Beskrivelser af grunde og matrikler i perioden 1662 til 1664 og 1688

Forløberen for vore dages matrikelkort var nøjagtige beskrivelser af agres og engstykkers størrelse og ejerforhold m.m.

+ Åben alle- Luk alle
 • Matriklerne 1662 og 1664

  De første landsdækkende beskrivelser af ejendomme var matriklerne fra 1662 og 1664. Matriklerne var grundlag for beskatning af jorden. De tog udgangspunkt i gårdenes ydelser af landgilde til godsejerne og fastsatte på den baggrund jordens værdi i hartkorn.

  Det finder du i Matriklerne fra 1662 og 1664

  Matriklerne er inddelt efter amt, herred, sogn og by. De indeholder for hver gård og hus

  • Navn på jordens ejer
  • Navn på jordens eller husets bruger
  • Den afgift (landgilde) brugeren betalte
  • Gårdens værdi i hartkorn udregnet på grundlag af landgilden

  Det skal du vide for at finde en gård eller et hus

  • Beliggenhed i amt, herred, sogn og by
  • Brugerens navn
  Her skal du søge
  Arkivskaber Rentekammeret
  Arkivserie Matriklen af 1662
  Matriklen af 1664

  Skannet eller på læsesalen

  Matriklen af 1664 er skannet, men matriklen af 1662 skal ses på læsesalen.

   

 • Christian 5.s matrikel 1688

  De første landsdækkende beskrivelser af de enkelte agre, som gårdene bestod af, er matriklen fra 1688. Matriklen var grundlag for beskatning af jorden. Den skulle på baggrund af jordstykkernes størrelse og jordens bonitet eller ydeevne udregne jordens værdi i hartkorn. Matriklen fra 1688 opmålte de enkelte agre og fastlagde deres bonitet.
  Christian 5.s matrikel består af tre arkivserier, matrikelbøgerne, markbøgerne og modelbøgerne.

  Det finder du i Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger

  Matrikelprotokollerne giver et overblik over ejere og fordelt herunder brugere af gårde og huse i de enkelte landsbyer.

  • Navn på gårdenes og husenes ejere
  • Navn på gårdenes og husenes brugere
  • Gårdenes og husenes størrelse i hartkorn efter 1688 matriklen og efter 1664 matriklen

  Det finder du i Christians 5.s matrikel. Markbøger

  De næsten 1700 markbøger er inddelt efter herred, sogn og by og indeholder for hver ejer

  • Navn på jordens ejer
  • De enkelte vanges, åses, enges m.m. navne
  • Den opmålte størrelse af hver ejers andel af hver vang, ås, eng m.m. og disses bonitet

  Det finder du i Christian 5.s matrikel. Modelbøger

  Modelbøgerne er inddelt efter herred, sogn og by og indeholder for hver gård og hus

  • Navn på jordens eller husenes bruger
  • Den enkelte gårds eller huses beregnede areal
  • Gårdens eller husets jords bonitet opdelt efter klasser

  Det skal du vide for at finde en gård eller et hus

  • Beliggenhed i sogn

  Sådan finder du en gård eller et hus

  • Magasinenhederne i arkivserierne med matrikelbøger, markbøger og modelbøger er kun angivet med et nummer. Indgangen til alle bøgerne er Arkivregistratur. Matriklerne 1664 og 1688. Heri er en alfabetisk fortegnelse over landets sogne med angivelse af de numre hvor sognet findes beskrevet i henholdsvis matrikelbøger, markbøger og modelbøger.
  Arkivskaber Rentekammeret
  Arkivserie Arkivregistratur. Matriklerne 1664 og 1688
  Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger
  Christian 5.s matrikel. Markbøger
  Christian 5.s matrikel. Modelbøger

  På nettet eller på læsesalen

  Både arkivregistraturen og de tre arkivserier er skannede. Slå op gennem Daisy og se den skannede version.