Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Rentekammeret

Archive Contents
Bankkontoret i København Bankkontorets kopibøger (1773 - 1777)
Bankkontoret i København Direktionens og Finanskollegiets deliberationsprotokol (1773 - 1805)
Bankkontoret i København Register til Bankkontorets kopibog (1773 - 1774)
Chamber of Revenue Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Chamber of Revenue Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerneog Grønland (1821 - 1836)
Chamber of Revenue Arkivregistratur. Matriklerne 1664 og 1688 (1664 - 1688)
Chamber of Revenue Bilag til gældsbog (1739 - 1757)
Chamber of Revenue Breve vedr. den færøske strømpefabrikation og strømpernes afsættelse til regimenter (1710 - 1728)
Chamber of Revenue Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683)
Chamber of Revenue Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691)
Chamber of Revenue Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Chamber of Revenue Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Chamber of Revenue Designationer over %-afgifter og andre afgifter på Færøerne (1820 - 1826)
Chamber of Revenue Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Chamber of Revenue Diverse breve og dokumenter vedr. Færøerne og den færøske handel (1682 - 1847)
Chamber of Revenue Dokumenter vedr. handelens og jordebogens forpagtning på Færøerne (1724 - 1724)
Chamber of Revenue Dokumenter vedr. indtægt og udgift af Færøernes handel og besejling (1719 - 1726)
Chamber of Revenue Efterretninger om ægtepar, enkemænd og enker for København, Amager, Bornholm, Møn og Sjælland (1771 - 1771)
Chamber of Revenue Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688)
Chamber of Revenue Folketælling 1787, København (1787 - 1787)
Chamber of Revenue Folketælling 1787, Købstæder (1787 - 1787)
Chamber of Revenue Folketælling 1787, Landdistrikter (1787 - 1787)
Chamber of Revenue Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Chamber of Revenue Fortegnelse over de til H.M. kongens fæstegårde på Færøerne hørende inventariehuse samt præstegårde og embedsboligerne (1835 - 1835)
Chamber of Revenue Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Chamber of Revenue Færøske konceptbreve (1718 - 1771)
Chamber of Revenue Færøske sager (1710 - 1740)
Chamber of Revenue Færøske sager til journal B (1769 - 1771)
Chamber of Revenue Færøske sager udtagne af Islandske og færøske breve (1741 - 1771)
Chamber of Revenue Generaltabeller over husmænd og det unge mandskab fra 12 til 50 år for hele landet, med sognetabeller for Sjællands og Århus stifter (1773 - 1774)
Chamber of Revenue Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.) (1741 - 1847)
Chamber of Revenue Handelstakster for Færøerne (1825 - 1840)
Chamber of Revenue Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein (1709 - 1713)
Chamber of Revenue Indkomne breve fra stiftsbefalingsmand over Færøerne Peter Raben (1720 - 1726)
Chamber of Revenue Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1741 - 1771)
Chamber of Revenue Kommissionsakter vedr. taksation til matriklen af købstæder i Viborg, Århus og Ribe stifter (1661 - 1662)
Chamber of Revenue Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Chamber of Revenue Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Chamber of Revenue Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Chamber of Revenue Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Chamber of Revenue Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Kopibøger for sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1683 - 1771)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Chamber of Revenue Maps and drawings (1600 - 1920)
Chamber of Revenue Matriklen af 1662 (1662 - 1662)
Chamber of Revenue Matriklen af 1664 (1664 - 1673)
Chamber of Revenue Matrikler og jordebøger over Færøerne og fortegnelser over kongens jorder sammesteds (1688 - 1723)
Chamber of Revenue Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret (1660 - 1848)
Chamber of Revenue Navneregister til Gældsbog for...(Island og Færøerne) (1741 - 1847)
Chamber of Revenue Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Chamber of Revenue Navneregister til Tegnebøger (1731 - 1770)
Chamber of Revenue Nogle Bemærkninger om Landboevæsen paa Færøe af landfoged J.A.Lunddahl (1843 - 1843)
Chamber of Revenue Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Chamber of Revenue Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Papirer ang. skansen på Færøerne (1724 - 1728)
Chamber of Revenue Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Chamber of Revenue Register over de fra den angående islandske væsens allernådigste falede kommissions skrivelser til adskillige kollegier (1776 - 1786)
Chamber of Revenue Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Register over ostindiske foretillinger, originale forordninger, kabinetsordrer med videre (1781 - 1783)
Chamber of Revenue Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1707 - 1707)
Chamber of Revenue Register til Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Chamber of Revenue Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (1741 - 1759)
Chamber of Revenue Register til kopibog. Island og Færøerne (1706 - 1771)
Chamber of Revenue Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til person- og stednavne i Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Chamber of Revenue Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Registratur over de indkomne islandske og færøske breve (1732 - 1733)
Chamber of Revenue Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand (1729 - 1769)
Chamber of Revenue Regninger og breve i anl. af de færøske stenkul (1777 - 1784)
Chamber of Revenue Regnskab for stenkulsbrud på Hvalbø, Færøerne (1783 - 1790)
Chamber of Revenue Regnskabs- og revisionssager vedr. Færøerne (1709 - 1771)
Chamber of Revenue Regnskabssager vedr. Island, Færøerne og Bornholm (1770 - 1850)
Chamber of Revenue Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Chamber of Revenue Rentekammerets kongelige resolutioner (1720 - 1812)
Chamber of Revenue Revisions - og regnskabssager vedr. Færøerne (1772 - 1840)
Chamber of Revenue Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Sager vedr. de færøske stenkul (1723 - 1725)
Chamber of Revenue Sager vedr. den fhv. koloniinspektør Johs. West 1831 overdragne revision af ældre færøske og islandske regnskaber (1795 - 1835)
Chamber of Revenue Sager vedr. foreningen af den kgl. færøske handel med den kgl. islandske og finmarkske handel i h.t. kgl. resol. af 1775 13. april (1774 - 1778)
Chamber of Revenue Sager vedr. handelstaksten for Færøerne af 1684, instruktioner og bevillinger (1683 - 1768)
Chamber of Revenue Sager vedr. stenkulsgruberne på Færøerne (1757 - 1806)
Chamber of Revenue Sager vedr. undersøgelser og opmålinger af Færøernes kyster og havne samt vedr. øernes forsvar (1778 - 1803)
Chamber of Revenue Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Tegnebøger (m. reg.) (1731 - 1770)
Chamber of Revenue Ujournaliserede indkomne breve vedr. Færøerne (1741 - 1750)
Chamber of Revenue Vejledende Arkivregistratur II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet (1660 - 1848)
Chamber of Revenue Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848 (1660 - 1848)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Akter til korrigeret og forandret jordebog for Bornholm i henhold til kgl. missive af 1624 16. sept. (1624 - 1625) Ny Scanning i farver
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Bestallingsbøger (1618 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte stol' (1639 - 1650)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Diverse kammersager (1534 - 1588)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Diverse til efterretning og oplysning (1588 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne missiver og breve til Renteriet (1539 - 1573)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne missiver til rentemestrene (1596 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne ordrer og breve (1590 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Kopibog over kgl. missiver til rentemestrene (1622 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Register til kopibog over kgl. missiver til rentemestrene (1656 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Registre til bestallingsbøger (1618 - 1660)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Sager ang. det Ostindiske kompagni (1617 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Seks års kirkeregnskaber indsendte i henhold til kgl. missive af 1620 marts (1620 - 1620)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Tillæg til Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Den overordentlige Finanskommission af 02.05.1787 Kommissionens sager (1787 - 1788)
Finanskassedirektionen, Assignationskt., Dansk Norske Afdeling Navnekartotek over embedsudnævnelser i Finanskollegiet, Direktionen for Statsgælden og Den Synkende Fond, Statsgældkontoret, Statsaktivkontoret og Pensionskassedirektionen (1771 - 1848)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Akter vedr. embedsreglementet for de tidl. gottorpske dele af Hertugdømmerne (1714 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Originale kgl. reskripter og resolutioner (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Arkivregistratur. Statens Civile Bygningsadministration (1738 - 1917)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Ældre bygningstegninger (1738 - 1919)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Kgl. resolutioner med indlæg (1680 - 1719) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet Koncepter og indlæg til ekspeditionsprotokoller (1679 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Møllebog (1684 - 1765)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Hartkornsspecifikationer indsendt i h.t. rentekammerordre af juni-juli 1788 (1788 - 1794)
Rentekammeret Danske Afdeling, Revisionskontoret for Danske Købstadsregnskaber Markedslister (1776 - 1799)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer for Jægerpris Gods (1808 - 1855)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer for Kronborg distrikt (1801 - 1858)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer for Københavns amt (1802 - 1859)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Aldersattester og erklæringer vedrørende Hirschholms selvejendomssager (1815 - 1855)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Jordebog over hovedgårdene Egemarke og Algestrup med underliggende bøndergods, skov og kirketiender på Holbæk amt til 1840 1. maj (1840 - 1840)
Rentekammeret Danske Afdeling, Sjællandsk-Fynske Landvæsenskontor Kasserede arvefæste- og skødebreve for adskillige gårde i Frederiksborg og Kronborg amter (1791 - 1797)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån i faste ejendomme (1834 - 1837)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån til færgemænd (1817 - 1839)
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til Bestallinger (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til ekspeditionsprotokoller (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Bilag til fornemste bestallinger (1661 - 1678) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Diverse bestallinger alfabetisk ordnet (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Register til Skødebog (1661 - 1676)
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Skødebog (1670 - 1676)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rentekammeret, Ekstraskattekommissionen i København Regnskab for formueskatten for købstæder og amter (1789 - 1789)
Rentekammeret, Generalvejkommissionen Kort og tegninger (1764 - 1830)
Rentekammeret, Kammerarkivet Efterretninger ang. de norske skøderegistre m.v. (1661 - 1778) Norske Afdeling
Rentekammeret, Landbokommissionen af 1786 25. august ("Den store Landbokommission") Landbokommissionens forhandlingsprotokol (m. reg.) (1786 - 1805)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bestallingsprotokol m. reg. (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bilag til ekstraktmemorialprotokol, vedr. Grønland og Island (1756 - 1759) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bjergværksdirektoriets resolutionsprotokol m. register (1774 - 1784) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Div. kautionssager (1746 - 1803) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Dokumenter til plakat af 4/1 1742 ang. gæld (1741 - 1742) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekspeditionsprotokol m. reg. (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekspeditionsprotokol vedr. bjergvæsenet m. reg. (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekstraktfortegnelse over kgl. resolutioner f. Nordenfjeldske kontor (1680 - 1750) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekstraktmemorialprotokol (1720 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Instruktionsprotokol m. reg. (1720 - 1775) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kautionsprotokol m. reg. (1719 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Konfirmationsbestallingsprotokol (1731 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Konfirmationsekspeditionsprotokol m. reg. (1746 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kronologisk register til ekspeditionsprotokol (1783 - 1794) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Obligationsprotokol for Norge og Island (1780 - 1812) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Orig. kasserede kgl. skøder til Griffenfeld på norsk gods (pergament) (1671 - 1673) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til bestallingsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til bjergværksdirektoriets resolutionsprotokol (1774 - 1784) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekspeditionsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekspeditionsprotokol vedr. bjergvæsenet (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekstraktmemorialprotokol (1720 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til instruktionsprotokol (1720 - 1775) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til kautionsprotokol (1719 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til konfirmationsbestallingsprotokol (1731 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til konfirmationsekspeditionsprotokol (1746 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til relations- og resolutionsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til relations- og resolutionsprotokol, bjergvæsen (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Relations- og resolutionsprotokol ang. bjergvæsenet med register (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Rentekammerets norske relations- og resolutionsprotokol m. reg. (1695 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Diverse korrespondancesager vedr. told og konsumption (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Kgl. ordrer og befalinger (1663 - 1679)
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. forordninger (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. missiver (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. åbne breve (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Rentekammereksemplarer af jordebøger indsendte af lensmændene i henhold til kgl. missive af 1651 17. jan. (1651 - 1673)
Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen Sager vedr. indsamlingen til Christiansborgs genopførelse (1794 - 1800)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Alphabetische Liste aller bei der allgemeinen Nachsuchung von sämtlichen Obrigkeiten des Herzogthums Holstein, Herrschaft Pinneberg etc. angehaltenen und befragten einheimischen und auswärtigen Herumstreifer und Bettler (1799 - 1802)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret, Tyske Afdeling (1700 - 1848)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Verzeichnis der im Herzogthum Holstein in Untersuchung gewesenen und abgeurtheilten Verbrecher, nebst einer Beschreibung derselben und einer Angabe der ihnen zuerkannten Strafen (1803 - 1845)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende Antvorskov og Vordingborg domæner (1768 - 1770)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende banken og lottoet (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden, banken og lottoet (1762 - 1778)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende handel, fiskeri og fabriksvæsen (1776 - 1782)
Under Enevælden 1660-1848 hørte statens økonomi til i Rentekammeret. Her er oplysninger om skat og told, bygningsdrift, udstedelse af privilegier, udbetalinger, ansættelser og meget andet. Folketællinger hørte også til her, men dem finder du under temaet Folketælling.