Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Danske Kancelli

Archive Contents
Centralkomiteen af 1848 Brevkopibog vedr. stormfloden 1872; breve stilet til lokale sogneråd, komiteer o.l. (1872 - 1874)
Centralkomiteen af 1848 Journal over indkomne skrivelser vedr. stormfloden 1872 (1872 - 1874)
Centralkomiteen af 1848 Mødeprotokol vedr. understøttelse til de nødlidende fra stormfloden 1872 (1872 - 1874)
Centralkomiteen af 1848 Navneregister til brevkopibog vedr. stormfloden 1872 (1872 - 1874)
Centralkomiteen af 1848 Navneregister til journal over indkomne skrivelser vedr. stormfloden 1872 (1872 - 1874)
Danish Chancellery Adskillige Bestillinger Nr.1 (1730 - 1848)
Danish Chancellery Adskillige Bestillinger Nr.2 (1730 - 1848) Fra S16-film
Danish Chancellery Adskillige Bestillinger Nr.2 (1730 - 1848) Fra M-film
Danish Chancellery Akter ang. besigtelser på lenene i Skåne, Bleking og Jylland i h.t. kgl. missiver af 1645 7. og 8. oktober (1645 - 1646)
Danish Chancellery Akter angående forstrækninger og kontributioner fra adel, gejstlighed, borgerskab og bønder til landets defension (1625 - 1658)
Danish Chancellery Akter vedk. Lovrevisionskommissionen i flg. kgl. reskript af 1701 15. oktober (nr. 1 - 6) (1701 - 1711)
Danish Chancellery Akter vedkommende assessor Biørn Berthelsen Biørnsens og kirkeinspektør Andreas Lowsons deltagelse i lovrevisionsarbejdet (1743 - 1758)
Danish Chancellery Aktstykker og forarbejder til Christian 5.s danske lov nr. 1 - 79 (1661 - 1683)
Danish Chancellery Aktstykker og forarbejder til Danmarks og Norges kirkeritual (1683 - 1685)
Danish Chancellery Alfabetisk register over naturalisationspatenterne (1776 - 1847)
Danish Chancellery Alfabetisk register til Tegnelser over alle Lande (1545 - 1571)
Danish Chancellery Besigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter (1535 - 1571)
Danish Chancellery Besigtelser og andre indlæg til skøder og mageskifter (1572 - 1660)
Danish Chancellery Bilag til jysk missive af 29. juli 1746 (nr. 62) angående grundtakst over Fredericia stads grunde og bygninger (1746 - 1746)
Danish Chancellery Bilag til sjæll. Missive af 12. nov. 1728 (Nr. 581) ang. at forfatte Mandtal over alle familier og partikulære personer i København efter ildebranden (1728 - 1728)
Danish Chancellery Bilag til Sjæll. Missive af 24. dec. 1728 (Nr. 672) angående at forfatte en fortegnelse over de afbrændte huse i København mm. (1728 - 1728)
Danish Chancellery BIlag til sjællandsk missive af 17. april 1686 ang. Kommissionen til grundtakstens forandring og ny indrettelse i København (1686 - 1689)
Danish Chancellery Bilag til sjællandsk missive af 8. februar 1668 ang. Kommissionen til at taksere huse og våninger i København (1668 - 1668)
Danish Chancellery BIlag til sjællandsk åbent brev af 3. sept. 1692 ang. kommissionsskifteforretning i boet efter friherre Jens Juels afdøde hustru (1692 - 1692)
Danish Chancellery Breve til kongen og kansleren fra rentemesteren (1519 - 1531)
Danish Chancellery Christian 2.s registre (1513 - 1523)
Danish Chancellery Christian 3.s lensbog (1544 - 1548)
Danish Chancellery Citantregister til stævningsbøger (1613 - 1630)
Danish Chancellery Danske Kancellis forestillinger (1790 - 1799)
Danish Chancellery Designationer og afregninger over borgernes og bøndernes udgifter til krigsfolkets underholdning, indsendte af lensmændene i h.t. kgl. missiver af 1643 18. december, 1645 18. august og 1646 15. december (1643 - 1647)
Danish Chancellery Designationer over uafsluttede døds- og fallitboer i Danmark og Norge, indsendte i henhold til kabinetsordre af 6. februar 1771 (1771 - 1771)
Danish Chancellery Designationer på gårde og bol indsendte fra sognekaldene i Vendelbo stift (1657 - 1657)
Danish Chancellery Designationer på jordegne bønder og deres landgilde, indsendte af lensmanden på Bornholm i henhold til kgl. missive af 1646 30. maj (1646 - 1646)
Danish Chancellery Div. ansøgninger om naturalisation (uden kgl. ekspedition) (1776 - 1789)
Danish Chancellery Diverse (1481 - 1571)
Danish Chancellery Diverse breve, dokumenter og akter det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1660)
Danish Chancellery Diverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede (1572 - 1660)
Danish Chancellery Diverse dokumenter og regnskaber ang. Færøerne, Island og Grønland (1640 - 1798)
Danish Chancellery Diverse etat-, adels- og rangfortegnelser I - III (1536 - 1692)
Danish Chancellery Diverse fortegnelser over gejstlige og verdslige embeder og embedsmænd (1678 - 1797)
Danish Chancellery Diverse kongelige ekspeditioner det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1639)
Danish Chancellery Diverse originale kongelige bestallinger, bevillinger og benådninger samt pas (1572 - 1660)
Danish Chancellery Diverse originale kongelige missiver (1572 - 1660)
Danish Chancellery Diverse originale lensbreve og originale kongelige missiver til lensmænd (1572 - 1660)
Danish Chancellery Diverse originale åbne breve og missiver (1699 - 1771)
Danish Chancellery Diverse rangregistre og fortegnelser over rangspersoner (1670 - 1766)
Danish Chancellery Diverse titulaturer og formularer samt blanketter (1572 - 1848)
Danish Chancellery Dokumenter til kgl. majestæts resolutionsbog udi Norge (1675 - 1698)
Danish Chancellery Drafts and attachments for West India files (1671 - 1699) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danish Chancellery Drafts and attachments for West India files (1671 - 1699) Sort/hvid-kopi fra M-film
Danish Chancellery Drafts and attachments for West India files (1699 - 1771) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danish Chancellery Drafts and attachments for West India files (1699 - 1771) Sort/hvid-kopi fra M-film
Danish Chancellery Drafts and attachments for West India files (1773 - 1799) Sort/hvid-kopi fra M-film
Danish Chancellery Drafts and attachments for West India files (1773 - 1799) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danish Chancellery Efterretninger om skolevæsenet i købstæderne i Danmark, indsendte i henhold til cirkulære af 20. december 1783 (1784 - 1784)
Danish Chancellery Ekstrakt- og resolutionsprotokoller for danske og norske sager (1653 - 1660)
Danish Chancellery Ekstrakter og kopier af åbne breve (1536 - 1536)
Danish Chancellery Ekstrakter og kopier af åbne breve og missiver for alle lande (1539 - 1540)
Danish Chancellery Ekstrakter, kopier og koncepter af missiver og åbne breve (1535 - 1535)
Danish Chancellery Ekstraktfortegnelse over pantebreve til adelen og til borgerstanden (1650 - 1654)
Danish Chancellery Ekstraktfortegnelser over besigtelser på gods mageskiftet mellem kongen og adelen (1556 - 1633)
Danish Chancellery Embedseder (1680 - 1724)
Danish Chancellery Embedseder (1770 - 1847)
Danish Chancellery Embedseder i anledning af Frederik 6.s regeringstiltrædelse (1817 - 1817)
Danish Chancellery Emneregister til Norske tegnelser (1660 - 1699) Norske Afdeling
Danish Chancellery Formularbøger (1639 - 1764)
Danish Chancellery Fortegnelse over civile læger (1802 - 1860)
Danish Chancellery Fortegnelse over pantebreve med tilhørende bilag indførte i pantebog 3 (1657 - 1660)
Danish Chancellery Fortegnelse over udfærdigede sø- og andre pas samt tilladelse til at lægge ind gennem bommen (1660 - 1660)
Danish Chancellery Fortegnelser og diverse Dokumenter vedk. Kirker og Sognekald i Danmark og norge med Oplysninger om Ejendomsforhold, Beneficering og jus patronatus (tilbage til Aaret 1541) (1630 - 1702)
Danish Chancellery Fortegnelser over bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende (1657 - 1660)
Danish Chancellery Fortegnelser over mageskifter med forklaring på, hvad kongen og kronen derved har vundet eller tabt (1640 - 1656)
Danish Chancellery Fortegnelser på hovedskatten af gejstlligheden i Sjællands Stift iflg. Kgl. missive af 1645 6. maj, indsendte til kancelliet af Sjællands biskop (1645 - 1645)
Danish Chancellery Fortegnelser på kronens gejstlige gods, indsendte af lensmændene i h.t. kgl. missive af 1590 28. december (1591 - 1592)
Danish Chancellery Fourer- og fodersedler samt enkelte rejselister for kongen, dronningen, enkedronning Sophie og forskellige fyrstelige personer (1588 - 1610)
Danish Chancellery Frederik 1.s Danske Registre (1524 - 1532)
Danish Chancellery Frederik 1.s Danske Registre [nr. 2] (1523 - 1533)
Danish Chancellery Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] (1523 - 1533)
Danish Chancellery Frederik 1.s Norske Registre (1523 - 1533)
Danish Chancellery Frederik 1.s Norske Registre (1523 - 1533) Norske Afdeling
Danish Chancellery Frederik 1.s tegnelsesbog for alle Lande (1531 - 1532)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1706)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1761)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1738)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1775)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registre (1572 - 1596)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Fynske og smålandske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Fynske og smålandske tegnelser (1572 - 1596)
Danish Chancellery Fynske og smålandske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Fynske og smålandske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Fynske og smålandske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Fynske registre (1596 - 1660)
Danish Chancellery Fynske tegnelser (1596 - 1660)
Danish Chancellery Fæstebreve på tiender indsendte til kongelig stadsfæstelse (1592 - 1647)
Danish Chancellery Gehejmestatsministres eder (1784 - 1831)
Danish Chancellery Grevelige, friherrelige og adelige patenter (1671 - 1912)
Danish Chancellery Henlagte sager (1699 - 1771)
Danish Chancellery Henlagte sager (1773 - 1799)
Danish Chancellery Henlagte sager kronologisk ordnede (1660 - 1699)
Danish Chancellery Henlagte sager til mageskifter, som ikke er ført til ende (1572 - 1660)
Danish Chancellery Henlagte sager til supplikbøgerne (1699 - 1771)
Danish Chancellery Henlagte sager til supplikbøgerne (1773 - 1799)
Danish Chancellery Henlagte sager uden årstal (1660 - 1699)
Danish Chancellery Henlagte sager uden årstal (1699 - 1730)
Danish Chancellery Indberetninger med bilag ang. præsternes indkomster indsendte i henhold til kgl. missive af 1648 7. december (1649 - 1649)
Danish Chancellery Index to West India files (1671 - 1699)
Danish Chancellery Index to West India files (1699 - 1771)
Danish Chancellery Index to West India files (1773 - 1799)
Danish Chancellery Indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1642)
Danish Chancellery Indlæg til norske regitratur (1731 - 1731)
Danish Chancellery Indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danish Chancellery Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1481 - 1533)
Danish Chancellery Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1534 - 1571)
Danish Chancellery Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland) (1583 - 1648)
Danish Chancellery Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Skåne, Sjælland, Fyn, Smålandene og Jylland) (1572 - 1650)
Danish Chancellery Instruktionsbøger for kollegier, institutioner og embedsmænd (1670 - 1856)
Danish Chancellery Jordebøger afleverede til kommissarierne for rostjenestens taksering i henhold til kgl. missive af 1646 15. december (1646 - 1647)
Danish Chancellery Jordebøger over bøndernes landgilde og over, hvad enhver kan så og avle, indsendte i h.t. kgl. befaling af 1624 3. august (1625 - 1625)
Danish Chancellery Jusititsråd Bredo Munthes lovrevisionsarbejde (1660 - 1755)
Danish Chancellery Jysk registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1716)
Danish Chancellery Jyske registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1753)
Danish Chancellery Jyske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1744)
Danish Chancellery Jyske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1778)
Danish Chancellery Jyske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Jyske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Jyske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Jyske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Jyske tegnelser (1572 - 1660)
Danish Chancellery Jyske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Jyske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Jyske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Kammerkollegiesager ekspederede gennem Danske kancelli ved kgl. resolution påskrevet (1690 - 1691)
Danish Chancellery Kancellibreve og - resolutioner ang. naturalisation, med bilag (1776 - 1784)
Danish Chancellery Kancellieksemplarer af jordebøger indsendte af lensmændene i henhold til kgl. missive af 1651 17. januar (1651 - 1651)
Danish Chancellery Kancelliets Brevbøger (1773 - 1799)
Danish Chancellery Kancelliets Breve (1704 - 1771)
Danish Chancellery Kgl. Majestæts resolutionsbog udi Norge (1683 - 1698)
Danish Chancellery Kgl. pante- og gældsbreve i original og kopi, indsendte i h.t. kgl. ordre af 1587 15. juli (1587 - 1587)
Danish Chancellery Kgl. resolutioner og ordrer ang. naturalisation, med kancelliets forestillinger i følge indfødsretsloven af 15.1.1776 (1776 - 1793)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Brevbøger (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab og bønder samt til enkelte restsedler på diverse civile afregninger (1644 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til forsikringsbreve for ydet forstrækning af adel, gejstlighed, borgerskab, bønder og kirker til rigens defension (1627 - 1633)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til fynske og smålandske registratur (1699 - 1706)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til fynske og smålandske registratur (1730 - 1738)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til fynske og smålandske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til fynske og smålandske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Fynske og smålandske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Fynske registre (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Fynske tegnelser (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til instruktionsbøgerne (1670 - 1843)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til jyske konfirmationer (1730 - 1739)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til jyske registratur (1699 - 1716)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske registre (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Jyske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til kopibogen for bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende (1657 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til naturalisationspatenterne (1776 - 1847)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1658)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Ostindiske sager (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Ostindiske sager (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til pantebog 2 (1650 - 1656)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til pantebog 3 (1657 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til restsedler på afregninger med officerer og mandskab af landmilicen og flåden (1643 - 1652)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske registratur (1699 - 1714)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske registratur (1731 - 1739)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske Tegnelser (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Sjællandske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og Indlæg til Skånske Registre (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Skånske tegnelser (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Smålandske registre (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Smålandske tegnelser (1651 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og optegnelser til breve, som skal udfærdiges (1519 - 1520)
Danish Chancellery Koncepter til Adskillige registre (1553 - 1557)
Danish Chancellery Koncepter til diverse kgl. rejse- og søpas (1667 - 1667)
Danish Chancellery Koncepter til ekstrakt og alfabetisk register over pantebreve indførte i pantebog 2 (1650 - 1656)
Danish Chancellery Koncepter til fynske og smålandske registratur (1746 - 1755)
Danish Chancellery Koncepter til fynske og smålandske registratur (1766 - 1775)
Danish Chancellery Koncepter til Fynske og Smålandske registre (1572 - 1596)
Danish Chancellery Koncepter til Fynske og Smålandske tegnelser (1572 - 1596)
Danish Chancellery Koncepter til Fynske registre (1596 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Fynske tegnelser (1596 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Jyske registratur (1746 - 1753)
Danish Chancellery Koncepter til Jyske registratur (1766 - 1778)
Danish Chancellery Koncepter til Jyske registre (1572 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Jyske tegnelser (1572 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til missiver (1523 - 1558)
Danish Chancellery Koncepter til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danish Chancellery Koncepter til Norske tegnelser vedr. Bohuslen og Færøerne (1584 - 1608)
Danish Chancellery Koncepter til pantebogen (1563 - 1570)
Danish Chancellery Koncepter til Registre over alle Lande (1559 - 1571)
Danish Chancellery Koncepter til Sjællandske registratur (1746 - 1762)
Danish Chancellery Koncepter til Sjællandske registratur (1766 - 1775)
Danish Chancellery Koncepter til Sjællandske registre (1572 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Sjællandske tegnelser (1572 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Skånske registre (1572 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Skånske tegnelser (1572 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Smålandske registre (1596 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til Smålandske tegnelser (1596 - 1650)
Danish Chancellery Koncepter til tegnelser over alle lande (1559 - 1571)
Danish Chancellery Koncepter til tiendebogen 1591-1647 (1610 - 1621)
Danish Chancellery Koncepter til vestindiske konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1769)
Danish Chancellery Koncepter til åbne breve (1523 - 1558)
Danish Chancellery Koncepter til åbne breve og missiver (1460 - 1513)
Danish Chancellery Konfirmationsbogen (1766 - 1778)
Danish Chancellery Kongelige resolutioner skrevne på supplikkationer, domme eller andre dokumenter (1700 - 1746)
Danish Chancellery Kopi af Københavns og Christianshavns nye grundtaksts matricul (1755 - 1755)
Danish Chancellery Kopibog for bestallinger m.m. militien til lands og til vands vedkommende (1657 - 1660)
Danish Chancellery Kopier af og koncepter til missiver, anordninger og kundgørelser for alle lande (1523 - 1523)
Danish Chancellery Københavns og Christianshavns mandtal over grundtaksten (1717 - 1717)
Danish Chancellery Lehn- og Gratialprotokol (1785 - 1799)
Danish Chancellery Lovrevisionskommissionen iflg. kgl. reskript af 1737 (1737 - 1746)
Danish Chancellery Lovudkast og forarbejder til love (1629 - 1640)
Danish Chancellery Lægdinddelingsrulle over de nationale landinfanteridistrikers nye indretning på Fyn og Langeland (1724 - 1724)
Danish Chancellery Lægdsrulle over det nationale landinfanteridistrikt på Sjælland, Møn og Lolland (1724 - 1724)
Danish Chancellery Lægdsrulle over nationallandinfanteriets distrikt i Jylland. Aalborg og Viborg stifter (1724 - 1724)
Danish Chancellery Mønstringsruller og rostjenestetakseringer (1535 - 1563)
Danish Chancellery Mønstringsruller over borgerskabet (1583 - 1639)
Danish Chancellery Naturalisationspatenter (1776 - 1847)
Danish Chancellery Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli (1660 - 1848)
Danish Chancellery Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danish Chancellery Norsk registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1714)
Danish Chancellery Norske bestillinger (1730 - 1830)
Danish Chancellery Norske henlagte sager vedr. Bohuslen (1582 - 1660)
Danish Chancellery Norske indlæg (1574 - 1799)
Danish Chancellery Norske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedr. (1491 - 1532)
Danish Chancellery Norske indlæg til registranterne samt norske henlagte sager Bohus len vedrørende (1535 - 1571)
Danish Chancellery Norske registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1755)
Danish Chancellery Norske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1739)
Danish Chancellery Norske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1775)
Danish Chancellery Norske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Norske registre (1572 - 1660) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Norske registre (1660 - 1699) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Norske registre (1699 - 1771) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Norske registre (1773 - 1799) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske Stifters Præster (1804 - 1813)
Danish Chancellery Norske supplikationer, som ved påskrift til erklæring eller i andre måder ekspederes (1675 - 1698)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1572 - 1660)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1572 - 1660) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1660 - 1699) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1699 - 1771) Norske Afdeling
Danish Chancellery Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1773 - 1799) Norske Afdeling
Danish Chancellery Originale kongelige anordninger og resolutioner samt afskrifter og diverse dokumenter angående kancelliets organisation og forretningsgang (1666 - 1847)
Danish Chancellery Originale kongelige missiver til statholderen i København og diverse embedsmænd i København og købstæderne (1572 - 1660)
Danish Chancellery Originale åbne breve og missiver til kommissarier (1572 - 1660)
Danish Chancellery Originale åbne breve sagligt ordnede (1572 - 1660)
Danish Chancellery Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danish Chancellery Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danish Chancellery Oversekretærens brevbøger (1706 - 1771)
Danish Chancellery Pantebog 2 (1650 - 1656)
Danish Chancellery Pantebog 3 (1657 - 1661)
Danish Chancellery Pantebog litr. A (nr. 1) (1563 - 1582)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Jylland (1660 - 1790)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Lolland og Falster (1694 - 1749)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Sjællands og Fyns stifter (1660 - 1790)
Danish Chancellery Rangregister (1671 - 1719)
Danish Chancellery Refererede sager uden ekspedition med Kancelliets forestillinger og de kgl. resolutioner (1773 - 1789)
Danish Chancellery Regarding West India files (1700 - 1746)
Danish Chancellery Register over person- og stednavne i Danske Kancelli: Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1481 - 1660)
Danish Chancellery Register til Adskillige Bestillinger Nr.1 (1730 - 1848)
Danish Chancellery Register til Adskillige Bestillinger Nr.2 (1730 - 1848) Fra S16-film
Danish Chancellery Register til Adskillige Bestillinger Nr.2 (1730 - 1848) Fra M-film
Danish Chancellery Register til diverse titulaturer, formularer m.m. (1572 - 1848)
Danish Chancellery Register til formularbog (1639 - 1764)
Danish Chancellery Register til Frederik 1.s Danske Registre [nr. 2] (1523 - 1533)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske registratur over konfirmationer (1730 - 1738)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske registratur over konfirmationer (1746 - 1761)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske registratur over konfirmationer (1766 - 1775)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske registre (1572 - 1596)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til fynske og smålandske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Fynske og smålandske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Fynske registre (1596 - 1660)
Danish Chancellery Register til Fynske tegnelser (1628 - 1660)
Danish Chancellery Register til grevelige, friherrelige og adelige patenter (1671 - 1912)
Danish Chancellery Register til Instruktionsbøger for kollegier, institutioner og embedsmænd (1670 - 1856)
Danish Chancellery Register til Jysk registratur over konfirmationer (1699 - 1716)
Danish Chancellery Register til Jysk registratur over konfirmationer (1730 - 1744)
Danish Chancellery Register til Jysk registratur over konfirmationer (1746 - 1753)
Danish Chancellery Register til Jysk registratur over konfirmationer (1766 - 1778)
Danish Chancellery Register til Jyske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Register til Jyske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til jyske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Jyske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Jyske tegnelser (1620 - 1660)
Danish Chancellery Register til Jyske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Jyske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Jyske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Kancelliets brevbøger (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Konfirmationsbogen (1766 - 1778)
Danish Chancellery Register til kopibog for bestallinger vedr. militien (1657 - 1660)
Danish Chancellery Register til kopier af latinske søpas (1691 - 1693)
Danish Chancellery Register til Lehn- og Gratialprotokol (1785 - 1799)
Danish Chancellery Register til Norsk registratur over konfirmationer (1699 - 1714)
Danish Chancellery Register til Norsk registratur over konfirmationer (1730 - 1739)
Danish Chancellery Register til Norsk registratur over konfirmationer (1746 - 1755)
Danish Chancellery Register til Norsk registratur over konfirmationer (1766 - 1775)
Danish Chancellery Register til Norske Bestillinger (1730 - 1830)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1572 - 1660) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1660 - 1699) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1699 - 1771) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1773 - 1799) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske Stifters Præster (1804 - 1813)
Danish Chancellery Register til norske supplikationer (1675 - 1675)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1588 - 1660)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1588 - 1660) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1660 - 1699) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1773 - 1799) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (brevmodtager) (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (brevmodtager) (1699 - 1771) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (Emneregister) (1699 - 1771) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danish Chancellery Register til Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danish Chancellery Register til Oversekretærens brevbøger (1706 - 1771)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Jylland (1660 - 1790)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Lolland og Falster (1694 - 1749)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danish Chancellery Register til præstekaldsbog for Sjællands og Fyns stifter (1660 - 1790)
Danish Chancellery Register til Registre og tegnelser for Rigsrådet (1648 - 1648)
Danish Chancellery Register til rotuli over Kancelliets forestillinger (1773 - 1790)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registratur over konfirmationer (1730 - 1739)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registratur over konfirmationer (1746 - 1762)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registratur over konfirmationer (1766 - 1775)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Sjællandske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Sjællandske tegnelser (1581 - 1660)
Danish Chancellery Register til Sjællandske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Sjællandske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Sjællandske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Skånske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Register til Skånske tegnelser (1623 - 1660)
Danish Chancellery Register til Smålandske registre (1596 - 1660)
Danish Chancellery Register til Smålandske tegnelser (1648 - 1660)
Danish Chancellery Register til Supplikker (1701 - 1771)
Danish Chancellery Register til supplikker (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til supplikker med kgl. resolution og domme (1700 - 1746)
Danish Chancellery Register til Titularbog (1746 - 1791)
Danish Chancellery Register til Underskrivelsesbog over konfirmationer (1730 - 1739)
Danish Chancellery Register til Underskrivelsesbog over konfirmationer (1746 - 1762)
Danish Chancellery Registerbøger på tiender til bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter (1572 - 1574)
Danish Chancellery Registrant over kongelige søpas (1618 - 1653)
Danish Chancellery Registre og tegnelser for Rigsrådet (1648 - 1648)
Danish Chancellery Registre over alle Lande nr. 1 (1467 - 1546)
Danish Chancellery Registre over alle Lande nr. 4 (1467 - 1546)
Danish Chancellery Registre over alle Lande nr. 5-10 (1546 - 1571)
Danish Chancellery Renskrevne kongebreve, som ikke er blevet ekspederede (1619 - 1660)
Danish Chancellery Restancelister for Danmark, Hertugdømmerne og Norge, indsendte fra Rentekammeret (1618 - 1647)
Danish Chancellery Rostjenestetakseringer på adelen (1574 - 1652)
Danish Chancellery Rotuli over Kancelliets forestillinger til kongen (1773 - 1799)
Danish Chancellery Sager vedr. professor Maximilian Halls rejse til Vardøhus for at iagttage Venus' gang gennem solen (1767 - 1772)
Danish Chancellery Samling af kabinetsordrer (1768 - 1772)
Danish Chancellery Seddelkartotek over udgående breve fra Danske Kancelli vedrørende Højesteret (1660 - 1848)
Danish Chancellery Seddelregistratur 14-19: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg (1481 - 1660)
Danish Chancellery Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Danish Chancellery Sjællandsk registratur over konfirmationer på Christian VI's breve (1746 - 1762)
Danish Chancellery Sjællandske landdragoners hoved- og lægdsrulle (1706 - 1706)
Danish Chancellery Sjællandske registratur over konfirmationer på Christian V's breve (1699 - 1714)
Danish Chancellery Sjællandske registratur over konfirmationer på Frederik IV's breve (1730 - 1739)
Danish Chancellery Sjællandske registratur over konfirmationer på Frederik V's breve (1766 - 1775)
Danish Chancellery Sjællandske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Sjællandske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Sjællandske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Sjællandske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Sjællandske tegnelser (1572 - 1660)
Danish Chancellery Sjællandske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Sjællandske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Sjællandske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Skånske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Skånske tegnelser (1572 - 1660)
Danish Chancellery Skånske, sjællandske, fynske, smålandske og jyske henlagte sager (1651 - 1660)
Danish Chancellery Smålandske registre (1596 - 1660)
Danish Chancellery Smålandske tegnelser (1596 - 1660)
Danish Chancellery Sognepræsternes designationer på gårde, bol og huse i deres sognekald indsendte i henhold til kgl. missiver af 1657 27. oktober (1657 - 1658)
Danish Chancellery Sognepræsternes designationer på gårde, bol og tiendeydere i deres sognekald, indsendte i henhold til kgl. missive af 1651 1. februar (1651 - 1651)
Danish Chancellery Statholderordrer ang. udfærdigelsen af restsedler for militærpersoner (1628 - 1632)
Danish Chancellery Stævninger til kongens og rigens råds retterting. Koncepter og ansøgninger (1582 - 1656)
Danish Chancellery Stævningsbøger (1592 - 1632)
Danish Chancellery Supplikker (1701 - 1771)
Danish Chancellery Supplikker (1773 - 1799)
Danish Chancellery Sø-Passer som er udgifne (1691 - 1693)
Danish Chancellery Taksationsforretninger over præstegårde samt kopier af adkomstbreve på jus patronatus, indsendt i hendhold til missive af 13. nov. 1662 (1663 - 1664)
Danish Chancellery Tegnelser over alle Lande (1545 - 1571)
Danish Chancellery Tegnelser over alle Lande (nr. I a) (1537 - 1545)
Danish Chancellery Tegnelser over alle Lande nr. I (1535 - 1538)
Danish Chancellery Tegnelsesbog (1471 - 1512)
Danish Chancellery Thiende Bogh (1591 - 1647)
Danish Chancellery Titularbog (1746 - 1791)
Danish Chancellery Uddrag af Kancelliets supplikprotokoller (1709 - 1774)
Danish Chancellery Uindførte koncepter til restancebreve (1618 - 1642)
Danish Chancellery Uindførte koncepter til åbne breve og missiver (1513 - 1523)
Danish Chancellery Uindførte koncepter til åbne breve og missiver (1559 - 1571)
Danish Chancellery Uindførte koncepter til åbne breve og missiver (1572 - 1660)
Danish Chancellery Underskrivelsesbog over konfirmationer (1730 - 1739)
Danish Chancellery Underskrivelsesbog over konfirmationer (1746 - 1762)
Danish Chancellery Vejledende Arkivregistratur I. Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner. 2. udgave. (1454 - 1848)
Danish Chancellery Verdslige bestillinger i Danmark og Norge (1660 - 1833)
Danish Chancellery West India files (1671 - 1699)
Danish Chancellery West India files (1699 - 1771)
Danish Chancellery West India files (1773 - 1799)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Brevbog (1800 - 1847)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Brevsager (1800 - 1848)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Criminal reports from the West Indies (1834 - 1850)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Criminal reports from Tranquebar (1840 - 1842)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Forestillinger og resolutioner (1800 - 1848)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Koncepter og indlæg til registranterne (1800 - 1848)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Løbende brevregister (1803 - 1847)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter (1710 - 1810)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Register til brevbog (1800 - 1847)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Register til forestillinger (1808 - 1848)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Register til registrant (1800 - 1848)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Register til rotuli (1800 - 1807)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Registrant (1800 - 1848)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Rotuli for 5. Departement (1800 - 1807)
Danish Chancellery, Joint Department Beretninger og konceptforestillinger ang. de deputeredes embedsrejser (1803 - 1829)
Danish Chancellery, Joint Department Blanketregnskaber (1800 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department Ekstraktprotokol for blanketregnskaberne (1800 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department Indberetninger fra stiftsøvrighederne i Danmark og Norge om de danske skolers tilstand i købstæderne (1806 - 1807)
Danish Chancellery, Joint Department Index to West Indian register of wills (1802 - 1807)
Danish Chancellery, Joint Department Indsendte generallister over valgbare til provinsialstænderne (1834 - 1846)
Danish Chancellery, Joint Department Kronprinsens Breve (1802 - 1808)
Danish Chancellery, Joint Department Protokol med kopier af testamenter efter facultas testandi (1777 - 1847)
Danish Chancellery, Joint Department Register til Ekstraktprotokol for blanketregnskaberne (1800 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department Register til Testamenter (1800 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department Register til Testamenter efter facultas testandi (1777 - 1847)
Danish Chancellery, Joint Department Register til Testamentprotokol (1812 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department Testamenter (1800 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department Testamentprotokol (1812 - 1848)
Danish Chancellery, Joint Department West Indian register of wills (1802 - 1807)
Danish Chancellery, Joint Department Årlige indberetninger ang. almueskolevæsenet i købstæderne og på landet (1811 - 1848)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Forestillinger for samtlige departementer (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Henlagte journalsager for 5- Departement (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Holstenske registrant (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journal for 1. Departement (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journal for 3. Departement (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journal for 5. Departement (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journalregister for 1. Departement (1808 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journalregister for 1., 3., 4 og 5. Departement (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journalregister for 3. Departement (1808 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Journalregister for 5. Departement (1808 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Koncepter og indlæg til Holstenske registrant (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Koncepter og indlæg til kancellibreve (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Register over breve expederede af Kancelliet ved dets ophold i Rendsborg og Kolding (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Register over breve expederede i Rendsborg (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Register til forestillinger alle departementer (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Register til Holstenske registrant (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Danske Kancellis afdeling i Kolding og Rendsborg Ujournaliserede sager (1807 - 1808)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Forhandlingsprotokol (1843 - 1852)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Koncept og udkast til betænkning af 14. maj 1842, med voteringer og andre bilag (1840 - 1842)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Korrespondance og diverse dokumenter (1840 - 1848)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Sager til forhandlingsprotokol (1845 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Forestillinger (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Henlagte sager (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 1. Departement Henlagte sager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Journal (1801 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Journalregister (1801 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Kollegiets voteringer til ekspeditioner for Norge (1800 - 1813)
Danske Kancelli, 1. Departement Missiver for 1. Departement (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 1. Departement Register til forestillinger (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Register til registrant (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Register til Sjællandske og fynske supplikker (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 1. Departement Registrant (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Registrantsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Rotuli for 1ste Departement (1800 - 1807)
Danske Kancelli, 1. Departement Sjællandske og fynske supplikker (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 2. Departement Brevbog (1800 - 1847)
Danske Kancelli, 2. Departement Brevregister (1815 - 1847)
Danske Kancelli, 2. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 2. Departement Formularbog for det Kongl. Danske Cancellies 2det Departement (1800 - 1856)
Danske Kancelli, 2. Departement Henlagte sager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 2. Departement Jyske og Lollandske supplikker (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 2. Departement Kongelige Breve (1808 - 1823)
Danske Kancelli, 2. Departement Kongelige resolutioner og 2. Departements forestillinger (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 2. Departement Kronologisk brevfortegnelse (1809 - 1814)
Danske Kancelli, 2. Departement Register til brevbog (1800 - 1847)
Danske Kancelli, 2. Departement Register til Forestillinger (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 2. Departement Register til Jyske og lollandske supplikker (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 2. Departement Register til kongelige breve (1808 - 1823)
Danske Kancelli, 2. Departement Register til registrant (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 2. Departement Registrant (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 2. Departement Registrantsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 3. Departement 3. Departements forestillinger (1808 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement 3. Departements forestillinger. Kancelliets afdeling i Kolding og Rendsborg (1807 - 1808)
Danske Kancelli, 3. Departement Alfabetisk register til de fra 3. (norske) departement udgående breve (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Brevbøger (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Ekstrakt af kancelliets 3. Departements registrant (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Ekstrakter af forestillinger (1800 - 1807)
Danske Kancelli, 3. Departement Ekstraktprotokoller (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement journal (1800 - 1801)
Danske Kancelli, 3. Departement Journaler for 3. Departement (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Kancelliets Breve (1771 - 1773)
Danske Kancelli, 3. Departement Kollegiets voteringer til ekspeditioner for Norge (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Missiver for 3. Departement (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Norske justitsdepartements forestillinger (1800 - 1807)
Danske Kancelli, 3. Departement Norske supplikker (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Protokol over sager for 3. departement (1801 - 1802)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til brevbog (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til ekstrakt af registrant (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til ekstraktprotokol (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til forestillinger (1808 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til forestillinger. Afd. i Kolding & Rendsborg (1807 - 1808)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til journal (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Register til Missiver for 3. Departement (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Register til norske justitsdepartements forestillinger (1800 - 1807)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til norske justitsdepartements forestillinger (1807 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til Norske supplikker (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Register til Registrant (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til resolutionsprotokol (1806 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til underskrivelsesbog (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Register til Åbne breve for 3. Departement (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 3. Departement Registrant (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Resolutionsprotokoller (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Underskrivelsesbog (1800 - 1814)
Danske Kancelli, 3. Departement Åbne breve for 3. Departement (1771 - 1773) Norske Afdeling
Danske Kancelli, 4. Departement Danske Kancellis 4. Departements forestillinger (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 4. Departement Formular Bog for Cancelliets 4de Departement (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 4. Departement Register til forestillingsprotokoller (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 4. Departement Register til Formularbog for 4. Departement (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 4. Departement Register til registrant (1800 - 1851)
Danske Kancelli, 4. Departement Registrant (1800 - 1851)
Danske Kancelli, 5. Departement Forestillinger m.m. (1801 - 1830)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte stol' (1639 - 1650)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Folioregistratur 250: Afregninger med statsleverandører fra det 17. århundrede (1594 - 1726)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Indkomne missiver og breve til Renteriet (1539 - 1573)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Sager ang. det Ostindiske kompagni (1617 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Tillæg til Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakt af russiske acta (1631 - 1644)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakter af svenske acta (1575 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Engelske acta (1670 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Franske acta (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hollandske sager (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Instruksbog og udenlandssager i almindelighed, undtagen svenske og russiske (1613 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejserlige acta (1671 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncept til register til Svenske akter (1657 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til instruksbog 1613-1669 samt indlæg til ikke indførte ekspeditioner (1618 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til kopibøgerne (1670 - 1690)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til russiske acta (1632 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog i udenlandske sager (1541 - 1660)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polske akter (1673 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til Svenske akter (1637 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Russiske Acta (1631 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Danske Kancellis Udenrigske Afdeling (1571 - 1698)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske acta (1670 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske acta (1571 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske indlæg (1663 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tyske akter (1670 - 1672)
Den Kongelige Kommissarius ved Provinsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland Forhandlingsprotokol (1835 - 1848)
Generalprokurøren General-Procureurens Protocol (1749 - 1752)
Generalprokurøren Register til generalprokurørens protokol (1749 - 1752)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Journal over hvad ved hoffet er passeret m.m. (1760 - 1781)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Kaneturlister (1847 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Koncert- og telister (1840 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Kurlister (1840 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Lister over børneballer (1817 - 1824)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Protokol over afdødes efterladenskaber (1820 - 1845)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Register til protokol over afdødes efterladenskaber (1820 - 1845)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Register til taffelprotokol (1821 - 1847)
Hofmarskallatet, Hoffourerkontoret Taffelprotokoller (1808 - 1849)
Kommissionen ang. Oprettelsen af et Museum for Naturvidenskaberne Journal over indgåede og udgåede sager (1796 - 1829)
Kommissionen ang. Oprettelsen af et Museum for Naturvidenskaberne Register til forhandlingsprotokol (1796 - 1829)
Kommissionen for Københavns Forsyning med Brændsel Deliberationsprotokoller (1808 - 1814)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Sager vedr. og afskrifter af de 1848 ff. beslaglagte augustenborgske papirer (1852 - 1896)
Partikulærkammeret Struensees kabinetsordrer (1771 - 1772)
Partikulærkammeret, Arveprins Frederik Ferdinand og arveprinsesse Caroline Forestillinger med resolutioner (1855 - 1881)
Partikulærkammeret, Arveprins Frederik Ferdinand og arveprinsesse Caroline Kopibøger (1822 - 1874)
Partikulærkammeret, Arveprins Frederik Ferdinand og arveprinsesse Caroline Ordre- og resolutionsprotokol vedr. hofholdningen (1829 - 1860)
Partikulærkammeret, Arveprins Frederik Ferdinand og arveprinsesse Caroline Ordrer og resolutioner (1829 - 1854)
Partikulærkammeret, Dronning Louise Indtægtsregnskaber (1718 - 1721)
Partikulærkammeret, Dronning Louise Protokol over indkøbte varer og indkomne regninger (1713 - 1718)
Partikulærkammeret, Dronning Louise Resolutionsprotokol for dronningens kammer (1707 - 1719)
Partikulærkammeret, Dronning Sophie Amalie Dronningens originale resolutioner (1649 - 1685)
Partikulærkammeret, Dronning Sophie Amalie Kgl. resolutioner (1655 - 1675)
Partikulærkammeret, Slotsbygningskommissionen af 1738 Kommissionsprotokol over residensslottets bygning (1738 - 1745)
Partikulærkammeret, Slotsbygningskommissionen af 1738 Register til kommissionsprotokol over residensslottets bygning (1738 - 1745)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk Kancelliheraldik gennem 450 år. Udstilling i anledning af den 14. internationale kongres for de genealogiske og heraldiske videnskaber (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danske Kancelliregistranter 1535-1550 udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup (1881 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger vedrørerende Danmarks indre forhold i uddrag. Udgivet af Rigsarkivet 1885-2005. (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, navneregister (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, sagregister (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, stedregister (1646 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancellisystemet. Udarbejdet på Rigsarkivets 2. afdeling til undervisningsbrug af Niels Petersen (1973 - 1973)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli (1800 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 12: Tillæg til Danske Kancelli (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 25: Breve fra Danske Kancellis Arkiv (1890 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 9-11: Danske Kancelli (1900 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udkast til en skildring af forretningsgangen og bogføringen ved Danske Kancelli 1670-1848, af P.A. Heiberg. Udgivet af Rigsarkivet 1977 (1977 - 1977)
Da kong Christiern I i 1460 arvede hertugdømmerne Slesvig og Holsten, blev det nødvendigt for kongen at have både et tysk og et dansk kancelli. Skellet mellem de to kancelliers forretningsområder var dog længe baseret på rent sproglige kriterier, ikke på sagernes emne eller på geografiske kriterier. Indtil Enevældens indførelse i 1660 var de to kancellier for alle praktiske formål de eneste regeringskontorer, og alle sager gik igennem dem. Først med udviklingen af kollegiestyret under Enevælden overgik flere og flere opgaver til mere specialiserede kollegier, så kancellierne i stigende grad kom til at koncentrere sig om kirkelige anliggender (herunder skolevæsenet og universitetet) og om justitsvæsenet. Danske Kancellis arkiv fra tiden før 1536 er kun fragmentarisk bevaret. Dog begynder rækken af kopibøger med Christiern II's tronbestigelse i 1513. Fra 1536 er Danske Kancellis arkiv ganske velbevaret.