formål med centraliseringen ikke at spare penge, men at bringe undervisningen på landet op på samme niveau som i byerne.

Af Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet, København

Lukning af småskoler og oprettelse af skoler til hundredvis af elever  er ikke nye fænomener. I 1951 havde Danmark 3.652 folkeskoler. I 1961 var antallet reduceret til 2.451, og ti år senere var det faldet til 2.108. Men i samme periode blev der bygget masser af nye skoler, og gennemsnitsstørrelsen voksede dramatisk.

Folkeskoleloven fra 1937 skulle forbedre landbørnenes undervisning

Centraliseringen af folkeskolen skal ses i lyset af folkeskoleloven fra 1937. Her fik landsbyskolerne pligt til at undervise lige så meget som skolerne i byerne. Det var derfor ikke længere muligt for en skole på landet at nøjes med undervisning hver anden dag. Det blev også påbudt alle skoler med børn over 12 år at indrette gymnastiksal. Desuden blev sløjd og husgerning obligatoriske fag.

Skolebyggeriet kom i gang i 1950’erne

1937-loven betød, at de fleste kommuner – især på landet – blev tvunget til at gennemføre skoleudvidelser. Kommunerne blev også pålagt at lave planer for skoleudviklingen og at indsende dem til Undervisningsministeriet.

Anden Verdenskrig betød et afbræk i udbygningsplanerne. Men i 1950’erne skete der en kraftig vækst i antallet af skolebørn, og i 1953 manglede der 6.000 klasseværelser, 4.000 faglokaler og ca. 2.000 gymnastiksale!

Så kom der gang i byggeriet, og i 1956-60 blev der brugt 725 mio. kr. på skolebyggeri. Mange kommuner fulgte Undervisningsministeriets opfordring til at koncentrere undervisningen på færre, men større skoler, hvor det var muligt at udnytte de dyre faglokaler bedre.

Linker til billede i fuld størrelse. Demonstration.
Demonstration mod skolelukning. Hjembæk Skole ved Holbæk var truet af lukning i både 1959, 1969 og 1972, men i alle tre tilfælde reddede skolen livet på grund af en stærk lokal opbakning. I 1974 havde kommunalbestyrelsen endnu en gang planer om at nedlægge skolen og flytte eleverne til den store skole i Svinninge, 5 km derfra. Også denne gang gav det anledning til stærke protester i Hjembæk. Billedet er fra en demonstration den 18. juni. Foto: Steen Rasmussen, Sjællands Tidende/Sjællands Nyheder; fundet på Svinninge Lokalarkiv

Folkeskoleloven fra 1958 styrkede centraliseringen

Endnu sidst i 1950’erne var der et svælg mellem land- og bybørnenes skolevilkår. Fx fortsatte kun 1/5 af landbobørnene deres skolegang efter 7. skoleår, mens det gjaldt for ca. 2/3 af københavnerbørnene. Folkeskoleloven fra 1958 søgte at udjævne forskellen ved at stille flere minimumskrav til skolerne (bl.a. til undervisning i fremmedsprog) og at opmuntre flere børn til at tage 8.-10. skoleår.

1958-loven forstærkede processen i retning af store centralskoler med to eller flere klasser pr. årgang. Til gengæld blev skoler med under 50 elever efterhånden et særsyn. Nogle steder overlevede små skoler dog i form af forskoler (for elever i 1.-3. klasse), men mange af disse blev nedlagt efter få år.

Linker til billede i fuld størrelse. Kommunalbestyrelsen i Svinninge.
D. 18. juni 1974 skulle kommunalbestyrelsen i Svinninge tage stilling til et forslag om lukning af Hjembæk Skole. Politikerne bestemte sig imidlertid for at undersøge, om skolen kunne bevares ”under en eller anden form”. Billedet giver et indtryk af omstændighederne bag denne beslutning! Hjembæk Skole blev nu reduceret til en forskole for elever til og med 3. klasse. Foto: Steen Rasmussen, Sjællands Tidende/Sjællands Nyheder; fundet på Svinninge Lokalarkiv
+ Åben alle- Luk alle
 • Arkivalierne bag historien

  Centraliseringen af folkeskolen i 1950’erne og 60’erne er veldokumenteret i arkivalier på både statsligt, amtskommunalt og kommunalt niveau.

  Statslige arkivalier

  Linker til billede i fuld størrelse. Holbæk Amts skoledirektions store arkiv indeholder en ti sider lang oversigt fra 1940 over alle landsbyskolerne i amtet.
  Holbæk Amts skoledirektions store arkiv indeholder en ti sider lang oversigt fra 1940 over alle landsbyskolerne i amtet. For hver skole er der oplysninger om antallet af klasser, lærere og elever samt oversigter over faglokaler, audiovisuelt udstyr m.v. Man kan fx se, hvilke skoler, der havde lysbilled-, film- og radioapparater. Oversigten viser, at der i 1940 var 167 landsbyskoler i Holbæk Amt. Ikke færre end 123 havde mindre end 50 elever, og kun 17 skoler havde mere end 100 elever. Formentlig har størrelsesfordelingen været nogenlunde den samme i mange amter. Foto: Rigsarkivet

  Undervisningsministeriet har haft en omfattende tilsynsvirksomhed med alle slags uddannelsesinstitutioner. Ministeriets arkiv (Rigsarkivet, København) indeholder derfor et væld af indberetninger og godkendelser m.v. for de enkelte kommuner og skoler.

  Undervisningsministeriets arkiv er opdelt i en lang række afdelinger. Sager vedrørende folkeskolen og det kommunale skolevæsen skal søges i arkiverne fra:
  • Undervisningsministeriet 1. Departement, 1. Kontor (for perioden 1916-1963)
  • Direktoratet for Folkeskolen (fra og med 1963). Direktoratet blev i 1966 opdelt i 2 kontorer, og 1. Kontor fik herefter ansvaret for folkeskolen.

  Med hensyn til skolebyggeri er der også meget at hente i arkivet efter byggekonsulent Hans Henning Hansen. Dette arkiv indeholder materiale om bygningsvirksomhed for ikke blot realskoler, men også fri- og efterskoler, ungdomsskoler, højskoler, gymnasier og landbrugs- og husholdningsskoler (1959-1992).

  Amtskommunale arkiver

  I 1933 blev der oprettet en amtsskoledirektion i hvert amt. Direktionen blev tilsynsførende med alle skoler på landet i det pågældende amt. Købstadsskolerne stod derimod direkte under Undervisningsministeriets tilsyn.

  Amtsskoledirektionen, der havde amtmanden som formand, beskæftigede sig med alt fra ansættelse af lærere og godkendelse af undervisningsplaner til indretning af skolebygninger. Dette afspejler sig i de ofte fyldige amtsskoledirektionsarkiver, der findes på Rigsarkivets forskellige lokationer.  En del af disse arkiver er blevet afleveret inden for de seneste par årtier.

  I 1933 blev der også oprettet et embede som amtsskolekonsulent i hvert amt. Disse konsulenter fungerede både som pædagogiske rådgivere for amtsskoledirektionerne og som vejledere for de lokale skolemyndigheder. De kom også til at spille en meget central rolle ved den konkrete udformning af efterkrigstidens mange byggeprojekter. På Rigsarkivet er der bevaret arkiver fra nogle af amtsskolekonsulenterne.

  Kommunale arkivalier

  De fleste kommunale arkiver fra tiden før 1970 er henlagt efter den såkaldte Odder-(journal)plan, hvor protokoller og sager om skolevæsen har fået tildelt hovedgruppe 5. Mange kommuner har afleveret deres ældre arkivalier til Rigsarkivet. Andre har afleveret dem til kommunale arkivinstitutioner eller opbevarer dem på rådhuse m.v.

 • Litteratur om centraliseringen af folkeskolen

  Der er en ret omfattende litteratur om folkeskolens udvikling i efterkrigstiden, herunder centraliseringen i 1950’erne og 60’erne. Her finder du nogle af de vigtigste bøger og artikler.

  Linker til billede i fuld størrelse. Skolebyggerier i 1950'erne og 60'erne.
  Skolebyggeri i 1950’erne og 60’erne. I 1972 udgav byplanarkitekt O. Danneskiold-Samsøe, Undervisningsministeriet, en analyse af efterkrigstidens strukturudvikling for folkeskolerne. Hans artikel indeholder bl.a. dette kort, som viser, hvor mange nye skoler, der var blevet opført i 1950’erne og 60’erne i hver kommune udenfor Københavnsområdet. Især i de store provinsbyer var der kommet mange nye skoler, mens læg også mærke til den markante udvikling i Thy og på Mors. Foto: Rigsarkivet

  Else Karlshøj, 1978: Da skolebilledet væltede. I: Årbog for dansk skolehistorie, årgang 12, side 167-178

  Ingrid Markussen, 1971: Folkeskolens tilsyn gennem 150 år – en orientering. I: Årbog for dansk skolehistorie, årgang 5, side 29-43

  Jørgen Mikkelsen, 2004: Skolekampen i Hjembæk og Svinninge. En studie i folkeskolens centralisering ca. 1940-1980. I: Skole – Kirke – Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november 2004 (red. Børge Riis Larsen m.fl.), side 139-156. Også trykt i: Uddannelseshistorie, side 52-69

  Erik Nørr, 2011: Da 97 skoler blev til 55 – nedlæggelser og sammenlægninger af skoler i Haderslev Amt 1937-1970. I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 4, side 133-144

  Erik Nørr, 2003: Genforeningens bedste gave. Skoleordning og amtsskolekonsulenter i Sønderjylland og Danmark 1920-1963, Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland

  Erik Nørr, 2009: Hvorfor blev skoleloven af 1937 først gennemført i 1950’erne og 1960’erne; i: Samfundsplanlægning i 1950’erne (red. Else Hansen og Leon Jespersen), København: Museum Tusculanum, side 153-226

  Peter Ussing Olsen, 1986: Skolen for samfundet, Frederikshavn: Dafolo Inprent

  Ole Rasmussen, 1994: De tusind skolers land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i det 20. århundrede. I: Uddannelseshistorie, årgang 28, side 103-109