Adoptionssager – Kom godt i gang!

Adoptionsager findes hos Rigsarkivet uanset hvilken myndighed, der har behandlet sagen. Rigsarkivet har sager, der er ældre end 20 år.

Adoptionssager indeholder oplysninger om

 • Adoptivbarnet
 • Adoptivforældrene
 • Den biologiske mor og evt. den biologiske far
 • Betingelserne i forbindelse med adoptionen

Det skal du vide for at finde en adoption

 • Navn på adoptivforældrene
 • Året for adoptionen
 • Evt. det amt, hvor adoptivforældrene boede

TIP: Start med at tjekke barnets fødselsindførsel i kirkebogen fra det sogn, hvor barnet er født. Der vil ofte stå en notits om adoptionsbevillingens dato og sagsnummer. Det vil gøre det nemmere at finde sagen.

Her skal du søge

Adoptionssager er gennem tiden blevet behandlet af forskellige myndigheder (arkivskabere). Dele af materialet kan du se online, andet skal du se på en af Rigsarkivets læsesale. I begge tilfælde finder du det via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

Klik på den periode, adoptionen er fra, og se, hvad du skal gøre for at finde sagen.

Bemærk, at der gælder særlige forhold for Sønderjylland og for København.

+ Åben alle- Luk alle
 • 1800 – 1848

  Sådan finder du adoptionen i Danske Kancelli

  1. Start med at finde adoptivforældrenes navne i arkivserien Registrant for det år, hvor adoptionen fandt sted. Registranten vil give dig adoptionssagens nummer.
  2. I arkivserien Registrantsager skal du bestille den pakke, der rummer adoptionssagens nummer.

   

  Arkivskaber

  Hvis sagen er fra Sjælland: Danske Kancelli 2. Departement
  Hvis sagen er fra Fyn/Jylland: Danske Kancelli 5. Departement

  Arkivserie

  Registrant og Registrantsager

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1848 – 1923

  Sådan finder du adoptionen i Justitsministeriets arkiv

  1. Hvis du kender datoen, kan du starte med at kigge i arkivserien Registrant, som er kronologisk ordnet og er forsynet med et alfabetisk register. Kender du ikke datoen, kan du kigge i Journalregister, hvor du skal finde adoptivforældrenes navne. Begge steder finder du sagens nummer.
  2. I arkivserien Journalsager skal du bestille pakken, der rummer adoptionssagens nummer.

   

  Arkivskaber

  Justitsministeriet 1. Ekspeditionskontor.

  Dog 1907-1914: Justitsministeriet 2. Ekspeditionskontor

  Arkivserie

  Registrant, Journalregister og Journalsager

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1923 – 1947

  I denne periode skulle amterne sende de fleste af en adoptionssags dokumenter (ansøgning og bilag) til Justitsministeriet til revision af regnskab og kontrol af sagsbehandlingen hos amtet. Justitsministeriet beholdt sagernes dokumenter, hvorfor man hos amtet ofte kun finder kladden til adoptionsbevillingen. I særlige problemsager har Justitsministeriet dog selv behandlet sagen uden om amtet.

  Der er tre muligheder:

  • Find kladden til adoptionsbevillingen i amtets arkiv
  • Find sagens dokumenter i Justitsministeriets Blanketregnskaber
  • Find, hvis det er en problemsag, sagen i Justitsministeriets Journalsager

  Du kan altså blive nødt til at lede flere steder, da du ikke på forhånd kan vide, hvor sagen ligger.

  Sådan finder du kladden til adoptionsbevillingen i amtets arkiv

  1. Start med et Navneregister, hvor du skal finde adoptivforældrenes navne. Her finder du sagens nummer. Er der intet navneregister til journalen, kan du blive nødt til at gennemgå selve journalen, dvs. bladre journalgruppen for adoptioner igennem.
  2. Når du kender sagens nummer, kan du finde adoptionssagen i arkivserien Journalsager.

   

  Arkivskaber

  Navn på det amt, hvor adoptivforældrene boede, fx Holbæk amt

  Arkivserie

  I amterne er der stor forskel på, hvad man har kaldt de arkivserier, du skal bruge som indgang til at finde sagens nummer: Navneregister, Journalregister, Register, Navnekartotek, Journal, Protokol over kgl. bevillinger m.fl. Selve sagen findes i serien Journalsager.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale. Nogle amters registre og journaler kan du se online. Det vil fremgå af Daisy om materialet er scannet.

  Sådan finder du adoptionen i Justitsministeriet, når amtet har behandlet sagen

  1. Start med at finde adoptionssagens nummer og dato i arkivserien Blanketregnskaber. Blanketregnskaberne ligger efter år, amt og herunder kvartalsvis.
  2. Når du har fundet sagsnummeret og datoen, kan du finde adoptionssagen i arkivserien Bilag til blanketregnskaber.

   

  Arkivskaber

  Justitsministeriet 1. Ekspeditionskontor

  Arkivserie

  Blanketregnskaber og Bilag til blanketregnskaber

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Blanketregnskaber 1923-1940 ligger på Arkivalieronline, resten af materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

  TIP: Hvis du ikke befinder dig på Rigsarkivet i København, kan du prøve, om der i amtet er et bevillingsregnskab. Hvis ja, vil du her kunne finde kvartal og nr., dvs. indgangen til Bilag til blanketregnskaber i Justitsministeriet.

  Sådan finder du adoptionen i Justitsministeriet, når Justitsministeriet har behandlet sagen

  1. I særlige tilfælde behandlede Justitsministeriet selv adoptionssagen. I disse tilfælde kan du finde sagens bevillingsnummer ved at bestille Justitsministeriets Registrant.
  2. Når du har fundet bevillingsnummeret kan du finde sagen i arkivserien Journalsager.

   

  Arkivskaber

  Justitsministeriet 1. Ekspeditionskontor

  Arkivserie

  Registrant og Journalsager

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1948 →

  Sådan finder du adoptionen i amtet (indtil 1970) og statsamtet (efter 1970)

  1. Start med arkivserierne Navneregister eller Journal, hvor du skal slå op under adoptivforældrenes navne. Her finder du sagens nummer.
  2. Når du kender sagens nummer, kan du finde adoptionssagen i arkivserien Journalsager.

   

  Arkivskaber

  Navn på det amt eller statsamt, hvor adoptivforældrene boede, fx Holbæk Amt eller Viborg Statsamt.

  Arkivserie

  I (stats)amterne er der forskel på, hvad man har kaldt de arkivserier, du skal bruge som indgang (søgemiddel) til at finde sagens nummer: Navneregister, Journalregister, Register, Navnekartotek, Journal m.fl. Sagerne findes i serien Journalsager.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

  TIP: Fra 1960 journaliserer alle amter på samme måde, hvor alle emner får et fast nummer. Adoptionssager får fastnummer 36. For eksempel vil en adoptionssag fra 1975 med journalnummer 344 være registreret således 1975 – 36 – 344.

Adoption i København

Fra 1858 var det Københavns Overpræsidium, der, som amterne uden for København, tog sig af de familieretslige forhold. Indtil da behandlede Magistraten i København mange familieretslige sager for københavnerne. Magistratens arkiv findes på Københavns Stadsarkiv.

+ Åben alle- Luk alle
 • 1858 – 1922

  Se tidligere, generelle vejledning.

 • 1923 – 1947

  I denne periode skulle Københavns Overpræsidium sende de fleste af en adoptionssags dokumenter (ansøgning og bilag) til Justitsministeriet til revision af regnskab og kontrol af sagsbehandling, efter Overpræsidiet selv havde givet bevillingen. Justitsministeriet beholdt sagernes dokumenter, og hos Københavns Overpræsidium kan man kun finde kladden til adoptionsbevillingen. For at finde sagen hos Justitsministeriet se tidligere/ovenfor.

  Sådan finder du kladden til adoptionsbevillingen i Overpræsidiets arkiv

  1. Start med at finde adoptivforældrenes navne i OJ-registeret. Registeret vil give dig sagens journalnummer. For sager efter 1927 kan du med fordel benytte Generalkartotek mænd i stedet for, da det vil give dig sagens nyeste nummer.
  2. Bestil den OJ-journal der dækker journalnummeret. Hvis journalen giver et nyt journalnummer, skal du følge dette. Hvis journalen ikke giver et nyt nummer, så gå videre til næste trin.
  3. Når du har fundet sagens nyeste nummer, kan du finde kladden til adoptionsbevillingen i OJ-sager. Sager der er ældre end 75 år er frit tilgængelige. Hvis sagen er nyere end 75 år, kan du søge om tilladelse til at se den her.

   

  Arkivskaber

  Københavns Overpræsidium

  Arkivserie

  OJ-register, Generalkartotek mænd, OJ-Journal og OJ-sager

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  OJ-registeret og OJ-journalen ligger på Arkivalieronline til og med 1935. Resten af materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1948 – 1966

  Sådan finder du adoptionen i Københavns Overpræsidium

  1. Start med at finde adoptionsbevillingens dato i kirkebogen. Når du har adoptionsbevillingens dato og adoptivforældrenes navne, kan du søge om tilladelse til at se adoptionssagen. Sager der er nyere end 75 år er ikke frit tilgængelige. Du kan søge om tilladelse til at se sagen her.
  2. Når du har fået tilladelse kan du finde adoptionssagen i arkivserien Bilag til blanketregnskaber.

   

  Arkivskaber

  Københavns Overpræsidium

  Arkivserie

  Bilag til blanketregnskaber

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1966 – 1989

  Sådan finder du adoptionen i Københavns Overpræsidium

  1. Start med at søge efter adoptivfaderens navn i arkivserierne Generalkartotek mænd. Her finder du sagens nummer. Generalkartoteket giver dig sagens nyeste nummer, hvis sagen har været fremvist.
  2. Når du kender sagens nummer, skal du bestille du den relevante pakke i arkivserien OJ-sager. Sager nyere end 1989 er endnu ikke afleveret til Rigsarkivet. Sager der er nyere end 75 år er ikke frit tilgængelige. Du kan søge om tilladelse til at se sagen her.

   

  Arkivskaber

  Københavns Overpræsidium

  Arkivserie

  OJ-register, Generalkartotek mænd, OJ-journal og OJ-sager

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

Særlige forhold i Sønderjylland

Sønderjylland var i perioden 1864/1867-1920 underlagt preussisk administration. Rigsarkivet har arkivalier fra denne periode, der vedrører de nuværende danske områder, mens resten befinder sig på Landesarchiv Schleswig-Holstein i Slesvig.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indtil 1867

  I denne periode kan du finde adoptioner fra Sønderjylland i centraladministrationens arkiv, når adoptionen blev bevilget af kongen, eller i amtsarkiverne. (NB.: De sønderjyske amtmænd havde flere mæglende og udøvende funktioner end de kongerigske amtmænd).

  Sådan finder du adoptioner ved kongelig bevilling i Tyske Kancelli

  Sager om adoption givet ved kongelig bevilling i Sønderjylland, blev givet af Tyske Kancelli 1670 – 1789.

  1670-1730

  Sådan finder du adoptioner i Tyske Kancelli:

  1. Start i Register til patenten som er ført kronologisk. Registeret henviser til det relevante sidetal i Patenten, som er en kopibog over åbne breve.
  2. Hvis der er bevaret sager, kan de findes i Koncepter og indlæg til patenten.

   

  Arkivskaber

  Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling.

  Arkivserie

  Register til patenten, Patenten, Koncepter og indlæg til patenten.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Alt materialet er skannet og tilgængeligt på Arkivalieronline. I arkivdatabasen Daisy er der links til skanningerne.

  1730-1789

  Sådan finder du adoptioner i Tyske Kancelli:

  1. Start i Register til patenten extracten, som er ført alfabetisk. Registeret vil give dig sidenummeret til Patenten extracten, som er en kopibog over åbne breve.
  2. Hvis der er bevaret sager, kan de findes i Koncepter og indlæg lagt efter patenten-extracten.

   

  Arkivskaber

  Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling.

  Arkivserie

  Register til patenten extracten, Patenten extracten, Koncepter og indlæg lagt efter patenten extracten

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Meget materiale fra Tyske Kancelli er skannet og ligger på Arkivalieronline. Resten skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

  1783 – 1848

  Sådan finder du adoptioner i Tyske Kancelli:

  1. I denne periode er der kun bevaret en enkelt pakke om adoptioner, nemlig Ægteskabssager vedr. skilsmisse, adoption og bevilling på navneforandring, dækkende perioden 1783 – 1844. Søg arkivserien frem i Daisy og få et link til den skannede indhold.

   

  Arkivskaber

  Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling.

  Arkivserie

  Ægteskabssager vedr. skilsmisse, adoption og bevilling på navneforandring.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet er skannet og findes på Arkivalieronline.

  1851 – 1864

  Ved systemskiftet i 1849 blev Kancelliet ophævet, og dets indenrigspolitiske opgaver blev derefter fra 1851 varetaget af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

  Sådan finder du adoptionen i amtet:

  Man skal ikke forvente at finde mange adoptioner fra denne periode.

  Da de sønderjyske amtsarkiver før 1867 ikke er bevaret i deres oprindelige orden, vil adoptioner også kunne findes under fattigsager eller formyndersager. Nedenstående gælder kun for de sønderjyske amter fra ca. 1850 og frem til 1864/67.

  1. Start med at finde adoptivforældrenes navne i arkivserien Journalregister, hvor du finder adoptionens sagsnummer.
  2. Når du har adoptionens sagsnummer, kan du bestille selve adoptionssagen. Sager vedr. adoptioner i amternes arkiver kan være samlet i en særlig gruppe af sager kaldet Adoptioner, eller de kan ligge i rækken af Journalsager.

   

  Arkivskaber

  Navnet på det amt hvor adoptivforældrene boede, fx Tønder amt.

  Arkivserie

  Adoptioner, Journalsager samt Journalregister.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale. Nogle amters registre og journaler er skannet. Søg i Daisy på det enkelte amt for at se om materialet er skannet.

 • 1867 – 1920

  Sådan finder du adoptionssager (tysk: Annahme an Kindesstatt) i amtsretten

  NB: Kun få sager er bevaret. Undertiden findes adoptionssager også som bilag til Formyndersager, ligeledes i amtsretterne.

  1. Find den amtsret, hvor adoptivforældrene boede.
  2. Arkivserierne i amtsretterne (Adoptioner, Annahme an Kindesstatt, Formyndersager) er ordnet efter barnets navn. Bestil den pakke der dækker barnets navn.

   

  Arkivskaber

  Navnet på den amtsret hvor adoptivforældrene boede, fx Haderslev Amtsret.

  Arkivserie

  Forsøg med hhv. Adoption, Annahme og Formynder som stikord under amtsretten.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy  og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

Det må du se – sager om adoption

Adoptionssager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en adoptionssag, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.