Registre om sundhed og sygdom, 1920-2018

Her får du overblik over udvalgte registre, der giver et unikt indblik i danskernes sundhed og sygdomme i afgrænsede perioder. Læs om registrenes formål, indhold, populationer, variable og om de myndigheder, der har skabt dem. Og se, hvordan du får adgang til data.

Overblikket her indeholder registre, der er afleveret til Rigsarkivet senest i 2021. De udvalgte registre udgør kun en mindre del af det samlede antal registre i Rigsarkivet. Du kan finde flere registre i Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

Kriterier for udvælgelsen af registre

Vi har har kun medtaget registre, der er tilstrækkeligt dokumenteret, og som vi kan udlevere efter ansøgning. Registrene er desuden udvalgt ud fra følgende kriterier:

 • De indeholder CPR-numre, så de kan kobles til andre registre
 • De omfatter en totalpopulation

Informationer om registrene

Under hvert register finder du udvalgte oplysninger, der primært stammer fra den afleverende myndighed eller organisations egen formålsbeskrivelse af det pågældende register, samt fra dokumentation i registrets arkiveringsversion. Oplysningerne handler fx om:

 • Formålsbeskrivelse
 • Udvalgte population(er)
 • Udvalgte variabler
 • Link til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan læse mere om registret.

Søg adgang til sundhedsregistre

Da registrene indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold er data omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år, og du skal derfor søge Rigsarkivet om dispensation efter Arkivloven. Søg tilladelse til at bruge data, der ikke er umiddelbart tilgængeligt.

Når du søger om adgang skal Rigsarkivet indhente samtykke til dispensation hos Datatilsynet eller afleverende myndighed, hvis materialet omhandler personfølsomme oplysninger, der er nyere end 20 år. Dette kan tage op til tre måneder.

Brug digitalt skabte data

Når du har fået tilladelse til at benytte registrene kan du tilgå dem enten via Rigsarkivets database-program Sofia på Rigsarkivets læsesale, eller få dem udleveret efter aftale, ved personlig henvendelse på Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V. Læs mere om hvordan du bruger registerdata.

Oversigt over udvalgte registre

+ Åben alle- Luk alle
 • Arbejdsskadeforsikringsstatistikregister, 1978-1991

  Registrets formål

  Arbejdsskadestyrelsen har ført et register over erstatningsudgifter og skadernes årsager og virkninger for skader indtruffet i perioden 1. april 1978 til 1. februar 1991. Arbejdsskadestyrelsens register omfatter kun de skader og sygdomme, der er blevet anmeldt til styrelsen.

  Arbejdsskadesager er ansøgningssager. Det betyder, at den tilskadekomne i forbindelse med anmeldelsen positivt skal tilkendegive, om anmeldelsen ønskes behandlet med henblik på eventuel erstatning efter arbejdsskadelovgivningen. Registeret omfatter således typisk de mere alvorlige ulykker og giver ikke det fulde billede af, hvor mange ulykker der finder sted på de danske arbejdspladser.

  Arbejdsskadesager omfatter to sagsklasser: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

  Søg tilladelse til at bruge Arbejdsskadeforsikringsstatistikregisteret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1978-2010
  Afleverende myndighed Sikringsstyrelsen
  Registeransvarlig
  Sikringsstyrelsen 1978-1989 Arbejdsskadestyrelsen 1989-1991
  Centrale populationer Personer involveret i arbejdsulykker eller ramt af arbejdsbetingede lidelser, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Arbejdsskader
  Forsikringsselskaber
  Erstatningsafgørelser, evt. egen skyld
  Méngrad
  Erstatningsstørrelser
  Fastsat erhvervsevnetab
  Evt. ydelser til efterladte børn eller ægtefælle/samlever
  Arkiveringsversion 10111
  Link til registret i Daisy Arbejdsskadeforsikringsstatistikregister
 • Bivirkningsdatabasen, 1978-2010

  Registrets formål

  Formålet med databasen er at få et overblik over lægemidlers bivirkninger med lovgivning og forskning for øje. Bivirkningsdatabasen bygger på data indsamlet både fra patienter, pårørende og sundhedsvæsenet.

  Registret indeholder detailoplysninger om patienter, lægemiddelinformationer for patienter, episodehistorik, evt. obduktion og oplysninger om dødsfald, tidligere medicineringer, mv. Endvidere indeholder registret bivirkningsrapporter med oplysninger om relationer mellem et lægemiddel og reaktioner, og beskrivelser af disse reaktioner, typer af bivirkningsrapporter og andre oplysninger om disse mv..

  Søg tilladelse til at bruge Bivirkningsregistret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1978-2010
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen 1978-1997
  Lægemiddelstyrelsen 1997-2010
  Registeransvarlig
  Oplysning ikke tilgængelig
  Population Personer og dyr med formodede bivirkninger fra humane og veterinære lægemidler
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Højde
  Vægt
  Oplysninger om bivirkning
  Arkiveringsversion 10461 (for perioden 1978-2003) Lægemiddel- og Bivirkningsregistret
  12129 (for perioden 1978-2008) Bivirkningsdatabasen
  12823 (for perioden 1978-2010) Bivirkningsdatabasen
  Link til registret i Daisy
  Bivirkningsdatabasen
 • Cancerregistret, 1943-2008

  Registrets formål

  Cancerregisteret i Danmark blev startet på frivillig basis i 1942 og data er tilgængelig fra 1943. Den 1. marts 1987 blev der for læger indført pligt til at anmelde ondartede og dermed beslægtede sygdomme til det danske Cancerregister. De nuværende procedurer er de samme som under perioden med anmelderser på frivillig basis. Fra 1987 blev der suppleret med kobling til det nationale Landspatientregister. Den 1. januar 1997 blev Cancerregisteret flyttet fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen.

  Anmeldelse indsendes til det danske Cancerregister fra sygehusafdelinger, når et cancertilfælde er diagnosticeret og ved ændring i den oprindelige diagnose. Endvidere anmeldes første gang en patient behandles eller kontrolleres for sygdommen. Patologiafdelinger og retsmedicinske institutter er anmeldelsespligtige, når der er udført autopsi på en patient med cancer. Tilfælde, som først diagnosticeres ved autopsi, anmeldes også. Alle data registreres uafhængig af om tilfældet var mistænkt før døden eller var et uventet autopsifund.

  Cancerregisteret modtager også anmeldelser fra alment praktiserende læger og speciallæger. Antallet af anmeldelser herfra er øget efterhånden, som flere patienter behandles udenfor sygehusvæsenet. Ca. 10 pct. af det årlige antal nye tilfælde anmeldes fra disse kilder, og halvdelen af disse er hudcancer.

  Søg tilladelse til at bruge Cancerregistret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1943-2008
  Afleverende myndighed Sundhedsdatastyrelsen (2015)
  Statens Serum Institut (2012-2015)
  Sundhedsstyrelsen (1997-2012)
  Kræftens Bekæmpelse (1943-1996)
  Registeransvarlig
  Sundhedsdatastyrelsen
  Population Nydiagnosticerede cancertilfælde og andre anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Fødselsdato
  ICD-10 koder
  Diagnose
  Diagnosetidspunkt
  Sygdommens placering
  Udbredelse og historik
  Oplysninger om behandling og behandlingssted
  Amts- og kommunekoder
  Arkiveringsversion 11135 (for perioden 1943-2002)
  12730 (for perioden 1978-2008)
  20539 (for perioden 2009-2015)
 • Cerebral parese registret, 1965-2016

  Registrets formål

  Formålet med det Danske Cerebral Parese (spastisk lammelse, CP) register var, at:

  • Overvåge forekomsten af CP
  • Relatere og analysere ændringer i forekomst til eventuelle mulige årsager
  • Beskrive behovet for social og sundhedsmæssig indsats
  • Levere data til forskning

  Søg tilladelse til at bruge Cerebral parese registret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1965-2016
  Afleverende myndighed Statens Institut for Folkesundhed, SDU 2007-
  Statens Institut for Folkesundhed 1993-2006
  Spastikerforeningen 1971-1993
  Registeransvarlig
  Ikke oplyst
  Population Børn med CP. Indtil fødselsårgang 1994 har CP registret kun dækket den østlige del af Danmark (Sjælland og Fyn). Fra fødselsårgang 1995 er registret blevet landsdækkende ved et samarbejde med Århus Universitet (Institut for Folkesundhed). Det landsdækkende register er placeret på Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Fødested
  Arkiveringsversion 12849 (for perioden 1950-1996)
  11133 (for perioden 1965-1996)
  12850 (for perioden 1997-2003)
  20135 (for perioden 2004-2016)
 • DanRIS – Dansk registrerings og informationssystem, døgnbehandling, 1998-2012

  Registrets formål

  Formålet med DanRIS var at tilbyde danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere et værktøj til selv-evaluering og dokumentation af behandlingspraksis og dermed at gøre det muligt, at:

  • Ændre uhensigtsmæssige strategier
  • Gøre mere rationelle og hensigtsmæssige matchning-strategier mulige, når myndigheder henviser til forskellige institutionstyper
  • Etablere en national database over stofmisbrugere i behandling
  • Sammenligne den danske døgnbehandling med lignende behandling i andre lande ved hjælp af European Addiction Severity Index (EuropASI) og andre data
  • Udvikle et monitoreringssystem, som gør det muligt at identificere specifikke grupper af misbrugere med særlige problemer og livsvilkår
  • Muliggøre etablering af forskningsprojekter, hvor særlige grupper af misbrugere følges gennem længere tid. Fx misbrugere som er i behandling som alternativ til straf, misbrugere med forskellige misbrugsmønstre, misbrugere med alvorlige sociale, fysiske eller psykiske problemer etc.

  Søg tilladelse til at bruge DanRIS – Dansk registrerings- og informationssystem, døgnbehandling registret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1998-2012
  Afleverende myndighed Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Århus Universitet
  Registeransvarlig
  Ikke oplyst
  Population Omhandler mere end 14.000 stofmisbrugere i døgnbehandling fordelt på ca. 40 døgnbehandlingsinstitutioner for stofmisbrugere i Danmark
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Nationalitet
  Oplysninger om institutionerne, herunder CVR nr.
  Kommunekoder
  Oplysninger om klienternes alkohol- og stofforbrug, psykiatriske og medicinske forhold, økonomiske og familiære forhold
  ICD-10 koder
  Oplysninger om indskrivning/udskrivning, forløb, og ydelser
  Oplysninger om medarbejdere
  Arkiveringsversion 19330
 • Dansk Familiearkiv for Arvelige Øjensygdomme, 1989-2016

  Registrets formål

  Dansk Familiearkiv for arvelige øjensygdomme (DFAØ) er én af verdens største databaser på området og rummer oplysninger om næsten 100 forskellige øjensygdomme. Fra familiearkivet kan der udskrives stamtræer, som i visse tilfælde følger en sygdom 8-10 slægtled tilbage igennem et par århundreder. Det særlige ved dette familiearkiv er, at der for størstedelen af de sygdomsramte opbevares en journal, som beskriver sygdommens symptomer og forløb.

  Søg tilladelse til at bruge Dansk Familiearkiv for Arvelige Øjensygdomme

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1989-2016
  Afleverende myndighed Kennedy Centret
  Registeransvarlig
  Ikke oplyst
  Population Personer og deres familier med arvelige øjensygdomme
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om slægt og slægtsrelationer
  Sygdomsbetegnelser
  Sygdomskoder
  Arkiveringsversion 660 (for perioden 1989-2000)
  20132 (for perioden 200-2016)
 • Dansk Retinitis Pigmentosa Register, 1987-2009

  Registrets formål

  Dansk Retinitis Pigmentosa Register (RP) blev oprettet med henblik på at forbedre diagnostik, vejledning og evt. behandling af RP i Danmark. Målet var at samle den eksisterende viden om denne sygdoms forekomst i Danmark et enkelt sted. Den herved skabte viden skulle danne udgangspunkt for forskning og udvikling.

  Søg tilladelse til at bruge Dansk Retinitis Pigmentosa registret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1987-2009
  Afleverende myndighed Statens Øjenklinik (1987-1998) Kennedy Centret (1987-2009)
  Registeransvarlig
  Ikke oplyst
  Population Identificerbare personer født eller bosat i Danmark efter 1950, som opfylder de diagnostiske kriterier som mulige, sandsynlige eller sikre tilfælde af retinitis pigmentosa.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Evt. dødsdato
  Slægtsnummer i Dansk Familiearkiv for arvelige Øjensygdomme
  Diagnosesikkerhed
  Sygdomsdebut
  Arvegang
  Elektrotinografi
  Diagnose mv.
  Arkiveringsversion 658 (for perioden 1987-1998)
  12548 (for perioden 1987-2009)
 • Det administrative patientregister for Statens Øjenklinik, 1989-2002

  Registrets formål

  Statens Øjenkliniks administrative patientregister i hvilket alle oplysninger om konsultationer, samt henvisninger af relevans for den enkelte patient som slægtsnumre, egen læge mv., registreres.

  Søg tilladelse til at bruge Det administrative patientregister for Statens Øjenklinik

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1989-2002
  Afleverende myndighed Kennedy Centret
  Registeransvarlig
  Ikke oplyst
  Population Patienter ved Statens Øjenklinik
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om arvelige øjensygdomme
  Oplysninger om henvisninger
  Ydelser
  Konsultationer
  Behandlinger
  Diagnose
  Arkiveringsversion 661
 • Det danske Hjerteregister, 1972-1981

  Registrets formål

  Registret skulle danne grundlag for statistiske opgørelser over patienter indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myokardieinfarkt (blodprop i hjertet) samt stille oplysninger til rådighed for forskning vedrørende akut myokardieinfarkt.

  Søg tilladelse til at bruge Det danske Hjerteregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1972-1981
  Afleverende myndighed Statens Institut for Folkesundhed
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer, som fra 1. januar 1972 til 1. januar 1982 har været indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myokardieinfarkt på hospitaler i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt i Københavns og Århus amter. Registret omfatter ca. 55.000 anmeldte tilfælde, heraf ca. 29.000 med diagnosen blodprop i hjertet ved slutningen af 1981. Der registreres ca. 8.000 indlæggelser om året.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Post nr., adresse og kommunekode
  Civilstand
  Første infarkt
  Evt. Dødsårsag og dødsdato
  Antal registreringer
  Hospitalskode
  Registreringsdato
  Diagnose
  Komplikationer
  Arkiveringsversion 116
 • Det Danske Scleroseregister, 1921-2018

  Registrets formål

  Det Danske Scleroseregister er et nationalt register over alle patienter i Danmark diagnosticeret med multipel sclerose (MS). Registret blev etableret i 1956 og indeholder oplysninger om alle danskere, som havde fået stillet diagnosen efter 1921, og som var i live i 1948, samt personer der herefter og frem til 2018 har fået stillet diagnosen.

  Søg tilladelse til at bruge Det danske Scleroseregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1921-2018
  Afleverende myndighed Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2007-
  Statens Institut for Folkesundhed (1986-2006)
  Den Danske Scleroseforening (1965-1986)
  Kay Hyllested (1955-1964)
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer, som fra 1. januar 1972 til 1. januar 1982 har været indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myokardieinfarkt på hospitaler i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt i Københavns og Århus amter.
  Registret omfatter ca. 55.000 anmeldte tilfælde, heraf ca. 29.000 med diagnosen blodprop i hjertet ved slutningen af 1981. Der registreres ca. 8.000 indlæggelser årligt.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Tidspunkt for indberetning
  Diagnose
  Diagnoseklassifikation
  Debutsymptom
  Oplysninger om sygdommen i nærmeste familie
  Udvalgte kliniske variable
  Evt. dødsdato og evt. dødsårsag
  Arkiveringsversion 11134 (for perioden 1921-1997)
  20560 (for perioden 1921-2018)
 • Det danske Tuberkuloseregister, 1936-1987

  Registrets formål

  Tuberkuloseregistret bygger på indberetninger fra læger om tilfælde af respiratorisk og ikke-respiratorisk tuberkulose hos egne patienter. Derudover indberettes også dødstilfælde for personer diagnosticeret med tuberkulose.

  Formålet med tuberkuloseregisteret var dels at lave årlige opgørelser over nye tilfælde af tuberkulose, dels at registrere hvor mange der døde af tuberkulose i løbet af året, og endelig også at registrere hvor mange som havde tuberkulose ved udgangen af året.

  Søg tilladelse til at bruge Det danske Tuberkuloseregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1921-2018
  Afleverende myndighed Statens Institut for Folkesundhed
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer med tuberkulose
  Udvalgte variable Cpr-nr. (fra 1972 og frem)
  Køn
  Nationalitet
  Civilstand
  Erhverv
  Bopælsamt og kommune
  Diagnose (tuberkulosetype)
  Diagnosetidspunkt
  Dødsdato
  Behandlingsklinik
  Behandlingsstatus
  Arkiveringsversion 11554 (for perioden 1936-1971)
  582 (for perioden 1972-1987)
 • Det Medicinske Fødselsregister, 1973-2016

  Registrets formål

  Formålet med registeret er at danne baggrundsmateriale for overvågning af fødselsområdet samt bidrage med data til forskning og statistik.

  Fra 1997 og frem er registeret blevet dannet på baggrund af oplysninger fra Cpr-registret, Landspatientregistret samt blanketindberetninger af hjemmefødsler.

  Søg tilladelse til at bruge Det medicinske Fødselsregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1973-2016
  Afleverende myndighed Sundhedsdatastyrelsen (2015-)
  Statens Serum Institut (2012-2015)
  Sundhedsstyrelsen (1973-2012)
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Fødsler i Danmark hjemme eller på sygehus af kvinder, der på fødselstidspunktet er opført i Cpr-registret.
  Udvalgte variable Barnets Cpr-nr.
  Barnets køn
  Sygehuskoder
  Morens og farens Cpr-nr.
  Morens civilstand
  Sengedage for barn og mor
  Helbredsoplysninger for moren
  Oplysninger om selve fødslen
  Oplysninger om komplikationer i fødselsforløbet
  ICD 10-koder
  Arkiveringsversion 10385 (for perioden 1973-1996)
  11146 (for perioden 1997-2004)
  12786 (for perioden 1997-2009)
  20438 (for perioden 2010-2016)
 • Nationalt Alkoholbehandlingsregister, 2006-2016

  Registrets formål

  Registerets formål er at tilvejebringe statistiske oplysninger, der viser udviklinger for personer i behandling for deres alkoholmisbrug. Dette til brug for overvågning, politisk og faglig planlægning, forskning og evaluering af behandlingskvalitet.

  Registret indeholder oplysninger optaget ved klientens indskrivning i alkoholbehandling og indeholder således indskrivningsstatistik. Oplysningerne vedrører en række socioøkonomiske karakteristika samt klientens information om misbrugsmønster, dvs. hvor meget og hvilken type alkohol der indtages.

  Fra og med medio 2008 indeholder registret også behandlingsoplysninger.

  Søg tilladelse til at bruge Nationalt  Alkoholbehandlingsregister 

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2006-2016
  Afleverende myndighed Sundhedsdatastyrelsen (2015-)
  Statens Serum Institut (2012-2015)
  Sundhedsstyrelsen (1973-2012)
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer i behandling for alkoholmisbrug. Populationen udgøres af personer, som er blevet visiteret til en offentlig eller privat behandlingsinstitution af et amt eller en kommune. Der kan dog forekomme oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling, men dette er ikke indberetningspligtig.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Klientnummer (ved anonymitet)
  Køn
  Bopælskommune
  Nationalitet
  Indskrivnings- og udskrivningsdato
  Behandlingstype samt evt. tidligere behandling
  Boligsituation
  Uddannelse
  Civilstand
  Antal børn
  Oplysninger om alkoholforbrug
  Oplysninger om stofmisbrug
  Primær indtægtskilde
  Oplysninger om kriminalitet
  Psykisk helbred
  Oplysninger om institution
  Arkiveringsversion 12734 (for perioden 2006-2010)
  20395 (for perioden 2010-2016)
 • Det nationale meldesystem for individuelt anmeldelsespligtige sygdomme på Statens Serum Institut, 1980-2015

  Registrets formål

  Det er lovpligtigt for læger at anmelde individuelt anmeldelsespligtige sygdomme til Statens Serum Institut. Oplysninger fra anmeldelserne (papirblanketter) indtastes i databasen, som administreres af Afdeling for Infektionsepidemiologi.

  Søg tilladelse til at bruge Det nationale meldesystem for individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1980-2015
  Afleverende myndighed Statens Serum Institut (1980-)
  Registeransvarlig Statens Serum Institut
  Population Patienter diagnosticeret med en individuelt anmeldelsespligtig sygdom af egen læge eller sygehuslæge.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Demografiske data (herkomstland, bopæl, køn og alder)
  Epidemiologiske data (smittemåde, smitteland m.m.)
  Arkiveringsversion 10760 (for perioden 1980-2005)
  20055 (for perioden 2005-2015)
 • Det nationale meldesystem for syfilis og gonoré på Statens Serum Institut, 1994-2015

  Registrets formål

  Det er lovpligtigt for læger at anmelde patienter med syfilis eller gonoré til Statens Serum Institut. Oplysningerne fra anmeldelserne (papirblanketter) indtastes i databasen, som administreres af Afdeling for Infektionsepidemiologi.

  Søg tilladelse til at bruge Det nationale meldesystem for syfilis og gonoré på Statens Serum Institut

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1994-2015
  Afleverende myndighed Statens Serum Institut (1994-)
  Registeransvarlig Statens Serum Institut
  Population Personer diagnosticeret med henholdsvis gonoré og syfilis.
  Udvalgte variable Demografiske data (herkomstland, bopæl, køn og alder)
  Epidemiologiske data (smittemåde, smitteland, karakteristika m.m.)
  Arkiveringsversion 10761 (for perioden 1994-2004)
  20054 (for perioden 2005-2015)
 • Det psykiatriske centralregister, 1969-1997

  Registrets formål

  Formålet med registret var dels at fremskaffe oplysninger til behandlingen af patienter ved de tilsluttede institutioner, dels til psykiatrisk forskning, men registret skulle også bruges behandlingen af anmodninger om aktindsigt i Det Psykiatriske Centralregister. For patienter registreret før den 1. januar 1995 var formålet desuden, at fremskaffe oplysninger til brug for myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægning samt patientafregning imellem amtskommunerne.

  Søg tilladelse til at bruge Det psykiatriske centralregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1969-1997
  Afleverende myndighed Institut for Psykiatrisk Demografi
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Alle patienter, som kommer i kontakt med det regionale psykiatriske behandlingssystem i Danmark, samt alle patienter indlagt i psykiatrien i Grønland og på Færøerne.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Sygehusnummer
  Afdelings-/afsnitsnummer
  Patienttype
  Oplysninger om indlæggelse/udskrivning
  Civilstand
  Oplysninger om selvtilføjet skade før indlæggelsen
  Hoveddiagnose
  Bidiagnose
  Aktionsdiagnose
  WHO-koder (ICD-8/10)
  Evt. dødsdato samt årsag
  Arkiveringsversion 19150 (for perioden 1969-1994)
  532 (for perioden 1969-1997)
 • Diagnosekartotek (Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet), 1992-2009

  Registrets formål

  Kartoteket indeholder instituttets retslægelige obduktioner for perioden 01.01.1992 – 31.12.2008.

  Formålet med kartoteket var, at det skulle kunne anvendes til brug ved undervisning, administration og forskning. Man kan heri finde enkeltsager eller grupper af sager, få oversigter og statistikker over instituttets materiale.

  I kartoteket bruges et kodesystemet kaldet SNOW_Med, som er fælles for de 3 retsmedicinske institutter i Danmark, men der findes ingen fælles database. Hvert institut koder således egne sager. Der er derfor ikke direkte adgang til de andre institutters databaser.

  Søg tilladelse til at bruge Diagnosekartotek (Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet)

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1992-2009
  Afleverende myndighed Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Obducerede personer
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Navn
  Alder
  Køn
  Dødsomstændigheder
  Obduktionsdiagnoser
  Civilstand
  Dødsårsag
  Dødsmekanismer
  SNOMED-koder
  Dødssted
  Politikreds
  Arkiveringsversion 748 (for perioden 1992-1998)
  11011 (for perioden 1999-2003)
  12520 (for perioden 2004-2009)
 • Diagnosekartotek (Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet), 1992-2012

  Registrets formål

  Kartoteket indeholder instituttets retslægelige obduktioner for perioden 01.01.1992 – 31.12.2012.

  Formålet med kartoteket var, at det skulle kunne anvendes til brug ved undervisning, administration og forskning. Man kan heri finde enkeltsager eller grupper af sager, få oversigter og statistikker over instituttets materiale.

  I kartoteket bruges et kodesystemet kaldet SNOW_Med, som er fælles for de 3 retsmedicinske institutter i Danmark, men der findes ingen fælles database. Hvert institut koder således egne sager. Der er derfor ikke direkte adgang til de andre institutters databaser.

  Søg tilladelse til at bruge Diagnosekartotek (Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet)

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1992-2012
  Afleverende myndighed Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Stamdata
  Obduktionsdata
  Arkiveringsversion 740 (for perioden 1992-1998)
  11466 (for perioden 1999-2005)
  19508 (for perioden 2006-2012)
 • Dødsårsagsregister, 1943-2011

  Registrets formål

  Dødsårsagsregistret er baseret på oplysninger fra dødsattester. Siden 1871 har det været obligatorisk at udstede et dødscertifikat ved ethvert dødsfald i Danmark, og i 1875 etablerede Sundhedsstyrelsen et officielt register. I 1970 blev registret fuldt ud digitaliseret begyndende med perioden fra 1943 og frem. Danmark er det land i verden med flest digitaliserede registrerede oplysninger om dødsårsager blandt befolkningen.

  Download dødsårsagsregister 1943 som csv fil
  Download dødsårsagsregister 1944 som csv fil
  Download dødsårsagsregister 1945 som csv fil
  Download dødsårsagsregister 1946 som csv fil

  Søg tilladelse til at bruge Dødsårsagsregistret 1944-2011

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1943-2011
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen 1970-
  Statens Institut for Folkesundhed 1943-1969
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Alle dødsfald blandt personer med et validt dansk Cpr-nr. og med fast bopæl i Danmark.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Alder på dødstidspunktet
  Dødsdato
  Dødssted og bopælskommune.
  Dødsårsag
  Dødsmåde
  ICD-10 koder
  Arkiveringsversion 10561-10589 (for perioden 1970-1998)
  12147 (for perioden 1999)
  19339 (for perioden 2000)
  19340 (for perioden 2001)
  19694 (for perioden (2002-2006)
  19695 (for perioden (2007-2011)
 • Dødsattester, digitaliserede 1993-1997

  Registrets formål

  Dødsattesten er et juridisk dokument, der indeholder de formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om at døden er indtruffet. Derudover indeholder dødsattesten de medicinske oplysninger om dødsfaldet.

  For årene 1993-1997 er der tale om en efterdigitalisering af bl.a. mikrofilm. For perioden fra 2002 og frem, se Den elektroniske dødsattest.

  Søg tilladelse til at bruge Dødsattester, digitaliserede

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1993-1997
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer, der er døde i Danmark.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger til identifikation af afdøde
  Lægens dødserklæring
  Medicinske oplysninger om dødsfaldet
  Dødsårsag
  Arkiveringsversion 20321
 • Den elektroniske dødsattest 2002-2018

  Registrets formål

  Dødsattesten er et juridisk dokument, der indeholder de formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om at døden er indtruffet. Derudover indeholder dødsattesten de medicinske oplysninger om dødsfaldet.
  Det blev obligatorisk at indberette dødsattester elektronisk fra 2007. Man har imidlertid indtastet dødsattester for perioden 2002-2006 efterfølgende, således at den elektroniske dødsattest findes fra 2002 og frem. For perioden før 2002, se Dødsattester, digitaliserede.

  Søg tilladelse til at bruge Den elektroniske dødsattest

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2002-2018
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer, der er døde i Danmark.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger til identifikation af afdøde
  Lægens dødserklæring
  Medicinske oplysninger om dødsfaldet
  Dødsårsag
  Arkiveringsversion 20863
 • Forsvarets Sundhedstjenestes elektroniske patientjournal COSMIC 2006-2011

  Registrets formål

  Registret indeholder patientjournaler for hele forsvaret (hæren, flyvevåbenet og søværnet).

  Søg tilladelse til at bruge Forsvarets Sundhedstjenestes elektroniske patientjournal COSMIC

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2006-2011
  Afleverende myndighed Forsvarets Sundhedstjeneste
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Ansatte ved forsvaret
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Militære stamdata og holdoplysning
  Køn
  Patientforløb
  Kontaktperiode
  Medicinordination
  Prøveresultater
  Diagnoser
  Vaccinationer
  Arkiveringsversion 19082
 • Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 2007-2015

  Registrets formål

  Register over genoptræningsydelser. Som et led i kommunalreformen fik kommunerne pr. 1. januar 2007 myndighedsansvaret for at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Kommunerne kan tilvejebringe tilbud om genoptræning ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftale herom med andre kommuner, regionerne eller private institutioner. I forbindelse med DUT-aftalen for regioner og kommuner af den ændrede fordeling af ansvaret for genoptræningsopgaverne blev det aftalt at følge aktivitets- og udgiftsudviklingen på genoptræningsområdet i de kommende år. Som et led i denne monitorering skal kommunerne indberette genoptræningsydelser udført efter sundhedslovens § 140 til Sundhedsstyrelsen.

  I Registret kan man udelukkende finde data, som beskriver den del af genoptræningen, der foregår i kommunerne og indberettes via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem. Det vil sige, at den del af genoptræningsområdet, hvor aktiviteten foregår på sygehusene og indberettes til Landspatientregistret, ikke beskrives her.

  Søg tilladelse til at bruge registret Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2007-2015
  Afleverende myndighed Sundhedsdatastyrelsen (2015-)
  Statens Serum Institut (2012-2015)
  Sundhedsstyrelsen (2007-2012)
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Der vil altid være tilknyttet en genoptræningsplan fra sygehuset til et sådan genoptræningsforløb.
  Udvalgte variable Fysio- og ergoterapeutiske ydelser ifm. genoptræningen.
  Cpr-nummer
  Sted
  Dato for de enkelte ydelser
  Arkiveringsversion 19123
 • Grønlands Blinderegister 1920-2007

  Registrets formål

  Hvert år siden 1962 har der været udsendt øjenlægekonsulenter til Grønland med henblik på registrering og behandling af blinde og svagsynede.

  Øjenlægekonsulenternes arbejde foregår i tæt samarbejde med Statens Øjenklinik, og siden 1962 har der ved Øjenklinikken eksisteret et ”Grønlands Blinderegister”. Dette register rummer de oplysninger, øjenlægekonsulenterne hvert år indberetter fra deres rejser til Grønland. Det er Øjenklinikkens opgave hvert år at forsyne øjenlægekonsulenterne med oplysninger om de patienter, de skal tilse i Grønland.

  Der er således samlet meget væsentlige informationer om blinde og svagsynede i Grønland, og der er siden 1980 udarbejdet en årsberetning for Grønlands Blinderegister.

  Optagelseskriterierne er en synsstyrke < eller = 6/60, for børn dog < eller = 6/18.

  I 1986 oprettedes en edb-version af Grønlands Blinderegister. Alle eksisterende oplysninger i det manuelt baserede register overførtes til edb-versionen, dog ikke personer der var døde inden 1986. I dag er edb-versionen det eneste registreringsmedie om blinde og svagsynede i Grønland. Dog indsamles kopier af øjenlægekonsulenternes fuldstændige journalnotater i Statens Øjenklinik.

  Søg tilladelse til at bruge Grønlands Blinderegister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1920-2007
  Afleverende myndighed Kennedy Centret (1920-2002) Statens Øjenklinik (1920-2007)
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Blinde og svagsynede i Grønland
  Udvalgte variable Dato for optagelse
  Året for sidste undersøgelse
  Angivelse af om patienten er afgået ved døden
  Cpr-nr.
  Køn
  Diagnose
  Synsstyrke
  Arkiveringsversion 6657 (for perioden 1920-2002)
  19456 (for perioden 1920-2007)

   

 • Helsesystem 2008-2017

  Registrets formål

  Elektronisk patientjournal for indsatte i nogle af Kriminalforsorgens institutioner. Ved afsoning over tre måneder overgår en person fra offentlig sygesikring til Kriminalforsorgens lægetilbud.

  Søg tilladelse til at bruge Helsesystem

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2008-2017
  Afleverende myndighed Direktoratet for Kriminalforsorgen Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere
  Ellebæk Vestre Fængsel
  Herstedvester Fængsel
  Registeransvarlig Direktoratet for Kriminalforsorgen Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere, Ellebæk Vestre Fængsel, Herstedvester Fængsel
  Population Indsatte i Københavns Fængsler, Anstalten ved Herstedvester og Fængslet i Ellebæk
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Diagnose
  Medicin
  Arkiveringsversion 19455 (for perioden 2008-2012)
  20294 (for perioden 2013-1017)
 • Hæmofiliregister 1985-1987

  Registrets formål

  Formålet med Hæmofiliregistret var at registrere Hæmofilipatienter og deres slægtninge i Danmark. Registret er blevet brugt ved rådgivning af berørte familier mht. forebyggelse af nye tilfælde af blødersygdommen.

  Søg tilladelse til at bruge Hæmofiliregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1985-1987
  Afleverende myndighed Arvebiologisk Institut
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Hæmofilipatienter i Danmark
  Udvalgte variable Cpr-nr. på patient, forældre, børn og ægtefælle
  Stamtavle-nr.
  Diagnose
  Personens og slægtens DNA
  Forebyggelse
  Social status
  Køn
  Dødsdato
  Civilstatus
  Arkiveringsversion 715
 • Influenza Databasen 2011-2014

  Registrets formål

  Registrering af positive prøver vedr. influenzavirus. Denne registrering udføres i forbindelse med den nationale overvågning af influenzavirusinfektioner for WHO og ECDC som Virologisk Overvågning og Forskningsafsnittet er ansvarlig for. Ligeledes registreres eventuel resistensudvikling i influenzavirus med henblik på rådgivning og diskussion med læger omkring behandling af influenzavirus i alvorligt syge patienter.

  Søg tilladelse til at bruge Influenza Databasen

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2011-1014
  Afleverende myndighed Statens Serum Institut
  Registeransvarlig Statens Serum Institut
  Population Patienter med positive prøver overfor influenzavirus
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Graviditet
  Evt. overvægtig
  Kroniske sygedomme
  Arkiveringsversion 19748
 • Klamydiaregistret på Statens Serum Institut 1994-2014

  Registrets formål

  Formålet er at overvåge forekomsten af laboratorieverificeret oculo-genital infektion med Chlamydia trachomatis. Bemærk, at tre årgange af registret indeholder enkelte prøver fra året før, nemlig:

  • 1997, 7 prøver fra 1996
  • 1998, 15 prøver fra 1997
  • 1999, 17 prøver fra 1998

  Søg tilladelse til at bruge Klamydiaregistret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1994-2014
  Afleverende myndighed Statens Serum Institut
  Registeransvarlig Statens Serum Institut
  Population Personer der har fået laboratorieverificeret oculo-genital infektion med Chlamydia trachomatis
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Laboratorienummer
  Prøvetagningsdato
  Arkiveringsversion 579 (for 1994)
  884-888 (for perioden 1995-1999)
  19011 (for perioden 2000-2009)
  19738 (for perioden 2010-2014)
 • Landspatientregistret 1977-2013

  Registrets formål

  Formålet med Landspatientregistret (LPR) er at danne grundlag for Sundhedsstyrelsens løbende Sygehusstatistik og forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægningen, med det nødvendige beslutningsgrundlag. Derudover indgår registret som grundmateriale i forbindelse med overvågningen af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger. Endelig bidrager registret til den medicinske forskning og kvalitetssikring.

  Søg tilladelse til at bruge Landspatientregistret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1977-2013
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer, der siden 1977 har været indlagt på somatiske sygehusafdelinger.
  Fra 1995 indgår ambulante og skadestuepatienter ligeledes i registret. Fra samme år indberetter alle psykiatriske afdelinger ligeledes til LPR, hvorfra oplysningerne videregives til det Psykiatriske Centralregister i Århus.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Bopælskommune
  Indlæggelses- og udskrivningsdatoer
  Oplysninger om sygdomsforløb
  Diagnoseoplysninger
  Oplysninger om undersøgelser og behandlinger, herunder operationer, oplysninger om ulykker, årsag til passiv ventetid samt supplerende oplysninger vedr. fødsler.
  Arkiveringsversion 10000 (for 1977)
  10033-10048 (for perioden 1978-1993)
  11713-11724 (for perioden 1994-2005)
  20152 (for perioden 2006-2007)
  19762 (for perioden 2008-2013)
 • Lægemiddelstatistikregister 1994-2008

  Registrets formål

  I maj 1993 blev det ved lov besluttet at etablere et Lægemiddelstatistikregister. Registret blev etableret med det formål at udarbejde statistikker og prisindeks, samt at overvåge lægemiddelforbruget. Disse oplysninger skulle danne grundlag for at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutningsgrundlag.

  I årenes løb er der sket en række lovændringer, som har medført at oplysningerne i registret kan anvendes til bredere formål, og flere oplysninger kan offentliggøres. Medicinforbruget kan kun følges for den enkelte anonyme patient, idet CPR-numre krypteres. Personhenførbare oplysninger må ikke videregives.

  Oplysningerne indberettes fra landets apoteker, sygehusapoteker (siden 1997), Statens Serum Institut og Danmarks fødevareforskning hver måned. Siden oktober 2001 har også dagligvarebutikker, som sælger ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, indberettet deres månedlige salg til registret. Lægemiddelstyrelsen får ca. 8 mio. indberetninger om måneden, svarende til ca. 96 mio. indberetninger på årsbasis.

  Søg tilladelse til at bruge Lægemiddelstatistikregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1994-2008
  Afleverende myndighed Lægemiddelstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Det totale salg af lægemidler i Danmark
  Udvalgte variable Ekspedition
  Udleveringssted
  Oplysninger om receptudsteder
  Antal enheder
  Pris
  Tilskud og refusion
  Patienttype
  ATC- og DDD-koder
  Oplysninger om lægemidlet
  Arkiveringsversion 11009 (for perioden 1994-2003)
  12128 (for perioden 2004-2008)
 • Lægebesøgsstatistik 1987-2017

  Registrets formål

  Formålet med registret var at danne grundlag for Danmarks Statistiks løbende statistik over lægebesøg mv., hvor oplysninger om aktiviteten i praksissektoren kobles med baggrundsoplysninger om sociale forhold.

  Statistikken omfatter ikke skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser. Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale system til afregning af det offentliges tilskud til læger mv. Alle udgiftstal vedrører kun regionernes udgifter til praksissektoren og ikke medicintilskud eller patienternes eventuelle egenbetaling. Tandpleje til børn under 18 år og den såkaldte omsorgstandpleje finansieres af kommunerne og indgår ikke i registret.

  Søg tilladelse til at bruge Lægebesøgsstatistik

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1987-2017
  Afleverende myndighed Danmarks Statistik
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Patienter, der er behandlet ved alene praksissektoren dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Arkiveringsversion 197 (for perioden 1987)
  472-474 (for perioden 1988-1990)
  198 (for 1991)
  10990-10995 (for perioden 1992-1997)
  10535-10538 (for perioden 1998-2001)
  10946 (for 2002)
  10796 (for 2003)
  11611 (for 2004)
  19261-19267 (for perioden 2005-2011)
  19516 (for 2012)
  19575 (for 2013)
  19749 (for 2014)
  19955 (for 2015)
  20269 (for 2016)
  20471 (for 2017)
 • Misdannelsesregister 1983-1994

  Registrets formål

  Misdannelsesregistret danner grundlag for dels Sundhedsstyrelsens overvågning af hyppigheden af medfødte misdannelser og sene spontane aborter, dels for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området. Herudover bidrager registret med data til den medicinske forskning.

  Misdannelsesregistret blev oprettet i 1983 og var til og med 1994 baseret på blanketindberetninger. Fra 1995 anmeldes alle misdannelser elektronisk via Landspatientregistret.

  Søg tilladelse til at bruge Misdannelsesregister

  Beskrivelse af registrets indhold

   

  Periode 1983-1994
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Sene spontane aborter
  Dødfødte med misdannelser
  Misdannelser, der konstateres i barnets første leveår
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Graviditet
  Evt. overvægtig
  Kroniske sygedomme
  Arkiveringsversion 10808
 • Mykobakterieregistret 1991-2015

  Registrets formål

  Databasen indeholder oplysninger om alle mikrobielle patient-prøver, hvor der er positive fund af mykobakterier. Databasens formål er at have et værktøj, der giver et komplet overblik over dette. Databasen giver grundlag for årlig afrapportering til The European Surveillance System (TESSy) under ECDC.

  Søg tilladelse til at bruge Mykobakterieregistret

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1991-2015
  Afleverende myndighed Statens Serum Institut
  Registeransvarlig Statens Serum Institut
  Population Personer, der har fået taget prøver for mykobakterier
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Sted, hvor prøven er taget
  Type af prøve
  Positive resultater, som foretages i Nationalt Referencelaboratorium for TB og mykobakterier
  Arkiveringsversion 21054 (for perioden 1930-2020)
  12266 for perioden 1991- 2008)
  19656 (for perioden 1991-2015)
 • Ny indberetning af ventetider 1998-2016

  Registrets formål

  Formålet med registret er at give et overblik over, ved hvilket sygehus ventetiden på en given behandling er kortest. Ventetiden til en given behandling kan variere fra sygehus til sygehus. Formålet med det frie og det udvidede sygehusvalg og de landsdækkende oplysninger i Venteinfo.dk er, at give patienterne en mere direkte indflydelse på egen ventetid. Når der samlet findes oplysninger om ventetiden til en given behandling på alle landets sygehuse, der foretager denne behandling, vil der blive en reel mulighed for fx at søge derhen, hvor ventetiden er kortest.

  Søg tilladelse til at bruge registret Ny indberetning af ventetider

  Beskrivelse af registrets indhold

   

  Periode 1998-2016
  Afleverende myndighed Sundhedsdatastyrelsen 2015-
  Statens Serums Institut 2012-2015
  Sundhedsstyrelsen 2004-2012
  Indenrigs- og sundhedsministeriet 2001-2004
  Sundhedsministeriet 1998-2001
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Ikke oplyst
  Udvalgte variable Organisation (sygehusafdeling) med tilhørende SOR-kode (Sundhedsdatastyrelsens organisationsregister)
  Behandling
  Behandlingstype
  Ventetid i dage
  Indberetningstidspunkt
  Arkiveringsversion 10809 (for perioden 1998-2002)
  12646 (for perioden 2002-2007)
  20231 (for perioden 2011-2016)
 • Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i Danmark (DANMAP) 2003-2013

  Registrets formål

  DANMAP-rapporten omhandler antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug i dyr, mennesker og fødevarer og danner grundlag for sundhedsmyndighedernes håndtering af risici forbundet med dette. Dette IT-system indeholder de humane antibiotikaresistensdata, der bruges til DANMAP-rapporten.

  Søg tilladelse til at bruge DANMAP

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2003-2013
  Afleverende myndighed Statens Serum Institut
  Registeransvarlig Statens Serum Institut
  Population Patienter bakterierne er isoleret fra
  Udvalgte variable Oplysninger om bestemte arter af bakterier
  Patienter bakterierne er isoleret fra
  Arkiveringsversion 19654
 • Receptdatabaseregister 1990-2006

  Registrets formål

  Registrets grundlæggende formål er at tilvejebringe et videnskabeligt dokumenteret grundlag for kvalitetssikring ved anvendelse af lægemidler.

  Søg tilladelse til at bruge Receptdatabaseregister

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1990-2006
  Afleverende myndighed Syddansk Universitet, Institut for Medicinsk Biologi
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Receptekspeditioner fra apoteker i Fyns Amt
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Ekspeditionsdato
  Varenummer
  Varemængde
  Apotek
  Receptudsteder
  ATC-kode
  Styrke
  Enhed (relateret til styrke)
  Navn på pakningen
  Vareform
  Arkiveringsversion 10496 (for perioden 1990-2001)
  11673 (for perioden 2002-2006)
 • Register for IVF behandling 1994-2005

  Registrets formål

  IVF-registret indeholder oplysninger om behandlingsforløb fra de offentlige- og private fertilitetsklinikker i Danmark. Formålet er at danne baggrundsmateriale for Sundhedsstyrelsens overvågning af reproduktionsfremmende behandling i Danmark samt danne baggrund for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området foruden at bidrage med data til forskning og statistik.

  Søg tilladelse til at bruge Register for IVF behandling

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1994-2005
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Kvinder med dansk Cpr-nr., som har modtaget IVF-behandling ved en dansk fertilitetsklinik.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om årsag til barnløshed
  Stimulation
  Ægudtagning
  Befrugtningsmetode
  Ægoplægning af friske æg eller nedfrysning
  Ægoplægning af optøede æg
  Modtagelse af donoræg
  Modtagelse af donorsæd
  Graviditet
  Resultat af graviditet
  Arkiveringsversion 11452
 • Register for personaledosimetri 1957-2005

  Registrets formål

  Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) tog sidst i 1980’erne beslutning om at oprette en database, der skulle rationalisere instituttets sagsbehandling og skaffe et overblik de strålekilder, som instituttet førte tilsyn med.

  Formålet med registret var dels at administrere SIS’s eget persondosimetri-laboratorium (PL), dels at registrere alle landets persondoser modtaget under arbejde med ioniserende stråling. Registret indeholder oplysninger om de personer, der skulle individuelt dosisovervåges. Disse personers arbejdssteder modtog regelmæssigt nye persondosimetre fra SIS, og de benyttede dosimetre returneredes. Efter vurdering af doserne sendes resultaterne til arbejdsstederne. Ud fra de registrerede doser blev der lavet statistiske udtræk til brug for vurdering af strålebelastningen på flere niveauer lige fra den enkelte person til alle landets stråleudsatte arbejdstagere. Disse udtræk er et vigtigt redskab i SIS’s prioritering af strålebeskyttelsesarbejdet, og de benyttes også til at vise, om gældende dosisgrænser overholdes.

  Søg tilladelse til at bruge Register for personaledosimetri

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1957-2005
  Afleverende myndighed Danmarks Tekniske Universitet, Risø DTU (2007-)
  Forskningscenter Risø (1957-2006)
  Aarhus Universitetshospital, Aarhus sygehus (1991-)
  Statens Institut for Strålebeskyttelse (1989-)
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer, der udsættes for ioniserende stråling, som følge af deres arbejde.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Arbejdssted
  Dosisregistreringer
  Arkiveringsversion 10228 (for perioden 1957-2000)
  11309 (for perioden 1957-2005)
 • Register over anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser 1973-2004

  Registrets formål

  Formålet med registret er at tilvejebringe systematiske oplysninger om alle kategorier af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, dels som grundlag for arbejdstilsynets langsigtede planlægning, regeldannelse og ulykkesforebyggende arbejde, dels som grundlag for tilsynskredsens undersøgelse af ulykker og dens tilrettelæggelse af tilsynsarbejdet.

  Søg tilladelse til at bruge Register over anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1973-2004
  Afleverende myndighed Arbejdstilsynet
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer i Danmark, der har været udsat for en arbejdsulykke eller forgiftningstilfælde, der har medført uarbejdsdygtighed en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.
  Udvalgte variable CIR nr./CVR nr.
  Ulykkessted
  Ulykkestidspunkt
  Antal tilskadekomne
  Tilskadekomnes Cpr- nr., køn, stilling, nationalitet, anciennitet, erfaring med samme eller lign. arbejde
  Beskæftigelse på ulykkestidspunkt
  Tilskadekomstens følger
  Legemsdel beskadiget
  Skadens art
  Arkiveringsversion 259 (for 1973-1973)
  3075-3081 (for perioden 1974-1980)
  609 (for perioden 1981-1992)
  11075 (for perioden 1993-1999)
  11984 (for perioden 2000-2004)
 • Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis DUSAS 2002-2007

  Registrets formål

  DUSAS blev oprettet i 2002 i forbindelse med etableringen af det udvidede frie sygehusvalg og indførelsen af den centrale pulje på kr. 1,5 mia. til finansiering af sygehusenes meraktivitet.

  Sygehusejerne er ansvarlige for indberetning til de centrale sundhedsmyndigheder og skal således sørge for, at oplysninger vedrørende personer, der har været behandlet på udenlandske sygehuse, indberettes til DUSAS.

  DUSAS bidrager endvidere til sundhedsovervågning og kvalitetsudvikling samt at oplyse befolkningen om sundhedsvæsenet og borgernes sundheds- og sygelighedsforhold.

  Søg tilladelse til at bruge Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis DUSAS

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2002-2007
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse. Omfatter ikke patienter, der er blevet sendt til eksperimentel eller højspecialiseret behandling i udlandet.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Alder
  Bopælsamt/kommune
  Behandlingssted
  Behandlingsland
  Indlæggelses- og udskrivningsdato
  Patienttype
  Henvisende sygehus/afdeling/amt
  Diagnose
  Operation
  Antal sengedage
  Behandlingsdata
  Indlæggelsesmåde
  Arkiveringsversion 12321
 • Register over legalt provokerede aborter 1973-1994

  Registrets formål

  Registret indeholder oplysninger om kvinder, der har fået foretaget en legalt provokeret abort i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse. Registrets formål er at samle oplysninger til brug ved udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens løbende statistik vedr. dels de medicinske aspekter ved abortindgreb, dels kvinders abortmønstre med henblik på amtskommunal planlægning.

  Indtil 1. januar 1995 var registret baseret på blanketanmeldelser af de enkelte abortindgreb. Fra 1. januar 1995 indgår oplysningerne i Landspatientregistret.

  Søg tilladelse til at bruge Register over legalt provokerede aborter

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1973-1994
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Kvinder der har fået foretaget en legalt provokerede abort.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Bopælskommune
  Alder
  Diagnose
  Svangerskabslængde
  Procedure
  Sygehus
  Indlæggelsesdato
  Arkiveringsversion 10383
 • Register over personer med vidtgående psykiske handicap 1970-1989

  Registrets formål

  Registret har til formål at følge den lægelige behandling af personer med vidtgående psykisk handicap.

  Søg tilladelse til at bruge Register over personer med vidtgående psykiske handicap

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1970-1989
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen 1980-1989
  Psykiatrisk Hospital Risskov 1970-1979
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Personer med vidtgående psykiske handicap.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Fødesogn
  Optagelsesdato
  Bopælskommune
  Oplysninger om forældre
  Hoveddiagnose
  Væsentligste bidiagnose
  Øvrige bidiagnoser
  Udskrivningsdato
  Arkiveringsversion 114
 • Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) 1996-2011

  Registrets formål

  Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) bygger på indberetninger fra den visiterende kommune. Data indsamles for at overvåge udviklingen i gruppe af stofmisbrugere, der søger behandling, ændringer i misbrugsmønstret samt behandlingstiltag. Ud fra registret er det muligt at få oplysninger om antallet af stofmisbrugere i behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografisk herkomst samt deres socioøkonomiske karakteristika. Endelig indsamles der oplysninger om behandlingstype og –omfang samt årsag til, at behandlingsforløbet afsluttes.

  Registrets oplysninger bruges bl.a. i planlægningen af den nationale indsats for behandling af stofmisbrug. Desuden bruges data til at varetage de forpligtigelser Danmark har over for EU i form af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug i Lissabon (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse). Der er derfor et krav til definitionerne af de enkelte variable om, at de skal efterleve de europæiske standarder.

  Søg tilladelse til at bruge Register over stofmisbrugere i behandling (SIB)

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1996-2011
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Stofmisbrugere i behandling
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Opholdskommune
  Indskrivnings- og udskrivningsdato
  Oplysninger om behandling
  Oplysninger om tidligere behandling
  Samlivssituation
  Antal børn
  Boligsituation
  Nationalitet
  Uddannelse
  Hovedindtægtskilde
  Oplysninger om stofindtag
  Oplysninger om risikoadfærd
  Oplysninger om behandling
  Dødsfald
  Arkiveringsversion 10709 (for perioden 1996-2002)
  11730 (for perioden 2003-2003)
  12258-20260 (for perioden 2004-2006)
  20261 (for perioden 2007-2011)
 • Register over tvang i psykiatrien 1999-2015

  Registrets formål

  Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

  Søg tilladelse til at bruge Register over tvang i psykiatrien

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1999-2015
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvangsindgreb.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
  Frihedsberøvelse
  Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller ernæring Fikseringer, fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
  Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør
  Arkiveringsversion 11436 (for perioden 1999-2003)
  12876 (for perioden 2004-2009) 19386 (for perioden 2009-2015)

   

 • Register over tvang i psykiatrien, Frihedsberøvelse 1999-2015

  Registrets formål

  Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

  Søg tilladelse til at bruge Register over tvang i psykiatrien, Frihedsberøvelse

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 1999-2015
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvangsindgreb.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
  Frihedsberøvelse
  Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller ernæring Fikseringer, fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
  Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør
  Arkiveringsversion 11434 (for perioden 1999-2003)
  12875 (for perioden 2004-2009)
  19834 (for perioden 2009-2015)
 • Register over Tvang i Psykiatrien, Særlige foranstaltninger på den sikrede anstalt Nykøbing Sjælland 2004-2015

  Registrets formål

  Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

  Søg tilladelse til at bruge Register over tvang i psykiatrien, Register over Tvang i Psykiatrien, Særlige foranstaltninger på den sikrede anstalt Nykøbing Sjælland

  Beskrivelse af registrets indhold

  Periode 2004-2015
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvangsindgreb.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
  Frihedsberøvelse
  Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller ernæring Fikseringer, fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
  Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør
  Arkiveringsversion 12878 (for perioden 2004-2009)
  19838 (for perioden 2009-2015)
 • Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger 1999-2015

  Registrets formål

  Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

  Søg tilladelse til at bruge Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger

  Periode 1999-2015
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvangsindgreb.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
  Frihedsberøvelse
  Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller ernæring Fikseringer, fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
  Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør
  Arkiveringsversion 11435 (for perioden 1999-2003)
  12877 (for perioden 2004-2009)
  19835 (for perioden 2009-2015)
 • Register over tvang i psykiatrien, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner

  Registrets formål

  Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

  Søg tilladelse til at bruge Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger

  Periode 2009-2015
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Sundhedsdatastyrelsen
  Population Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvangsindgreb.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
  Frihedsberøvelse
  Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller ernæring Fikseringer, fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
  Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør
  Arkiveringsversion 12879 (for perioden 2006-2009)
  19839 (for perioden 2009-2015)
 • Sessionsregistret 1987-2015

  Registrets formål

  Formålet med registret er i henhold til gældende lovgivning at tilvejebringe grundlag for sessionsbedømmelse og udskrivning af det værnepligtige mandskab og at videregive sessionsoplysninger til forsvarskommandoen og til civilforsvaret med henblik på fordeling af de værnepligtige. Det er endvidere formålet med registret at udarbejde prognoser, opgørelser og oversigter f.eks. til besvarelse af udefra kommende spørgsmål samt til udarbejdelse statistikker blandt andet med henblik på ensartet bedømmelsespraksis.

  Søg tilladelse til at bruge Sessionsregister

  Periode 1987-2015
  Afleverende myndighed Forsvarsministeriets Personalestyrelse 2006-
  Forsvarets Værnepligt og Rekruttering 2006
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1987-2005
  Registeransvarlig Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  Population Personer der indkaldes til session.
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Egnethed
  Uddannelse
  Erhverv
  Hår- og øjenfarve
  Helbredsprofil (fysisk formåen og generelle helbred)
  Kapacitetsprofil (syn, hørelse og intelligens)
  Arkiveringsversion 12795 (for perioden 1987-2010)
  19848 (for perioden 1987-2015)
 • Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) 1972-2006

  Registrets formål

  I 1972 blev der med loven om børnetandplejes ikrafttræden indført systematisk børnetandpleje i Danmark. Samtidigt blev der indført et ensartet journalsystem med henblik på registrering af børns tandsundhed. Med disse registreringer har kommunerne fra 1972 foretaget systematisk indberetning til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Herigennem har Sundhedsstyrelsen i mere end 30 år haft mulighed for at overvåge status for og udvikling i tandsundheden hos danske børn og unge som en integreret del af Sundhedsstyrelsens tilsynsfunktion over for børne- og ungdomstandplejeordningerne. For den kommunale tandpleje er SCOR-systemet et effektivt planlægnings- og evalueringsredskab. Indberetningerne til registret er baseret på optisk læsning af de håndskrevne tal og tegn på registreringsblanketten.

  I 1977 blev børnetandplejeloven ændret således, at det nu også blev obligatorisk at indberette for de kommuner, som ikke havde offentlige klinikker (de dengang såkaldte dispensationskommuner). Hermed blev statistikken landsdækkende.

  Oprindeligt blev der foretaget indberetninger af alle de børn, som var omfattet af lov om tandpleje. I 1993 reduceredes indberetninger dog til kun at omfatte de 5-, 7-, 12- og 15-årige.

  Søg tilladelse til at bruge Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR)

  Periode 1972-2006
  Afleverende myndighed Sundhedsstyrelsen
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population 1972-1992: Alle børn omfattet af tandplejeloven.
  1993 og frem: Kun børn i de indberetningspligtige årgange
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Tandlæge
  Kommunekoder
  Skolekoder
  Klassetrin
  Undersøgelsesdato,
  Registreringer i forbindelse med tandeftersyn, herunder karies, Tandtype
  Tandfrembrud
  Div. diagnostiske kriterier og undersøgelsesmetoder samt behandlinger
  Arkiveringsversion 10391 (for 1972)
  11949 for perioden 1973-1986)
  11964-11982 (for perioden 1988-2006)
  19968 (for perioden 2007-2017)

   

 • Sygehusbenyttelsesstatistikregister

  Registrets formål

  Formålet med sygehusbenyttelsesstatistikken er at belyse sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser hhv. ambulante behandlinger på offentlige somatiske sygehuse. Statistikken blev første gang udarbejdet for året 1990. Siden er der løbende sket udvidelser af indholdet i statistikken, bl.a. er der fra og med året 1994 suppleret med en række nye oplysninger på familieniveau. Fra og med 1999 er statistikken suppleret med oplysninger om herkomst. Fra 2006 er indlæggelserne suppleret med ambulante behandlinger.

  Søg tilladelse til at bruge Sygehusbenyttelsesstatistikregister

  Periode 1990-2017
  Afleverende myndighed Danmarks Statistik
  Registeransvarlig Danmarks Statistik
  Population Indlagte patienter
  Ambulante behandlinger på offentlige somatiske sygehuse i et kalenderår
  Udvalgte variable Antal indlæggelser
  Antal sengedage
  Antal ambulante behandlinger og den vigtigste diagnose
  Arkiveringsversion 200 (for 1990)
  10975-10986 (for perioden 1991-2002)
  12274-12275 (for perioden 2003-2004)
  19254-19260 (for perioden 2005-2011)
  19515 (for 2012)
  19645 (for 2013)
  19691 (for 2014)
  19969 (for 2015)
  20155 (for 2016)
  20458 (for 2017)
  20783 (for 2018)
 • Synsregistret 1988-1999

  Registrets formål

  Synsregistret, der er en integreret del af ”Det administrative Patientregister”, er blevet ført med henblik på dels formidling af sociale og pædagogiske behandlingsmæssige tilbud til blinde og svagtseende børn i Danmark, dels forskning i forbindelse med forebyggelse af blindhed og opsporing af årsagerne til synshandicap hos børn.

  Søg tilladelse til at bruge Synsregistret

  Periode 1988-1999
  Afleverende myndighed Statens Øjenklinik
  Registeransvarlig Ikke oplyst
  Population Blinde og svagtseende børn i Danmark
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Køn
  Gestationsalder
  Fødselsvægt
  Anmeldelses- og afmeldelsesår
  Fødested
  Døgninstitution
  Blindhedsdiagnose
  Etiologi
  Handicap
  Synsgruppe
  Diagnosegruppe
  Øjendiagnose
  Almen diagnose
  Arkiveringsversion 659
 • Traumedatabase Rigshospitalet 1999-2020

  Registrets formål

  Indsamling af data på tilskadekomne behandlet på Rigshospitalets Traumecenter.

  Søg tilladelse til at bruge Traumedatabasen

  Periode 1999-2020
  Afleverende myndighed Danmarks Statistik
  Registeransvarlig Danmarks Statistik
  Population Tilskadekomne på traumecenteret på Rigshospitalet
  Udvalgte variable Cpr-nr.
  Patientens tilstand
  Læsioner
  Demografiske data
  Arkiveringsversion 21089