Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Gehejmekonseilet

Archive Contents
Gehejmekonseilet Akter ang. den af den tidligere chef for Marinen Grev Frederik Danneskjold-Samsøe under 22. feb. 1766 indgivne forestilling om flådens tilstand (1766 - 1767)
Gehejmekonseilet Akter og dokumenter vedr. forskellige sager fra hele det danske rige, særlig også om Konseilets egen indretning (1670 - 1770)
Gehejmekonseilet Betænkninger af forskellige kgl. råder, diplomater o.a. (1718 - 1718)
Gehejmekonseilet Betænkninger, relationer og skrivelser fra Gehejmekonseilets medlemmer o.a. (1666 - 1768)
Gehejmekonseilet Breve fra forskellige til forskellige medlemmer af Gehejmekonseilet (1667 - 1769)
Gehejmekonseilet Breve fra oversekretær i Tyske Kancelli, siden gehejmeråd i Konseilet Thomas Balthasar v. Jessen til gehejmeråd i Konseilet Conrad Biermann v. Ehrenschildt og fra denne sidste til førstenævnte, til dels med bilag (1675 - 1697)
Gehejmekonseilet Breve, til dels med bilag, fra fhv. gottorpsk hofkansler, rigshofråd, baron Christian Ernst v. Reichenbach til overjægermester grev Conrad Reventlow (1697 - 1699)
Gehejmekonseilet Breve, til dels med bilag, fra medlemmer af Konseilet til hinanden og fra kancelliembedsmænd til konseilsmedlemmer samt skrivelser fra kommandanterne i København til kongen og Konseilet (1700 - 1760)
Gehejmekonseilet Fortegnelse over de protocolla, som er holden udi Geheime Raad og andensteds, og koncepter til samme (1675 - 1676)
Gehejmekonseilet Gehejmekonseilsprotokol over udenlandske sager (1670 - 1708)
Gehejmekonseilet Grev Conrad Reventlows sager vedr. Geheimekonseilet (1684 - 1697)
Gehejmekonseilet Indberetninger til kongen fra de udi dennes fraværelse udi slotsloven liggende og forordnede (1693 - 1693)
Gehejmekonseilet Kgl. ordrer og instruktioner, koncepter til betænkninger og ordrer, eder, ekstrakter og fortegnelser (1676 - 1768)
Gehejmekonseilet Koncepter til Konseilets forhandlinger, relationer, betænkninger og resolutioner i sager, fornemlig henhørende under Danske Kancelli, til dels med bilag (1707 - 1719)
Gehejmekonseilet Koncepter til Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse, til dels med bilag (1712 - 1720)
Gehejmekonseilet Konceptoptegnelser om de i Gehejmekonseilet vedtagne ekspeditioner m.m., især vedr. udenrigske anliggender (1676 - 1687)
Gehejmekonseilet Konceptoptegnelser om og akter fra forhandlinger i Konseilet (1680 - 1759)
Gehejmekonseilet Konferenceprotokoller (1678 - 1744)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under dennes rejse i Norge, med bilag (1704 - 1704)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse på en rejse til Italien, med bilag (1708 - 1709)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse, med bilag (1709 - 1721)
Gehejmekonseilet Konseillets relationer til kong Christian VI under dennes rejse i Norge (1733 - 1733)
Gehejmekonseilet Korrespondance mellem oversekretær i Tyske Kancelli Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Gehejmekonseilet og kollegierne samt forskellige andre under kongens udenlandsrejse (1768 - 1769)
Gehejmekonseilet Ordrer til Konseilet fra kong Frederik IV under hans fraværelse, til dels med bilag (1704 - 1719)
Gehejmekonseilet Protocolla holden udi Gehejme Raad og andensteds (1675 - 1676)
Gehejmekonseilet Protocollum conferentiarum secretioris consilii regis (1705 - 1745)
Gehejmekonseilet Protocollum consilii regis sanctioris (1703 - 1707)
Gehejmekonseilet Protocollum consilii regis sanctioris (1714 - 1758)
Gehejmekonseilet Protokol over adskilligt, som er foretaget i og resolveret i Gehejmekonseilet (1690 - 1695)
Gehejmekonseilet Relationer, til dels med bilag, fra statholderskabet og andre myndigheder i Norge (1710 - 1731)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Dokumenter til forhandlingerne i Kommissionerne i Rådstuen for Slottet om indrettelsen af det kgl. ridderlige Akademi (1691 - 1697)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Forhandlingsprotokol for den ved kgl. befalinger af 4. okt. 1690 og 28. feb. 1691 udnævnte gehejmekommission angående kongens intraders formering og til at overveje, hvorledes undersåtterne kunne lettes og udgifterne formindskes (1690 - 1691)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol i den Kommission, som blev anordnet til at have opsyn med alle ting i kongens fravær (1700 - 1700)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol over indkomne supplikker med Kammerkollegiets erklæringer, som udi rådstuen for slottet er foretagne (1691 - 1691)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Protokol over Kommissionerne i Rådstuen for Slottet (1690 - 1705)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register til protokol over indkomne supplikker (1691 - 1691)
Kommissionerne i Rådstuen for Slottet Register til protokol over Kommissionerne i Rådstuen for Slottet (1690 - 1705)
Rosenkrantz, Iver Gehejmeråd Ivar Rosenkrantz' sager vedr. Geheimekonseilet (1694 - 1741)
Kongens højeste råd 1670-1770, som særlig drøftede udenrigspolitiske, men også finans- og indenrigspolitiske sager.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.