Hærens og flådens skifter før 1864 – Kom godt i gang!

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger.

Skifter for ansatte i hæren og deres familier blev varetaget af auditører og for ansatte i flåden af Underadmiralitetsretten, indtil de ad flere omgange overførtes til de civile domstole.

Det finder du i skiftearkivalierne

 • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
 • Korrespondance i arvesagen
 • Arvingernes navne m.m.

Efter 1864 blev skifter fra ansatte i hæren behandlet ligesom andre borgeres skifter.
Efter 1771 blev skifter fra ansatte i flåden behandlet ligesom andre borgeres skifter.

+ Åben alle- Luk alle
 • Hærens skifter 1688-1771

  Skifter efter soldater, officerer og deres familier varetoges af hvert regiments auditør. Der er imidlertid stort set ikke bevaret skiftearkivalier fra regimentsauditørerne. Derimod er der bevaret skiftesager fra

  • Auditøren ved Garnisonskommandantskabet i København: Skiftesager 1688-1770
  • Auditøren for Rendsborg Fæstning: Skiftesager 1716-1849 og Skifteprotokol 1840-1863
  • Generalauditøren: Skifteprotokol 1743-1856, Bilag til skifteprotokol 1743-1856, Skiftesager efter officerer 1730-1795 og Skifter og auktioner uden for skifteprotokoller 1746-1863. Generalauditøren synes især at have forvaltet skifter efter officerer af høj rang.
  Arkivskaber Auditøren ved garnisonskommandantskabet i København
  Auditøren for Rendsborg Fæstning
  Generalauditøren
  Arkivserie Skift

  På nettet eller på læsesalen?

  De militære skiftearkivalier er ikke digitaliserede og skal ses på læsesalen. Du bestiller disse skiftearkivalier via arkivdatabasen Daisy.

 • Hærens skifter 1771-1864
  • For regimenter placeret i København overgik alle skifter i 1771 til den nyoprettede Hof- og Stadsret, Københavns skifteret. Det var op mod halvdelen af hæren, som deltog i forsvaret af Købehavn.
  • Uden for København varetog regimenternes auditører og i et vist omfang garnisonsauditører skifteforvaltningen for soldater, officerer og deres familier.
  • 1805 overgik skifteforvaltningen ved militære enheder i resten af Danmark til de civile herredsfogeder, byfogeder og birkefogeder.
  • Undtaget var dog skifteforvaltningen for den lille styrke på Christiansø, som fortsat varetoges af auditøren frem til fæstningens nedlæggelse i 1856.
  • Også skifteforvaltningen for regimenterne i Slesvig og Holsten forblev ved auditørerne frem til 1864.

  Der er kun bevaret få skiftearkivalier:

  • Jyske Regiment (som lå ved Ålborg): F. Skiftesager 1773-1809
  • Christiansø Fæstning: Register til Skifteprotokol 1762-1864 og Skifteprotokol 1762-1864
  • Auditøren for Rendsborg Fæstning: Skiftesager 1716-1849
  • Auditøren ved Holstenske Rytterregiment (lå ved Haderslev og Kolding): Skiftesager 1750-1826
  • Auditøren ved Holstenske Infanteriregiment (lå ved Rendsborg): Skiftesager 1778-1842
  • Auditøren ved Dronningens Livregiment til Fods (lå ved Glückstadt og Altona): Skiftesager for underofficerer o. lign., samt menige 1791-1834 og F. Skiftesager for officerer 1816-1836
  • Generalauditøren: Skifteprotokol 1743-1856, Bilag til skifteprotokol 1743-1856, Skiftesager efter officerer 1730-1795 og Skifter og auktioner uden for skifteprotokoller 1746-1863. Generalauditøren synes især at have forvaltet skifter efter officerer af høj rang.

  På nettet eller på læsesalen?

  De militære skiftearkivalier er ikke digitaliserede og skal ses på læsesalen. Du bestiller arkivserierne via arkivdatabasen Daisy.

   

 • Flådens skifter 1659-1771

  Flådens mandskab og deres ægtefæller og børn hørte under Underadmiralitetsretten. De ældste skifter er fra 1659.

  Sådan finder du skifter i Underadmiralitetsretten

  • Søg alfabetisk i arkivserien skifter. Den er sorteret efter afdødes navne.
  • Søg i navneregistrene til arkivserierne skifteprotokoller og skiftechartequer
  Arkivskaber Underadmiralitetsretten
  Arkivserie Skifter
  Register til skiftebøger
  Skiftebøger
  Register til skiftechartequer
  Skiftechartequer

  På nettet eller på læsesalen?

  Skiftebøger med registre er skannede. Slå op i arkivdatabasen Daisy. Og læs dem der. De øvrige arkivserier skal ses på læsesalen. Bestil dem i arkivdatabasen Daisy.