Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Skilsmisser forekom også før i tiden. Før 1797 blev skilsmissesager behandlet i en gejstlig domstol. Efter 1797 blev skilsmisser lagt under den civile ret. Man kunne få skilsmisse enten ved bevilling eller dom.

Det finder du i sager om skilsmisse

Oplysninger i skilsmissesager er forskellige, alt efter i hvilken periode skilsmissen har fundet sted.

I sager om skilsmisse finder du oplysninger om de skilte, deres civilstand samt om eventuelle børn i ægteskabet og vilkår for skilsmissen.

Er skilsmissebevillingen fra 1993 eller yngre?

Skilsmissesager ved Statsamterne fra 1993 og frem er 01-bevaret. Det vil sige, at Rigsarkivet kun kan finde skilsmissesager, hvor en af parterne er født den 1. i måneden. Øvrige skilsmissesager er kasseret.

Skilsmissebevillinger fra Københavns Overpræsidium er bevaret frem til og med 1996, herefter har man kun bevaret sager, hvor en af parterne er født den 1. i måneden.

Skilsmissesager, som er afgjort ved dom, er bevaret.

Det skal du vide for at finde en skilsmissesag

For at kunne finde en sag om skilsmisse bør du kende:

 • den ene eller begge parters navne
 • parternes bopæl, da skilsmissen fandt sted
 • hvilket år skilsmissen fandt sted

Skilsmissesager – her skal du søge

Der skelnes mellem skilsmisser opnået ved dom eller bevilling.

 Skilsmisse ved dom

 • Før 1797:
  Skilsmisser skulle afgøres ved tamperretten, en særlig ægteskabsdomstol. Tamperretten fandtes i hvert stift og trådte sammen fire gange årligt.
 • 1797-1919:
  Skilsmissesagen findes i domprotokollerne i retsbetjentarkivet.
 • Efter 1919:
  Skilsmissesagen findes i retternes domprotokoller.

Skilsmisse ved bevilling

 • Indtil 1827:
  Skilsmisse ved bevilling blev udstedt af Danske Kancelli.
 • 1827-1970:
  Skilsmisse ved bevilling blev udstedt af amtmanden.
 • 1970-2006:
  Skilsmisse ved bevilling blev udstedt af statsamtet.
 • 2007- :
  Skilsmisse ved bevilling bliver udstedt af statsforvaltningen.
+ Åben alle- Luk alle
 • Mægling og skilsmisse ved bevilling indtil 1970

  Gejstlig mægling

  Fra 1811 blev det obligatorisk, at præsten foretog gejstlig mægling mellem ægtefolk. Det er vanskeligt at finde materiale om den gejstlige mægling, men enkelte præster har dog ført mæglingsprotokoller.

  Fra 1970 kunne ægtefæller vælge om mæglingen skulle foretages hos præsten eller overøvrigheden.

  Verdslig mægling

  Fra 1795 forestod forligskommissionerne i hvert amt og købstad den verdslige mægling. Efter 1857 var det amtmanden, der stod for den verdslige mægling (i København: Overpræsidiet). Materialet findes i forligskommissionsarkiver eller amtsarkiver.

  Efter 1922 skulle der kun være en mægling, dvs. enten en gejstlig eller en verdslig.

  Skilsmisse

  Hvis mæglingen ikke lykkedes, kunne ægtefællerne søge amtet om bevilling til separation/skilsmisse.

  Separation og skilsmisse ved kongelig bevilling

  Indtil 1849 kunne separation og skilsmisse opnås ved en kongelig bevilling direkte fra kongen.

  Efter 1849 var det Justitsministeriets 1. kontor, der behandlede skilsmissesagerne.

  Du finder materialet i Danske Kancellis og Justitsministeriets arkiv på Rigsarkivet i København.

 • Mægling og skilsmisse ved bevilling fra 1970

  Skilsmisse ved bevilling 1970-2006

  Statsamtet

  Siden 1970 har Statsamtet foretaget mægling i skilsmissesager.

  I 1990 blev kravet om mægling ophævet, men hvis begge parter ønskede det, kunne der ske mægling hos en præst. En skilsmisse kunne finde sted efter et halvt eller helt års separation. Det var muligt at opnå skilsmisse uden separation i tilfælde med f.eks. utroskab.

  Skilsmissesager efter 1970 kan du finde i amtsarkiverne. Sager fra amter øst for Storebælt findes på Rigsarkivet. Vest for Storebælt findes de på landsarkiverne.

  Skilsmisse ved bevilling efter 2007

  Reglerne fra før 2007 videreførtes. Sagerne findes i statsforvaltningen i den region, hvor skilsmissen fandt sted.

 • Særlige forhold i Sønderjylland og København

  Sønderjylland

  Søger du oplysninger om en skilsmissesag i Sønderjylland, skal du skelne mellem fem perioder:

  Før 1850: Du finder oplysninger om skilsmissesager i konsistorialprotokollerne og konsistorialsagerne i provstearkiverne og bispearkiverne samt i amtsarkiverne.

  1850-1867: Du kan finde skilsmissesager i de sønderjyske amtsarkiver, byarkiver og retsbetjentarkiver.

  1867-1920: Du finder oplysninger om skilsmissesager i arkiverne fra amtsretterne, hvor forligsforsøg, “Sühnensachen”, blev behandlet. Selve skilsmissesagerne blev afgjort ved Landsretten i Flensborg og er IKKE opbevaret på Rigsarkivet, Aabenraa.

  1920-1972: Skilsmissesager findes i amtsarkiverne og i dommerarkiverne.

  Efter 1972: Skilsmissesager findes i Sønderjyllands Statsamts arkiv og i dommerarkiverne.

  Særlige hjælpemidler

  Trykte registraturer over Aabenraa, Løgumkloster, Aabenraa-Sønderborg og Tønder amtsarkiver. Registraturerne er opstillet på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa.

  København

  Skilsmisse ved dom

  Tamperetten blev nedlagt i København i 1771. Herefter blev sagerne behandlet i det civile retssystem:

  1771-1805: Hof- og Stadsretten.

  1805-1919: Landover- samt Hof- og Stadsretten.

  efter 1919: Københavns Byret.

  Skilsmisse ved bevilling

  1827-1858: Københavns Magistrat.

  1858-1992: Københavns Overpræsidium. Sagerne findes i SJ-journalerne og de tilhørende SJ-sager.

  Københavnske skilsmissesager på internettet

  Arkivalieronline kan du se digitaliserede SJ-journaler og navneregistre for perioden 1858-1936.

På læsesalen

Sager om skilsmisse skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale.

Det må du se – sager om skilsmisse

Skilsmissesager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at skilsmissesager der endnu ikke er 75 år gamle kun kan benyttes, hvis du har søgt og fået tilladelse til at bruge dem.

Ansøgningen om tilladelse skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.