Straffesager i appelretter og kongelige afgørelser heri

Straffesager, der førte til hårde domme, appelleredes ofte til landstingene, fra 1805 landsoverretterne og fra 1919 landsretterne. Herfra kunne appelleres til Rettertinget, fra 1660 Højesteret. Endelig blev en del straffesager forelagt kongen med bøn om nåde

Straffesager indeholder oplysninger om

 • Navne på tiltalte og vidner
 • Forhørsreferater
 • Anklagers og forsvarers indlæg
 • Domme

Det skal du vide for at finde en straffesag i appelretter

 • Omtrentligt tidspunkt for straffesagen
 • Navn på appelretten, hvor sagen blev behandlet
 • Navn på den tiltalte

Her skal du søge

+ Åben alle- Luk alle
 • Perioden før 1660

  Der eksisterede adskillige landsting, men der kun bevaret arkiver fra Viborg Landsting. Landstingenes domme kunne appelleres til Kongens Retterting. Retssager mod adelige kunne alene føres for Rettertinget. Helt fra 1500-tallet forelagdes mange sager for kongerne. De dømte kunne ansøge kongen om nåde gennem Danske Kancelli.

  Sådan finder du en straffesag fra Landstinget i Viborg

  • Se en kronologisk fortegnelse over domme i Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger. Stednavneregisteret oplyser ud over stednavn og sagens emne ofte også sagsparternes navne. Registeret henviser med sidetal til Dombog.
  Arkivskaber Viborg Landsting
  Arkivserier Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger
  Dombog

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

  Sådan finder du en straffesag ved Kongens Retterting

  • Fra 1615 kan du søge tiltaltes navn i Citantregister herredagsdombog. Citantregisteret henviser med sidetal til Herredagsdombog. Før 1615 kan sagerne søges efter domsdato i de kronologiske Herredagsdombog.
   Tip: Bogen Ditlev Tamm: Kongens Retterting (2003) indeholder en fortegnelse over alle Rettertingets bevarede domme med fyldige registre.
  Arkivskaber Kongens Retterting
  Arkivserier Citantregister herredagsdombog
  Herredagsdombog

  På nettet eller på læsesalen

  Arkivserierne er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

 • 1660-1805

  Sager fra de fleste herreder, birker og byting ankedes til de fem landsting, for Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm, Fyn, og Nørrejylland (Viborg). Hertil var der i korte perioder særlige landsting for Langeland (1663-77) og Møn (1679-81).

  København havde såkaldt landstingsret frem til 1771, og her blev de fra bytinget appellerede domme behandlet af byens rådstue i rådstueprotokollerne. I 1771 erstattedes bytinget af Hof- og Stadsretten, som tillige blev landsting for København.

  Ud over København havde en række andre købstæder landstingsret, og deres Rådstuer behandlede appellerede domme i Rådstueprotokoller. I perioden 1720-1750 havde rytterdistrikternes birkeretter landstingsret og appellerede direkte til Højesteret. Grevskaber og baronier havde også landstingsret for deres birker, selv om ikke alle benyttede sig af den.

  Landsretternes og rådstueretternes domme kunne appelleres til Højesteret. Der er bevaret Dombøger fra 1537-1699 og igen fra 1801. For 1700-tallet kan benyttes Højesterets Voteringsprotokoller.

  Helt fra 1500-tallet forelagdes mange sager for kongerne. De dømte kunne ansøge kongen om nåde gennem Danske Kancelli. Sager som førte til dødsstraf skulle fra 1735 forelægges kongen, før straffen måtte udføres.

  Sådan finder du straffesager i landstingene

  • Ved nogle landsting er der Register til justitsprotokol, ved andre er der Saglister.
  • De kronologiske Justitsprotokol indeholder afsagte domme. Fyns Landsting, Viborg Landsting og Bornholms Landsting har dog separate Domprotokol.
  • Fra midt i 1700-tallet er der Sagsakter/Domsakter/Irettelagte dokumenter som primært indeholder anklagers og forsvarers skriftlige indlæg.
  Arkivskaber XX Landsting (f.eks. Sjællands Landsting)
  Arkivserier Register til justitsprotokol
  Sagliste
  Justitsprotokol
  Domprotokol
  Sagsakter/Domsakter/Irettelagte dokumenter

  På nettet eller på læsesalen

  Alle arkivserier fra Viborg Landsting er skannede. Justitsprotokoller fra de øvrige landsting er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der. Domprotokoller og domsakter fra de øvrige landsting skal bestilles gennem Daisy og læses på læsesalen.

  Sådan finder du straffesager i Højesteret

  • 1660-1699: søg navnet på en af sagens parter i Register til domprotokol. Det henviser med sidetal til Domprotokol.
  • 1700-1800: Søg navnet på en af sagens parter i Register til voteringsprotokol. Det henviser med sidetal til Voteringsprotokol.
  • 1801-: Søg navnet på en af sagens parter i Register til slutningsbog. Det henviser med sidetal til Slutningsbog. Heri står dommen i kort form og domsdato og domsnummer. Med disse kan sagen søges i Domprotokol.
  • Fra 1794 kan sagen søges i Domssager. Sagerne er henlagt efter domsdato og kan indeholde anklagers og forsvarers indlæg samt udskrifter af forhør og domme ved de lavere retsinstanser.
  Arkivskaber Højesteret
  Arkivserier Register til domprotokol
  Domprotokol
  Register til voteringsprotokol
  Register til slutningsbog
  Slutningsbog
  Domssager

  På nettet eller på læsesalen

  Protokoller og registre er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der. Domssager skal bestilles gennem Daisy og læses på læsesalen.

  Sådan finder du en kongelig resolution

  • Afhængigt af i hvilken landsdel sagen blev pådømt søges i Sjællandske tegnelser, Jyske tegnelser eller Fynske og smålandske tegnelser (dvs. Fyn og Lolland-Falster m.fl. øer).
  • Søg efter tiltaltes navn i Register til de pågældende tegnelser. Registeret henviser med sidetal til tegnelserne. I tegnelsesprotokollerne er indskrevet de kongelige resolutioner med et brevnummer.
  • Dokumenter til en kongelig resolution kan søges i Koncepter og indlæg til den pågældende tegnelsesprotokol under brevnummeret.
  Arkivskaber Danske Kancelli
  Arkivserier Register til XX tegnelser (f.eks. Jyske tegnelser)
  XX tegnelser
  Koncepter og indlæg til XX tegnelser

  På nettet eller på læsesalen

  Alle de nævnte arkivserier er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

 • 1805-1919

  Straffesager fra herredsfogeder, byfogeder og birker kunne appelleres til Landsoverretten i Viborg, som dækkede Nørrejylland og Landsoverretten i København, som dækkede øerne. Denne sidste var forenet med Hof- og stadsretten for København til Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Grevskabernes og baroniernes birkeretter havde appel direkte til Højesteret indtil de adelige birker nedlagdes i 1849.

  Landsoverretternes domme kunne appelleres til Højesteret. De dømte kunne ansøge kongen om nåde gennem Danske Kancelli og fra 1849 Justitsministeriet.

  Sådan finder du en straffesag i Landsoverretterne

  • For sager fra øerne. Søg på tiltaltes navn i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Justitskontor i arkivserien Register til kriminelle sager. Registeret henviser med domsdato og sidetal til Domprotokol og til Pådømte sager.
  • For sager fra Jylland: Fremsøg sagen i arkivskaber Landsoverretten i Viborg i den kronologiske Sagliste. Listen oplyser domsdato og med den kan sagen søges i den kronologiske Domprotokol og Pådømte sager, der ligger efter domsdato.
  Arkivskaber Landsover- samt Hof- og Stadsretten Justitskontor
  Landsoverretten i Viborg
  Arkivserier Register til kriminelle sager
  Domprotokol
  Pådømte sager
  Sagliste

  På nettet eller på læsesalen

  Register til kriminelle sager i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret er skannet 1820-1865. Sagliste for landsoverretten i Viborg er skannet 1807-1812. Slå op i Daisy og læs register og sagliste der. Alle øvrige protokoller og sager skal bestilles gennem Daisy og læses på læsesalen.

  Sådan finder du en straffesag i Højesteret

  • 1801-1866: Søg navnet på en af sagens parter i Register til slutningsbog. Det henviser med sidetal til Slutningsbog. Heri står dommen i kort form og domsdato og domsnummer. Med disse kan sagen søges i Domprotokol.
   Tip: Fra 1857 findes alle højesteretsdomme indført i den trykte Højesteretstidende med fyldige registre for hvert år.
  • Dokumenter til sagen kan søges i Domssager. Sagerne er henlagt efter domsdato og kan indeholde anklagers og forsvarers indlæg samt udskrifter af forhør og domme ved de lavere retsinstanser.
  Arkivskaber Højesteret
  Arkivserier Register til slutningsbog
  Slutningsbog
  Domprotokol
  Domssager

  På nettet eller på læsesalen

  Slutningsbøger med registre og Domprotokoller er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der. Domssager skal bestilles gennem Daisy og læses på læsesalen.

  Sådan finder du en kongelig resolution

  • Frem til 1848: De kongelige resolutioner er i Danske kancelli Sjællandske Justits- og Politidepartement og Danske Kancelli Jysk-fynske Justits- og Politidepartement.
  • Du søger på straffedes navn i Register til registrant, som henviser med sidetal til Registrant. Den tilhørende sag kan søges i Registrantsager, som ligger efter registrantnummer.
  • 1848-1919: De kongelige benådninger er i Justitsministeriets 1. Kontor
  • Du søger på straffedes navn i Register til registrant. Det henviser med sidetal til Registrant. Registranten oplyser journalnummer. Den tilhørende sag kan søges i Journalsager, som ligger efter journalnummer.
  Arkivskaber Danske kancelli Sjællandske Justits- og Politidepartement
  Danske Kancelli Jysk-fynske Justits- og Politidepartement
  Justitsministeriet 1. Kontor
  Arkivserier Register til registrant
  Registrant
  Registrantsager
  Journalsager

  På nettet eller på læsesalen

  Registranterne og registrene hertil samt registrantsager er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der. Justitsministeriets journalsager skal bestilles gennem Daisy og læses på læsesalen.

 • Efter 1919

  Landsretterne bestod af Østre Landsret (øerne) og Vestre Landsret (Jylland). Hertil var der i en overgangsperiode 1920-1927 er særlig Søndre Landsret som dækkede Sønderjylland i den første tid efter overgangen fra tysk retspleje. Alvorlige straffesager pådømtes i første instans i landsretterne som nævningesager. Hertil var landsretterne appelinstans for straffesager pådømte ved retskredsene.

  Landsretterne er opdelte i adskillige afdelinger. Afdelingerne er i Vestre landsret sammenfaldende med nævningekredsene. I Østre landsret pådømte afdelingerne ankesager, mens nævningekredsene har egne arkiver under Østre Landsret.

  Straffesager kan efter særlig bevilling føres for Højesteret, men Højesteret kan ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet, kun til strafudmålingen.

  Sådan finder du en straffesag behandlet i landsretterne

  Sådan finder du en dom i landsretterne

  • Slå den tiltaltes navn op i Register til saglister. Det henviser med sagsnummer til Saglister, hvor der er oplysninger om hvilken Nævningekreds eller Afdeling sagen er ført, samt datoer for sagens behandling i retsbogen og domsdato.
  • Med domsdato kan dommen søges i de kronologisk førte Dombøger.
  Arkivskaber Østre landsret/Vestre landsret
  Østre landsret xx Afdeling (fx 9. Afdeling)
  Østre landsret xx Nævningekreds (fx Den fynske Nævningekreds)
  Vestre landsret xx Afdeling (fx 3. Afdeling)
  Arkivserier Register til sagliste
  Sagliste
  Dombog

  På nettet eller på læsesalen

  Vestre landsrets navneregister til sagliste er skannet frem til 1944 og kan læses gennem Daisy. Øvrige protokoller fra Vestre Landsret og alle protokoller fra Østre Landsret skal bestilles gennem Daisy og ses på læsesalen.

  Sådan finder du en straffesag i Højesteret

  • 1919-1969: Slå tiltaltes navn op i Højesteret, Navneregister. Registeret oplyser sagens journalnummer. Slå herefter op på nummeret i Sagliste. Listen oplyser domsdato. Find herefter sagen i den kronologiske Domprotokol (frem til 1950) eller i Domssager, der ligger efter domsdato.
   Tip: Højesterets domme er trykte i Højesteretstidende frem til 1958. Læs den på Bibliotekerne. Højesteretstidende har fyldige registre.
  • 1970-1994: Søg sagen i den kronologiske Journal, og fra 1980 i Journalregister. Journalen oplyser domsdato og sagsnummer. Domssager ligger frem til ca. 1975 efter domsdato. Herefter ligger de efter sagsnummer.
  • 1995-2005: Slå op på tiltalte i den elektroniske Præsidentjournal. Journalen oplyser sagsnummer. Find herefter sagen i Domssager, som ligger efter sagsnummer.
  Arkivskaber Højesteret
  Arkivserier Navneregister
  Sagliste
  Domprotokol
  Domssager
  Journal
  Journalregister
  Præsidentjournal

  På nettet eller på læsesalen

  Navneregister og sagliste er skannet frem til 1929. Find dem gennem Daisy. Alle andre protokoller og sager skal bestilles gennem Daisy og ses på læsesalen.

Det må du se – straffesager

Straffesager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en straffesag, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.