Københavnske straffesager – Kom godt i gang!

De ældste bevarede straffesager er fra 1722.

Straffesager indeholder oplysninger om

 • Navne på tiltalte og vidner
 • Forhørsreferater
 • Anklagers og forsvarers indlæg
 • Domme

Fra ca. 1800 tillige

 • Personlige oplysninger (dåbsattest, politiets oplysninger om tidligere straffe m.m., eventuelt udtalelser fra myndigheder om personens karakter og åndsevner)
 • Politirapporter
 • Andre beviser og oplysninger i sagen.

Det skal du vide for at finde en straffesag

 • Omtrentligt tidspunkt for straffesagen
 • Navn på den tiltalte

Her skal du søge

+ Åben alle- Luk alle
 • 1722 – 1771

  Civile straffesager blev pådømt ved Københavns Byting. Særligt for tyverisager blev forhør som regel foretaget i Inkvisitionskommissionen. Straffesager fra Hæren og flåden førtes ved særlige militære domstole. Københavns rådstue var appelret for byretten. Mindre politisager pådømtes ved Politi- og Kommercekollegiet.

  Sådan finder du en straffesag ved Københavns Byting

  • Straffesagerne kan søges i arkivskaberen Københavns Byting.
  • Kender du den tiltaltes navn og omtrentlig dato for dommen, kan du søge i Domsakter. De ligger efter domsdato og indeholder ud over dommen også andre akter tilsendt retten, f.eks. anklagers og forsvarers indlæg. Det er dog ikke alle sager, som findes i Domsakter, og især straffesager vil ofte ikke være her.
  • Kender du tiltaltes navn og omtrentlig tidspunkt for sagens førelse, kan du søge i den kronologiske Bytingsprotokol. Her blev indskrevet forhør af vidner og tiltalte foretaget for byretten, men ikke dommene. Protokollen henviser til Ekstraretsprotokol hvis sagen er videreført der. Ligeledes henvises til Tingsvidneakter. De indeholder stævninger af vidner og andre formalia, men også ind i mellem væsentlige oplysninger i en sag.
  • Der er ikke bevaret registre til arkivserierne. Et årligt overblik over straffesager ses i Københavnske regnskaber, byfogedregnskaber. Her fortegnedes idømte bøder, og fortabelser af boslod, som hørte til dødsdomme og piskestraffe. Regnskaberne oplyser den straffedes navn, forseelsen og dommens dato. Dommen vil ofte ligge som bilag til regnskabet.
  Arkivskaber Københavns Byting
  Københavnske regnskaber
  Arkivserier Domsakter
  Bytingsprotokol
  Ekstraretsprotokol
  Byfogedregnskaber

  På nettet eller på læsesalen

  Bytingsprotokollerne er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der. De øvrige arkivserier skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

  Sådan finder du en straffesag i Inkvisitionskommissionen

  • De fleste tyverisager blev undersøgt i Inkvisitionskommissionen. De kronologiske Justitsprotokoller 1697-1701 og 1735-1771 indeholder forhør og i den ældste protokol også en del domme. Protokollerne henviser med sagsnumre til Justitsdokumenter 1742-1760.
  Arkivskaber Inkvisitionskommissionen
  Arkivserier Justitsprotokoller
  Justitsdokumenter

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

  Sådan finder du en militær straffesag

  Omkring en fjerdedel af Københavns befolkning hørte under hærens og flådens domstole. Læs vejledningen om Militære straffesager.

  Sådan finder du en appelsag og en politiretssag i Københavns Stadsarkiv

  • Rådstueretten var appelret for København. Rådstuerettens arkiv med domprotokoller 1685-1771 og Domssager 1694-1771 befinder sig på Københavns Stadsarkiv.
  • Politi- og Kommercekollegiet kunne i perioder dømme i mindre straffesager. Kollegiets domprotokoller og domssager befinder sig på Københavns Stadsarkiv.
 • 1771-1845

  Straffesagerne blev pådømt ved Hof- og Stadsretten, fra 1804 Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Dommene ligger i Justitskontoret, mens forhør blev foretaget af Inkvisitionskommissionen og Det Kriminelle Kammer.

  Mindre straffesager skal søges i Københavns Politi, i Hovedjournal. Her henvises til Københavns Politiret. Retten er opdelt i fem Protokoller. Retten blev oprettet i 1793, men der er protokoller tilbage til 1776.

  Sådan finder du straffesager i Hof- og Stadsrettens arkiv

  • Kender du den straffedes navn og omtrentligt år, kan du søge i Hof- og Stadsretten Justitskontoret, Register til kriminelle sager. Registeret oplyser domsdato, og med denne kan dommen søges i den kronologisk førte Domprotokol, Bilag til sagerne kan søges i Pådømte sager, som ligger efter domsdato.
  • Forhør i kriminelle sager kan søges i arkivskaberen Inkvisitionskommissionen i Justitsprotokol, og i Det Kriminelle Kammer i Vidneprotokol. Begge er ført kronologisk.
  Arkivskaber Hof- og Stadsretten Justitskontoret
  Hof- og Stadsretten Det kriminelle kammer
  Inkvisitionskommissionen
  Arkivserier Register til kriminelle sager
  Domprotokol
  Pådømte sager
  Vidneprotokol
  Justitsprotokol

  På nettet eller på læsesalen

  Register til kriminelle sager er skannet fra 1820. Inkvisitionskommissionens justitsprotokoller er skannede med huller. Slå op i Daisy og læs dem der. De øvrige arkivserier skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

  Sådan finder du mindre straffesager dømte af Københavns Politiret

  • Du kan slå op på tiltaltes navn i arkivskaber Københavns Politi, arkivserie Register til hovedjournal. Registeret henviser med hovedjournalnummer til Hovedjournal. Hovedjournalen oplyser i hvilken Protokol i Københavns Politiret, sagen er behandlet, samt sagens nummer i Protokollen.
  • Find politiretsdommens dato i Protokollens Journal. Søg herefter dommen i de kronologiske Forhørsprotokol og Domprotokol og søg eventuelle bilag til sagen i Behandlede sager. De ligger efter protokolnummer til 1795 og herefter efter domsdato.
  Arkivskaber Københavns Politi
  Københavns politiret 1. Protokol (2. Protokol osv.)
  Arkivserier Register til hovedjournal
  Hovedjournal
  Journal
  Forhørsprotokol
  Domprotokol
  Behandlede sager

  På nettet eller på læsesalen

  Register til hovedjournal og hovedjournal er skannet. Slå op i Daisy og læs dem der. De øvrige arkivserier skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

 • 1845-1919

  Alle straffesager pådømtes ved Københavns Kriminal- og Politiret. Sager, der førte til dom, søges gennem Justitskontorets strafferegistre. Mindre og uopklarede sager søges gennem Justitskontorets Hovedjournal.

  Sådan finder du en straffesag, der førte til en dom

  • 1845-1897: Slå op på den dømtes navn i arkivskaber Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret i arkivserien Strafferegister dømt i København.
  • 1897-1919: Fra 1897 kom der landsdækkende retningslinjer for strafferegistrene. Herefter blev strafferegistreret ført i forbryderens fødejurisdiktion. Den ret, som dømte forbryderen sendte altså frem over oplysninger om straffen til den politiinstans, hvor forbryderen var født. Denne ændring gør det lettere at få et overblik over en persons kriminalitet, hvis man kender dennes fødested. I København førtes både registre for straffede fødte i København og udenbys straffede:
   Strafferegister Født udenbys (1897-1919)
   Strafferegister Født i København (1897-1905)
   Strafferegister Udlændinge (1897-1905)
   Strafferegister Født i København m.v. (1906-19) – indeholder tillige udlændinge.
  • Alle strafferegistrene oplyser domsdato hvorefter dommen kan søges i Domprotokol og sagen i Pådømte sager. Begge er ordnet efter domsdato.
  Arkivskaber Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret
  Arkivserier Strafferegister dømt i København (1845-1897)
  Strafferegister Født udenbys (1897-1919)
  Strafferegister Født i København (1897-1905)
  Strafferegister Udlændinge (1897-1905)
  Strafferegister Født i København m.v. (1906-19)
  Domprotokol
  Pådømte sager

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

  Sådan finder du henlagte/uopklarede sager

  • Kender du sagens år kan du slå op på tiltaltes navn i arkivskaber Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret, arkivserie Register til hovedjournal. Registeret henviser med hovedjournalnummer til Hovedjournal. Hovedjournalen oplyser i hvilket af rettens kamre, sagen er behandlet.
  • Find sagen i det anførte Kriminalkammers Register til journal, som henviser med sagsnummer til Journal og Behandlede sager. Journalen henviser med dato til Kriminalkammerets Forhørsprotokol.
  Arkivskaber Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret
  Københavns Kriminal- og Politiret 1. Kriminalkammer (2. Kriminalkammer osv.)
  Arkivserier Register til Hovedjournal
  Hovedjournal
  Register til journal
  Journal over behandlede sager
  Forhørsprotokol

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

 • 1919-1987

  I København ligger straffeakterne – altså straffesager og politisager, der var afgjort ved dom – i Københavns Byrets arkiv. Byretten var opdelt i en række afdelinger, heraf 5-10 afdelinger for straffesager og 3-4 afdelinger for politisager. Hver Afdeling for straffesager og Afdeling for Politisager havde deres egne serier af straffeakter. Straffeakterne for sager ankede til landsretten, henlagdes i fælles serier – landsretssager – under hovedaktøren Københavns Byret.

  Sådan finder du en straffesag, der førte til dom

  • 1919-1978: Slå op på domfældtes navn i Københavns Byret, arkivserie Straffesager Navneregister til hovedjournal. Navneregistret oplyser dels hovedjournalnummer, dels ved hvilken afdeling, sagen er behandlet. Man kan normalt med fordel springe Hovedjournal over og gå direkte til pågældende Afdelings (fx 4. Afdeling for Straffesager) Navneregister til Journal. Registeret oplyser Afdelingens journalnummer. Både Retsbog, Dombog og Straffeakter er henlagt på afdelingens journals sagsnummer.
  • Bemærk, at en sag kan være tilakteret en senere sag, som den straffede har været involveret i. Oplysning om hvorvidt sagen er tilakteret en senere sag oplyses ikke i journalen, men for tilakterede sager vil et sagsomslag blive liggende i serierne med straffeakter. På dette sagsomslag vil oplysning om sagens udlån være noteret.

  1978-1987: Alle straffesager er registreret i Rigspolitiet, Det centrale kriminalregister. Dette edb-register indeholder rent private oplysninger. Derfor kan de ikke benyttes af brugere til enkeltopslag. Søg i stedet om adgang til den straffesag, du søger.

  Arkivskaber Københavns Byret
  Københavns Byret 1. Afdeling for Straffesager (2. Afdeling .. osv.)
  Rigspolitiet
  Arkivserier Straffesager Navneregister til hovedjournal
  Hovedjournal
  Navneregister til journal
  Retsbog
  Dombog
  Straffeakter
  Det centrale kriminalregister

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

  Sådan finder du kriminelle politisager afgjorte ved dom

  • Hver Afdeling for Politisager førte en Journal B-sager til kriminelle sager vedrørende betleri, prostitution m.v. Dokumenter til sagerne er i arkivserien B-sager. Der er ikke nogen registre hertil, så man må bladre sig frem. Bemærk at størsteparten af b-sagerne er kasserede. Dommene kan dog findes i afdelingens Dombog.

  Sådan finder du uopklarede og henlagte sager

  • Uopklarede og henlagte sager skal søges i arkivskaberen Københavns Politi 2. Politiinspektorat og fra 1972 i Københavns Politi Kriminalpolitiet.
  • Slå op på mistænktes navn i Register over anmeldte forbrydelser 1919-49 og Navnekartotek over sigtede og afhørte 1956-1994. Registrene henviser med anmeldelsesnummer og evt. stationsnummer til Anmeldelsesprotokol 1919-66 og TP-journalkort bevarede sager 1967-83.
  • Dokumenter til uopklarede sager ligger efter anmeldelsesnummer i Efterforskningssager Anmeldte sager. Bemærk, at der er foretaget betydelige kassationer i disse sager.
  • Opklarede sager, som ikke førte til sigtelse, kaldtes Efterforskningssager Sluttede sager. De ligger efter anmeldelsesnummer og findes 1919-1951 i arkivskaberen Københavns Politi 5. Politiinspektorat, Kontor for Straffesager, 1951-72 i Københavns Politi 2. Politiinspektorat og fra 1972 i Københavns Politi Kriminalpolitiet.
  • Bemærk, at en række sagstyper er skilt ud i særlige arkivserier, ligesom større sager kan ligge som særskilte arkivserier.
  Arkivskaber Københavns Politi 2. politiinspektorat
  Københavns Politi Kriminalpolitiet
  Københavns Politi 5. Politiinspektorat, Kontor for Straffesager
  Arkivserier Register over anmeldte forbrydelser (1919-49)
  Navnekartotek over sigtede og afhørte (1956-94)
  Anmeldelsesprotokol (1919-66)
  TP-journalkort Bevarede sager (1967-83)
  Efterforskningssager Anmeldte sager
  Efterforskningssager Sluttede sager

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne skal bestilles frem til læsesalen via Daisy og læses der.

 • 1988-

  Rigsarkivet har modtaget straffeakter og henlagte og sluttede sager frem til ca. 2006.

  Der er foretaget omfattende kassationer. Straffesagerne er opdelt efter ca. 1000 gerningskoder, og det er kun sager med bestemte udvalgte gerningstyper, som er bevaret.

  Herudover blev yderligere bevaret

  • Alle akter og sager, der vedrørte dømte og sigtede, som var født den 1. i en måned.
  • Særakter for dømte, som var født den 1. i måneden.

  Sådan finder du straffesager og politisager, der førte til dom

  • Fra 1983 er de bevarede straffeakter samlet i fælles arkivserier under aktøren Københavns Byret Straffesagerne ligger i arkivserien Straffesager Hovedakter. Politisager ligger i Straffesager Politisager. Disse serier er henlagt efter år og gerningskode-journalnummer. Hertil er der Straffesager særakter. Disse indeholder kun kopier af ’personlige oplysninger’ samt domsudskrifter. Særakterne er henlagt efter cpr-nummer.
  • Rigsarkivet har søgemidler til straffesagerne, men søgemidlerne indeholder rent private oplysninger. Derfor kan de ikke benyttes af brugere til enkeltopslag før de er 75 år gamle. Søg i stedet om adgang til den straffesag, du søger.

  Sådan finder du straffesager, der ikke førte til dom

  • Fra 1985 skete arkivdannelsen under de enkelte Afdelinger (Afdeling A osv.) og Stationer (Station 1 osv.) under Kriminalpolitiet. De uopklarede sager samt opklarede sager, der sluttede uden at der blev rejst tiltale, ligger i arkivserierne Henlagte og sluttede sager. Sagerne er henlagte efter gerningskode-journalnummer. Større sager kan være udskilt i særlige arkivserier.
  • Rigsarkivet har visse søgemidler til Henlagte og sluttede sager, men søgemidlerne indeholder rent private oplysninger. Derfor kan de ikke benyttes af brugere til enkeltopslag før de er 75 år gamle. Søg i stedet om adgang til den straffesag, du søger.

Det må du se – straffesager

Straffesager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en straffesag, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.