Forskere i Rigsarkivet

Rigsarkivets forskere er specialister på hver deres områder. Få overblik over forskningsemner og forskere og kontakt forskerne for vejledning eller book dem til et foredrag.

Rigsarkivets forskning omfatter:

  • Grundforskning i Danmarks historie
  • Forskning og udviklingsarbejde indenfor arkivistik og digital arkivering

Forskningen har som sit særlige formål at give en videnskabelig basis for vejledningen af brugerne på læsesalene og for beslutninger om bevaring og kassation af arkivalier i indsamlingsarbejdet.

+ Åben alle- Luk alle

Book en forsker til et foredrag

Rigsarkivets forskere er dygtige mundtlige formidlere. De holder foredrag om emner, der har berøring med deres forskningsområder.

Herunder finder du en oversigt over emner og foredragsholdere.

Kontakt

Henvendelser om foredrag rettes direkte til den enkelte forsker, der selv vurderer sine muligheder for at holde foredraget. Tid, sted, udstyr, honorering og rejsegodtgørelse aftales med forskeren.

Find kontaktoplysninger ved at klikke på foredragsholderens navn.

+ Åben alle- Luk alle
  • Administrationshistorie

    Administrationen af det danske fængselsvæsen 1910-2010
    Peter Fransen

  • Arkivforhold

    De bedste kilder til en autentisk historie – om effektiv brug af arkiver

    Erhvervsregnskaber som kilder i slægtsforskningen
    Kenn Tarbensen

  • Besættelsestiden

    Modstandsorganisationen Holger Danske – Sabotage og likvidering 1943-45

    Det nationalt-borgerlige illegale bladarbejde under Besættelsen – De Frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste og Hjemmefronten

    Det Konservative Folkeparti under Besættelsen
    Peter Birkelund

    Besættelsestiden i øvrigt – emner efter aftale
    Peter Birkelund eller Steen Andersen

    Retsopgøret med værnemagerne efter besættelsen
    Steen Andersen

  • Byhistorie

    Byhistorie – en markedsplads for forskere. En præsentation af nyere retninger inden for dansk og international byhistorie

    Købmands- og markedshandel ca. 1700-1850
    Jørgen Mikkelsen

  • Dansk historie i 1500- og 1600-tallet

    Dansk kirkehistorie i 1500- og 1600-tallet

    Den danske adels historie i 1500- og 1600-tallet

    Rejser til Rom og Italien i 1600-tallet
    Per Seesko

  • Erhvervshistorie

    Det multinationale gennembrud. Holdninger til udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv 1945-1972

    Regnskabshistorie fra oldtid til nutid – bogføringens og regnskabsvæsenets udvikling fra oldtiden over udviklingen af det dobbelte bogholderis principper i de norditalienske bystater i 1400-tallet til nutidens komplicerede IT-systemer

    »Gale Thorsen« – værnemager, fabrikant og jordspekulant G.A.L. Thorsen, Lystrup (1916-92)
    Kenn Tarbensen

    Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015
    Steen Andersen

  • Kolonihistorie

    Rejsen til Tranquebar. Dansk handelskompagnier og deres sejlads og handel på Indien i 16-1700-tallet
    Jørgen Mikkelsen

    Dansk Vestindiens historie
    Slaveriet i Dansk Vestindien
    Sundhed og sygdom i Dansk Vestindien
    De danske kolonier i Indien
    Mission og naturvidenskab i Dansk Ostindien
    Niklas Thode Jensen

  • Personalhistorie og biografier

    Erik Scavenius, udenrigs- og statsminister
    Steen Andersen

  • Politisk historie

    Dansk historie i det 20. århundrede

    Danmark og stormagterne 1900-1920
    Steen Andersen

  • Retshistorie

    Forbrydere og forbrydelser i retsbetjentarkiverne
    Mette Seidelin

  • Slægtshistorie

    Foredragene giver en præsentation af bestemte arkivgrupper, og hvordan disse kan bruges til slægtshistoriske undersøgelser. Mulige emner:

    • Forsvarets arkiver
    • Kommunale arkivalier
    • Medicinalberetninger og andre kilder til 1800-tallets sundhedsforhold
    • Pas og personregistring
    • Politiarkiver
    • Rådstue- og byfogedarkiver
    • Svensk emigration og arbejdsvandring til Danmark
    • Ældre fængselsarkiver

    Andre emner kan evt. komme på tale.
    Jørgen Mikkelsen

  • Socialhistorie

    Ofre eller medskyldige? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1870-1970
    Mette Seidelin

    Julemærket til gavn for børn – om julemærker, julemærkesanatorier og julemærkehjem fra 1904 til nutiden
    Kenn Tarbensen

    Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet på landet 1750-1850

    Uægte børn og deres forældre – udstødte eller integrerede? Illegitimitetens sociale baggrund 1750-1830

    Manden i vandhullet og hans verden. Et dødsfald i Salling 1834 – i et større perspektiv

    Bortrømte bønderkarle – og dem, der ikke var væk. Stort og småt i lægdsrullerne 1788-1848

    Landbohistorie 1700-1850 – emner efter nærmere aftale
    Asbjørn Romvig Thomsen

    Købstædernes fattigvæsen ca. 1600-1850
    Jørgen Mikkelsen

    De danske ungdomsfængsler 1933-1973
    Peter Fransen

  • Sønderjyllands historie

    Da slesvigerne blev danskere eller tyskere. Sønderjyllands historie 1815-1918

    Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 – den slesvigholstenske bevægelse

    Prins Frederik af Nør – helt eller skurk

    Da bønderne fik grå Ferguson og karle og piger forlod landbruget… Forandringer i sønderjysk landbrug i 1950’erne og 1960’erne

    Sønderjyllands historie – emner efter nærmere aftale
    Hans Schultz Hansen

  • Uddannelseshistorie

    Kampen om ingeniøruddannelserne 1945-2010
    Peter Fransen

  • Økonomisk historie

    Økonomisk historie
    Steen Andersen