Bygningstegninger

Rigsarkivet har betydelige samlinger af bygningstegninger til offentlige bygninger. Tegninger til kommunal godkendelse af nybyggede huse og af ombygninger skal søges i kommunerne.

+ Åben alle- Luk alle
 • Ca. 1700 ff. Kongehusets, statens og kommunernes bygninger, diverse private virksomheder

  Der er bevaret betydelige samlinger af bygningstegninger til offentlige bygninger.

  Fra omkring 1700 findes der tegninger til kongelige slotte m.m., til hærens fæstninger, kaserner m.m. og til flådens bygninger.

  Fra omkring 1800 findes tegninger af et større udvalg af statslige og kommunale bygninger, f.eks. kirker, kulturinstitutioner, fængsler, skoler og læreanstalter, sociale institutioner, sygehuse, rådhuse, fyrtårne.

  Fra omkring 1850 findes bygningstegninger også ind imellem i godsarkiver og private virksomhedsarkiver.

  Tegningerne er ofte udtaget af de almindelige sagsarkiver og lagt i særlige arkivserier på grund af deres store formater. Her kan de være lagt sammen med forskellige typer kort og sammen med tegninger af andet end bygninger. Det gælder også for de samlinger, der er oprettet af Rigsarkivet, ved de tidligere landsarkiver (for Nørrejylland, for Fyn, for Sjælland eller for Sønderjylland).

  Samlinger af tegninger skal søges i arkiverne efter de institutioner, som bygningerne er bygget til, eller i de ministerier, styrelser eller kommuner, som har forestået eller haft tilsyn med byggerierne.

  TIP: Tegninger over offentlige bygninger, vil også kunne findes i sagerne i de regionale kongelige Bygningsinspektorater. Se arkivskaber: bygningsinspektorat, bygningsinspektør.

  TIP: Enkelte arkitekter har afleveret deres arkiv til Rigsarkivet.

  Arkivskaber Navn på offentlig myndighed, gods eller privat virksomhed, f.eks. Storstrøms Amts Plejehjem for Sindslidende, Liselund gods, Santa Fe Group A/S eller Landsarkivet for Nørrejylland
  Arkivserie Tegning

  På nettet eller på læsesalen

  Langt de fleste tegninger skal ses på læsesalen, nogle få ældre tegninger er skannede. Find dem gennem Daisy.

  Det må du se

  Tegninger fra offentlige myndigheders arkiver er frit tilgængelige, dog med undtagelse af tegninger over endnu benyttede fængsler og arrester. Tegninger i privatarkiver kan være omfattet af særlige adgangsbestemmelser.

 • 1832 – ca. 1970 – kommunale bygningskommissionsarkiver i Rigsarkivet

  Rigsarkivet har materiale fra de kommunale bygningskommissioner, men materialet indeholder stort set ikke byggesager.

  I købstæderne skulle bygningskommissioner oprettes fra 1832. Fra omkring år 1900 sås bygningskommissioner også i landkommunerne. Bygningskommissionerne skulle godkende nybyggeri og ændringer og tilbygninger på eksisterende ejendomme. Fra 1858 skulle ansøgninger om byggetilladelser ledsages af et tegnet grundrids over byggeriet.

  Kommissionsarkiverne, som er afleverede til Rigsarkivet, indeholder primært journaler og forhandlingsprotokoller. Byggesagerne er ikke afleverede til Rigsarkivet. De indgår i de kommunale tekniske forvaltningerne byggesagsarkiv. Kommissionsarkiverne kan dog indeholde enkelte byggesager med tegninger fra 1800-tallet.

  Tip: Mange kommuner har skannet deres byggesager med bygningstegninger. Sagerne skal søges på matrikelnummer og ejerlav. Find et byggesagsarkiv på kommunens hjemmeside.

  Arkivskaber (kommunenavn) bygningskommission
  Arkivserie Sager

  På nettet eller på læsesalen

  Bygningskommissionsarkiverne skal ses på læsesalene. Find dem gennem Daisy.

  Det må du se

  Bygningskommissionsarkiver kan indeholde oplysninger om rent private forhold. De er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

 • Specielt for Sønderjylland

  Fra den preussiske periode findes der en del bygningstegninger over ny-opførte privathuse eller større ombygninger, dels – for landdistrikterne – hos herredsfogeden (1867 – 1889) og herefter hos amtsforstanderen (1889 – 1920), dels for byerne i byarkiverne under det såkaldte byggepoliti (Baupolizei). Bygningstegningerne ligger under forskellige betegnelser, enten som Byggesager eller under den tyske betegnelse: Bausachen og/eller Bauerlaubnisse.

  Arkivskaber XX Amtsforstander, f.eks. Rødding Amtsforstander
  YY Købstad (Aabenraa, Sønderborg eller Tønder)
  Arkivserie Byggesager, du kan med fordel blot søge med Bygge
  Bausachen og Bauerlaubnisse, du kan med fordel blot søge med Bau

  TIP: Tegninger over offentlige bygninger, herunder også Domænegårde, vil kunne findes ved arkivskaberen Den kongelige Bygningsinspektør og fra den preussiske periode ved arkivskaberen Haderslev Kredsbygningsinspektør.