Brandforsikringer – kom godt i gang!

Brandforsikring har eksisteret siden midten af 1700-tallet. Oplysninger om brandforsikring findes i brandforsikringsprotokoller og brandtaksationsprotokoller. Protokollerne indeholder blandt andet oplysninger en ejendoms byggeår, størrelse, byggematerialer og antallet af skorstene. Før 1875 er protokollerne skrevet med gotisk håndskrift. På Arkivalieronline finder du både brandforsikringsprotokoller og brandtaksationsprotokoller.

Det finder du i brandforsikringsarkivalierne

Brandforsikrings-protokollerne indeholder forsikringsnummer, ejere, oplysninger om hvornår brandforsikringen er tegnet eller ændret, forsikringssum og henvisninger til brandtaksationsprotokollen.

Brandtaksations-protokollen (fra 1870 kaldes de vurderingsprotokoller) indeholder beskrivelse af bygningerne, deres indretning, materialevalg og andet.

Det skal du vide, for at bruge brandforsikringsarkivalier

For at finde en sag i brandforskningsprotokollerne skal du kende:

  • Amt, herred og sogn, hvor en ejendom lå
  • Helst ejendommens matrikelnummer
  • Helst et forsikringsnummer på den ejendom, du er interesseret i
  • Navnet på en eller flere af ejendommens ejere

Sådan er brandforsikringsarkivalierne indrettet

I forsikrings-protokollerne er alle de forsikrede ejendomme opført efter forsikringsnummer. Du kan bruge brandforsikringsprotokollerne som “register” til brandtaksationsprotokollerne.

Taksations-protokollerne er ført kronologisk. Taksationerne for en bestemt bygning findes ved hjælp af henvisningerne fra brandforsikringsprotokollerne.

Periode

Brandforsikring har eksisteret siden midten af 1700-tallet. Forsikring var obligatorisk i købstæderne fra 1731, men frivillig for landbygninger.

I 1870/72 blev forsikringsselskaberne privatisererede, og der var derfor ikke længere afleveringspligt for brandforsikringsarkivalier. Materiale efter 1870/1872 er modtaget som frivillig aflevering og materialet er derfor ufuldstændigt.

På nettet eller på læsesalen?

På Arkivalieronline kan du disse brandforsikringsarkivalier:

  • 1731 – ca. 1872 (brandforsikring i købstæder og landdistrikter på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm).
  • 1869 – 1872 (brandforsikring i landdistrikter i Nørrejylland).

Find arkivalier om brandforsikring på Arkivalieronline

Brandforsikringsarkivalier der ikke kan findes på Arkivalieronline skal ses på arkivernes læsesale. Via arkivdatabasen Daisy kan du bestille de arkivalier, du er interesseret i.

Om brandforsikringsarkivalier

De fleste brandforsikringsarkivalier findes i branddirektoratsarkiverne. Man kan også være heldig at finde oplysninger om brandforsikring i rådstuearkiver, godsarkiver, amtsarkiver, købstadsarkiver og arkiver vedr. private foreninger og selskaber, samt forsikringsselskaber.

Brandforsikringsselskaber

Købstædernes almindelige Brandforsikring blev oprettet i 1761. Forsikringsprotokollerne er ofte underopdelt i roder og gader og fra købstadsmatrikuleringen i 1863 efter matrikelnumre. Numrene kan evt. være tildelt tidligere.

Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger blev oprettet i 1792. For landsognes vedkommende er forsikringsprotokollerne opdelt efter sogn og ejerlav. Efter matrikuleringen i 1844 også efter matrikelnumre.

Det må du se

Brandforsikring- og brandtaksationsprotokoller er umiddelbart tilgængelige, og de kan derfor benyttes uden særlig tilladelse.