Bygningsbeskrivelser, herunder brandforsikring og kreditforeninger

Ved tegning af brandforsikring for en bygning og ved optagelse af lån i en bygning vurderede brandforsikringsselskaberne og kreditforeningerne ejendommenes værdi. I disse vurderinger indgik beskrivelser af bygningerne. Brandforsikringer indførtes i 1700-tallet, mens kreditforeninger først oprettedes i anden halvdel af 1800-tallet.

Det finder du i ejendomsvurderinger

 • Byggeår
 • Størrelse (f.eks. antal fag)
 • Byggematerialer
 • Brandfarlige installationer
 • Rummenes anvendelse, m.m.
+ Åben alle- Luk alle
 • 1731-1872 københavnske bygninger

  Den første brandforsikring oprettedes i København i 1731. 1731-1794 var forsikring frivillig. 1795-1868 var forsikring tvungen, hvorefter den igen blev frivillig.

  Det skal du vide for at finde en vurderingsforretning

  • Kvarternavn
  • Matrikelnummer

  Sådan finder du vurderingsforretninger i Københavns Brandforsikring

  • Vælg arkivskaber: Københavns Brandforsikring.
  • Alle vurderingsforretninger med samme matrikelnummer ligger samlet i ét læg for hele perioden 1731-1970. Hvis ejendommene forblev forsikret i Københavns Brandforsikring efter at brandforsikring blev privatiseret i 1872, vil lægget tillige indeholde vurderinger frem til 1960’erne.

  Tip: kender du kun adressen kan du søge matrikelnummeret på Københavns Stadsarkivs side Matrikelnumre i København

  Arkivskaber Københavns Brandforsikring
  Arkivserie Vurderingsforretninger

  På nettet eller på læsesalen?

  Vurderingsforretningerne skal benyttes på læsesalen.

   

 • 1761-1872 købstadsbygninger

  I 1761 oprettedes en tvungen brandforsikring for alle huse i købstæderne. Takseringen af ejendomme blev varetaget af købstæderne. Efter lovene skulle der foretages nye takseringer af alle bygninger hvert 10. år.

  Det skal du vide for at finde en vurderingsforretning

  • Grundtakstnummer/forsikringsnummer, matrikelnummer eller adresse

  Sådan finder du taksationer af købstadsbygninger

  • Taksationerne ligger i rådstuearkiverne. De ældste brandtaksationsprotokoller for købstæder kan dog også ligge i stiftamternes arkiver
  • Protokollerne er førte efter grundtakstnummer/forsikringsnummer eller fra 1863 matrikelnummer. Numrene fulgte i praksis en bestemt rute rundt i byen, og i overskrifter er anført gadenavne.
  Arkivskaber Xx rådstue (f.eks. Kalundborg rådstue)
  Yy stiftamt (Sjællands stiftamt)
  Arkivserie Brandtaksationsprotokol

  På nettet eller på læsesalen

  De fleste brandtaksationerne er skannede. Slå op gennem Daisy og se den skannede version eller bestil den originale protokol frem til læsesalen.

 • 1761-1872 landbygninger

  Det skal du vide for at finde en brandtaksation

  • Amt, herred og sogn
  • Efter ca. 1800 matrikelnummer

  Sådan finder du taksationer af landbygninger

  1761-ca. 1800

  Fra 1761 kunne landbygninger optages i købstædernes brandforsikring.

  • Det begrænsede antal taksationsforretninger ligger i amtsarkiver og stiftamtsarkiver. Her er de henlagt efter herred og sogn.
  Arkivskaber Xx amt/stiftamt (f.eks. Hjørring amt)
  Arkivserie Brandtaksation

  1792-1872

  1792 oprettede staten en brandforsikring for landbygninger. Forsikringen af landbygninger var frivillig, men da forsikring var en forudsætning for at optage lån i bygningen, blev de fleste landbygninger forsikrede lidt ind i 1800-tallet.

  • Brandforsikringen varetoges af amtslige eller herredsvise branddirektorater.
   Tip: Navnet på amtet eller herredet kan findes på det historisk administrative kort Digdag.
  • Som indgang til taksationerne benyttes brandforsikringsprotokollerne. De er førte efter herred, sogn og matrikelnummer. Heri står forsikringssummer og forsikringspræmier samt henvisning til brandtaksationsprotokollen. Henvisningen består af henvisning til en taksationsprotokol og et løbenummer i denne. Nogle gange er løbenummeret opdelt i et hovednummer for den samlede taksation i en landsby og et undernummer for hver ejendom.
  • Taksationsprotokollerne indeholder bygningsbeskrivelserne. De er førte kronologisk og taksationerne er nummererede.
  • Bemærk: Fra 1858 foretoges de almindelige taksationer af sogne-taksationsmænd og indførtes i sognevurderingsprotokoller eller sognetaksationsprotokoller. Disse protokoller er kun delvist bevarede. Branddirektørernes taksationsprotokoller førtes fortsat, men de indeholder kun særlige taksationer ved brand, nybygning m.v.

  Arkivskaber

  (Amtsnavn/herredsnavn) Branddirektorat

  Arkivserie

  Brandforsikringsprotokol

  Brandtaksationsprotokol

  Sognevurderingsprotokol/Sognetaksationsprotokol

  På nettet eller på læsesalen?

  De fleste protokoller er skannede. Slå op gennem Daisy og se den skannede version eller bestil den originale protokol til benyttelse på læsesalen.

   

 • Ca. 1750-1870 bygninger i Sønderjylland

  Brandforsikring i Sønderjylland blev tvungen og var statsligt organiseret fra midt i 1700-tallet lige som i Danmark, men brandtaksationerne er uregelmæssigt bevarede.

  Sådan finder du bygningstaksationer for købstadsbygninger ca. 1750-1872

  • Brandtaksationer ligger i rådstuearkiverne.
  • Brandtaksationsprotokollerne er førte efter grundtakstnummer/forsikringsnummer. Numrene fulgte i praksis en bestemt rute rundt i byen, og i overskrifter er anført gadenavne.
  Arkivskaber (købstadsnavn) Rådstue
  Arkivserie Brandtaksation

  Se dog også mikrofilmede taksationsprotokoller nedenfor.

  På nettet eller på læsesalen?

  Protokollerne er skannede. Slå op gennem Daisy og se den skannede version.

  Sådan finder du bygningstaksationer for landbygninger i Tønder Amt 1830-1870

  • Taksationer eller vurderinger for landområderne er kun bevaret i Branddirektoratet for Tønder amt. Se dog mikrofilmede taksationsprotokoller nedenfor.
  • Vurderingerne står i Brandkataster og Brandtaksationsprotokol. De er begge ført sognevis.
  Arkivskaber Branddirektoratet for Tønder amt
  Arkivserie Brandkataster
  Brandtaksationsprotokol

  På nettet eller på læsesalen?

  Protokollerne skal ses på læsesalen og kan bestilles gennem Daisy.

  Sådan finder du bygningstaksationer for landbygninger i de kongerigske enklaver 1804-1854

  Taksationer for de kongerigske enklaver i Lø Herred og Møgeltønder og Ballum birker ses i Ribe Amts Branddirektorat.

  Sådan finder du mikrofilmede taksationsprotokoller 1766-1821

  I Landesarchiv Schleswig-Holstein ligger en større samling brandtaksationsprotokoller fra sønderjyske købstæder og amter 1766-1821. Rigsarkivet har modtaget mikrofilm af protokollerne.

  Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland, Mikrofilm
  Arkivserie Mikrofilm af brandtaksationsprotokoller i Landesarchiv Schleswig-Holstein

  På nettet eller på læsesalen?

  Mikrofilmene skal ses på læsesalen og kan bestilles gennem Daisy.

 • 1872-1970 brandforsikringsselskaber

  Københavns Brandforsikring

  Københavns Brandforsikring dækkede oprindelig kun byen inden for voldene. Bygninger i brokvarterene uden for voldene skal søges under Brandforsikring på landet. Efter 1889 tilbød Københavns Brandforsikring også at forsikre bygninger uden for voldene, og københavnske ejendomsbesiddere kunne forsikre sig i andre selskaber.

  Det skal du vide for at finde en vurderingsforretning

  • Kvarternavn
  • Matrikelnummer

  Sådan finder du vurderingsforretninger i Københavns Brandforsikring

  • Vælg arkivskaber: Københavns Brandforsikring
  • Alle vurderingsforretninger med samme matrikelnummer ligger samlet i ét læg for hele perioden 1731-1970. Hvis ejendommene forblev forsikret i Københavns Brandforsikring efter at brandforsikring blev privatiseret i 1872, vil lægget tillige indeholde vurderinger frem til 1960’erne.

  Tip: Kender du kun adressen kan du søge matrikelnummeret på Københavns Stadsarkivs side Matrikelnumre i København

  Arkivskaber Københavns Brandforsikring
  Arkivserie Vurderingsforretninger

  På nettet eller på læsesalen?

  Vurderingsforretningerne skal benyttes på læsesalen.

  Købstædernes Brandforsikring

  I 1872 blev brandforsikring privatiseret og ejendomsbesiddere kunne frit vælge forsikringsselskab. Den hidtidige statslige brandforsikring blev til det private selskab, Købstædernes brandforsikring. Selskabet dominerede brandforsikringen i købstæderne langt op i 1900-tallet.

  Det skal du vide for at finde en vurderingsforretning

  • Matrikelnummer

  Sådan finder du vurderingsforretninger i Købstædernes Brandforsikring

  • Start med at finde arkivskaberen. Vurderingerne foretoges af et branddirektorat for hver by under Købstædernes brandforsikring.
  • I Forsikringsprotokollen fortegnedes ejendommene efter matrikelnummer. Under hver ejendom oplyses dato for taksationer. Taksationsprotokollerne førtes kronologisk. Det er begrænset hvor mange forsikringsprotokoller og taksationsprotokoller, der er afleverede til Rigsarkivet.
  Arkivskaber Købstædernes brandforsikring (købstadsnavn)
  Arkivserie Forsikringsprotokol
  Taksationsprotokol

  På nettet eller på læsesalen

  De ældste protokoller kan være skannede. Slå op gennem Daisy og se den skannede version eller bestil den originale protokol frem til læsesalen.

  Almindelig Brand Landbygninger

  I 1872 blev brandforsikring privatiseret og ejendomsbesiddere på landet kunne frit vælge forsikringsselskab.  Den statslige forsikring blev til det private selskab Den almindelige brandforsikring for landbygninger. Det blev landets største brandforsikringsselskab og dominerede brandforsikringen på landet langt op i 1900-tallet. Det er begrænset hvor meget, der er afleverede til Rigsarkivet.

  • Brandtaksationerne udførtes af branddirektorater under Almindelig brand landbygninger. Oprindelig fortsattes de tidligere amtsvise og herredsvise direktorater, men med bebyggelsesudviklingen skete der opdelinger af direktoratsdistrikter, og det blev almindeligt at navngive branddirektoraterne efter nærmeste by.
  • Som indgang til taksationerne benyttes brandforsikringsprotokollerne. De er førte efter sogn og matrikelnummer. Heri står forsikringssummer og forsikringspræmier samt henvisning til brandtaksationsprotokollen. Henvisningen består af henvisning til en taksationsprotokol og et løbenummer i denne. Nogle gange er løbenummeret opdelt i et hovednummer for den samlede taksation i en landsby og et undernummer for hver ejendom.
  • Almindelige vurderinger foretoges i sognevurderingsprotokoller eller sognetaksationsprotokoller. Taksationsprotokollerne indeholder bygningsbeskrivelserne. De er førte kronologisk og taksationerne er nummererede.
  • Særlige taksationer ved brand, nybygning m.v. indførtes i brandtaksationsprotokoller for hele direktoratet.
  Arkivskaber Almindelig brand landbygninger (amtsnavn/herredsnavn/bynavn) branddirektorat
  Arkivserie Brandforsikringsprotokol
  Sognevurderingsprotokol/sognetaksationsprotokol
  Brandtaksationsprotokol

  På nettet eller på læsesalen?

  De ældste protokoller kan være skannede. Slå op gennem Daisy og se den skannede version eller bestil den originale protokol frem til læsesalen.

  Andre brandforsikringsselskaber

  Med privatiseringen af brandforsikringen af ejendomme i 1872 åbnedes for oprettelse af nye selskaber. De vigtigste var:

  • Østifternes Brandforsikring
  • Danske Grundejeres Brandforsikring
  • Husmandsbrandkassen

  Kun Østifternes Brandforsikring har dog afleveret vurderingsprotokoller til Rigsarkivet. Der er ikke bevaret systematiske indgange til vurderingerne.

  Arkivskaber Østifternes brandforsikring (amtsnavn)
  Arkivserie Vurderingsprotokoller

  På nettet eller på læsesalen?

  Arkivalierne skal bestilles gennem Daisy og benyttes på læsesalen.

  Sønderjylland

  I 1872 blev forsikringen privatiseret ligesom i Danmark. Arkiverne efter de private forsikringsselskaber 1872-1920 indeholder ikke taksationsforretninger. Fra 1920 etablerede de danske selskaber Købstædernes brandforsikring og Almindelig brand for landbygninger sig i Sønderjylland. Taksationsprotokoller fra disse selskaber kan søges på samme måde som i resten af landet.

   

 • 1850-1970 kreditforeninger og hypotekforeninger

  Kreditforeninger oprettedes fra 1850, men først efter år 1900 kom de til at dominere låntagningen i fast ejendom. Fra 1899 kunne der oprettes hypotekforeninger, som kunne yde lån med 2. prioritet i ejendommene. Vurderingen af ejendommene ved låntagning var grundige med beskrivelse af ejendommens enkelte dele, herunder bygningskonstruktion, inventar, installationer, bygningernes tilstand og deres anvendelse. De nyere lånesager kan også indeholde fotografier, tegninger eller planskitser.

  Rigsarkivet opbevarer en stor del kreditforeningsarkiver fra perioden 1851 op til ca. 1970. De fleste af arkiverne er vanskelige at benytte, fordi lånesagerne ligger på lånenummer og der ikke er bevaret søgeindgange til sagerne. Enkelte kreditforeningsarkiver er dog bedre tilgængelige.

  Sådan finder du ejendomsvurderinger i kreditforeningernes arkiver

  • For at finde en ejendom skal man kende kreditforeningens eller hypotekforeningens navn. En belåning af en ejendom vil være registreret med kreditforeningsnavn i tinglysningsarkivalierne vedrørende køb og salg m.m. (se disse). I tinglysningsarkivalierne vil der også være anført et nummer. Nummeret kan være det lånenummer, som lånesagerne er henlagt efter, men som regel er det et sagsnummer, som man ikke kan bruge til at finde lånesagen.

  Følgende kreditforeninger indeholder søgeindgange til lånesagerne/vurderingsforretningerne:

  Kreditforeningen af jyske landejendomsbesiddere (Navneregistre til fortegnelser over låntagere, Fortegnelser over låntagere, Lånesager)

  Den vest- og sønderjyske kreditforening af landejendomsbesiddere (Lånesager er henlagt efter ejerlav)

  Kreditforeningen af ejere af mindre Ejendomme på landet i Jylland (Registre over låntagere, lånesager)

  Kreditforeningen for grundejere i Fyens Stift (Lånesager for herreder (henlagt efter herred, sogn, by og matrikelnummer), Lånesager købstæder (henlagt efter adresse))

  Kreditforeningen for industrielle ejendomme (Lånesager henlagt efter kommune og firmanavn)

  Ny jyske købstads-kreditforening (Lånesager henlagt efter amt, sogn og adresse)

  På nettet eller på læsesalen?

  Kreditforeningernes arkivalier skal benyttes på læsesalen.

 • 1970- brandforsikring og kreditforeninger

  Med kommunalreformen fra 1970 og Danmarks indtræden i EF/EU 1972 ophævedes en lang række særregler for brandforsikring, og lån i ejendomme. Dette førte til mange sammenlægninger af selskaber på tværs af hidtidige geografiske og opgavemæssige skel. Rigsarkivet har ikke modtaget vurderingsarkivalier efter ca. 1970.

  Det må du se

  Adgangen til private brand- og kreditforeningsselskaber er fastsatte for det enkelte selskab, se bemærkninger i Daisy under selskabet.