Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen: Højesteret, Landsting og landsretter

Archive Contents
Borgretten Diverse sager (1726 - 1771)
Borgretten Domme og decisioner (1762 - 1773)
Borgretten Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Journal over behandling af boer med navneregister (1749 - 1770)
Borgretten Konceptskifter i ordinære boer (1730 - 1771)
Borgretten Navneregister til skiftesessionsprotokol (1743 - 1780)
Borgretten Register over navne på døds- og fallitboer til fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Register over navne på ægtefæller til fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Register til domme og decisioner (1762 - 1773)
Borgretten Skiftebreve i ordinære boer (1682 - 1771)
Borgretten Skiftesessionsprotokol (1743 - 1780)
Bornholms Landsting Justitsprotokol (1671 - 1813)
Bornholms Landsting Register til justitsprotokol (1765 - 1813)
Det fynske Rytterdistrikt, Krigsretten Justitsprotokol (1722 - 1751)
Fynbo Landsting Hovedgårdsregister til skøde- og panteprotokol nr. 7-27 (1676 - 1805)
Fynbo Landsting Justitsprotokol (1671 - 1805)
Fynbo Landsting Navneregister til justitsprotokol (1687 - 1805)
Fynbo Landsting Register til skøde- og panteprotokol (1646 - 1805)
Fynbo Landsting Skøde- og panteprotokol (1646 - 1805)
Hofretten Diverse løse skiftedokumenter (1676 - 1778)
Hofretten Eksekutorskiftebreve (1739 - 1756)
Hofretten Fortegnelse over skiftebreve. konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter (1679 - 1771)
Hofretten Kommissionsskiftebreve (1682 - 1765)
Hofretten Kommissionsskifter (1718 - 1750)
Hofretten Konceptskifter i ordinære boer (1684 - 1771)
Hofretten Register over navne på døds- og fallitboer til fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissarieskifter (1679 - 1771)
Hofretten Register over navne på ægtefæller til fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissarieskifter (1679 - 1771)
Hofretten Samfrændeskifter (1701 - 1766)
Hofretten Skifte- og værgemålsdokumenter (1681 - 1771)
Hofretten Skiftebreve i ordinære boer (1679 - 1771)
Højesteret Appendix til register til slutningsbog (1802 - 1802)
Højesteret Domprotokol (1662 - 1950) Norske domme
Højesteret Domprotokol (1662 - 1950)
Højesteret Erklæringsprotokoller (1786 - 1939)
Højesteret Højesterets registranter ("pådømte sager") (1794 - 1861)
Højesteret Højesteretsordener (1794 - 1922)
Højesteret Højesteretsordener, trykte (1681 - 1821)
Højesteret Højesteretsordener, trykte med håndskrevne tilføjelser (1797 - 1889)
Højesteret Koncepter til sentensbog (1680 - 1681)
Højesteret Originale af kongen underskrevne Højesteretsordener (1773 - 1858)
Højesteret Register til domprotokol (1662 - 1950)
Højesteret Register til eklæringsprotokol (1827 - 1939)
Højesteret Register til registrant (1794 - 1798)
Højesteret Register til slutningsbog (1670 - 1866)
Højesteret Register til stævningsbog (1662 - 1800)
Højesteret Register til udstedte stævninger (1732 - 1740)
Højesteret Register til voteringsprotokol (1678 - 1792)
Højesteret Registratur over Højesterets domssager (1794 - 1900)
Højesteret Seddelregistratur 21: Specialregistratur over dokumenter og akter vedkommende diverse retssager 1663-1750 (1663 - 1750)
Højesteret Slutningsbog (1670 - 1866)
Højesteret Stævningsbog (1662 - 1800)
Højesteret Stævningsliste (1830 - 1923)
Højesteret Voteringsprotokol (1661 - 1939) Norske domme
Højesteret Voteringsprotokol (1661 - 1939)
Inkvisitionskommissionen Ekstraktprotokol (1749 - 1758)
Inkvisitionskommissionen Justitsprotokol (1773 - 1844)
Inkvisitionskommissionen Relation om inkvisitionskommissionen (1752 - 1752)
Inkvisitionskommissionen 1772 Dokumenter, som har givet anledning til kvæstioner eller tjener i andre måder til oplysning i Johan Friderich Struensees sag (1771 - 1772)
Inkvisitionskommissionen 1772 Inkvisitionskommissionens protokol (1772 - 1772)
Inkvisitionskommissionen 1772 J.F. Struensees sager angående finansvæsenet (1771 - 1772)
Inkvisitionskommissionen 1772 Register til Inkvisitionskommissionens protokol ( - )
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling Afkaldsprotokol (1775 - 1855)
Lolland-Falsters Landsting Falsters landstingsbog (1664 - 1683)
Lolland-Falsters Landsting Justitsprotokol (1697 - 1805)
Lolland-Falsters Landsting Lollandsfars landstingsbog (1665 - 1675)
Lolland-Falsters Landsting Register til skøde- og panteprotokol (1684 - 1761)
Lolland-Falsters Landsting Skøde- og panteprotokol (1673 - 1805)
Overkriminalretten i Danmark Indkomne kgl. anordninger og reskripter (1807 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Journal (1807 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Korrespondanceprotokol (1807 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Reversal over Overkriminalrettens arkiv (1809 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Voteringsprotokol (1807 - 1809)
Rigsretten 1. Rigsretssag; Anklageskrift (1855 - 1855)
Rigsretten 1. Rigsretssag; Bilag vedrørende Rigsretten (1855 - 1855)
Rigsretten 1. Rigsretssag; Folketingets forhandlinger angående rigsretsanklage mod ministeriet Ørsted (1855 - 1855)
Sjællandsfar Landsting "Real Apohabet register over Sjællandsfar landstings panteprotokoller fra året 1684 dets begyndelse. Med fliid opsat og forfærdiget af P.B. Mylius" (1669 - 1744)
Sjællandsfar Landsting Arkivregistratur, Landsting og Kommissionsdomstole (1600 - 1953)
Sjællandsfar Landsting Justitsprotokol (1676 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Panteprotokol (1632 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Register over panteprotokollerne (1684 - 1798)
Sjællandsfar Landsting Register til justitsprotokol (1685 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Register til skødeprotokol (1672 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Skødeprotokol (1630 - 1805)
Viborg Landsoverret Justitsprotokol (1805 - 1860)
Viborg Landsoverret Sagliste (1807 - 1866)
Viborg Landsting Dombog (1569 - 1805)
Viborg Landsting Dombog A (1608 - 1661)
Viborg Landsting Dombog B (1616 - 1664)
Viborg Landsting Dombog C (1616 - 1656)
Viborg Landsting Fragmenter af justitsprotokoller (1629 - 1656)
Viborg Landsting Hovedgårde og bøndergods nord for kongeåen 1624-1805 handlet og beskrevet i Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse. (1624 - 1805)
Viborg Landsting Justitsprotokol for landstingshøreren (1682 - 1805)
Viborg Landsting Kopier af protokollerede breve (1665 - 1805)
Viborg Landsting Navneregister til Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller (1656 - 1805)
Viborg Landsting Register til skøde- og panteprotokoller (1690 - 1805)
Viborg Landsting Skøde- og panteprotokol (1624 - 1805)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger (1477 - 1805)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller (1660 - 1690)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings ting- og justitsprotokoller (1619 - 1719)
Viborg Landsting Tingbog (1567 - 1675)
Højesteret blev oprettet i 1661 som afløser for Kongens Retterting, der hidtil havde været Danmarks og Norges øverste domstol. For Norges vedkommende havde Højesteret denne funktion indtil 1814. Formelt var kongen leder af Højesteret indtil 1850, men allerede i 1674 blev der etableret et embede som justitiarius, dvs. leder af retten. Siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919 har denne person været betegnet som præsident. De øvrige dommere blev indtil 1919 tituleret som assessorer. I 1600-tallet fungerede Højesteret i visse sager som både første og sidste retsinstans, men siden har domstolen udelukkende virket som appelinstans. Højesteret har kompetence til at behandle alle typer af retssager, men i 1919 blev retten afskåret fra bevisbedømmelse i nævningesager, og i 1936 blev dette udstrakt til at gælde for alle slags straffesager. Herefter kan Højesteret kun tage stilling til strafudmålingen i disse sager. Landstingene/landsretterne var og er appeldomstol for underretterne, men særligt i ældre tid var de også centrum for officielle handlinger såsom kongehyldning og bekendtgørelser.