Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Rentekammeret

Arkiv Indhold
Bankkontoret i København Bankkontorets kopibøger (1773 - 1777)
Bankkontoret i København Direktionens og Finanskollegiets deliberationsprotokol (1773 - 1805)
Bankkontoret i København Register til Bankkontorets kopibog (1773 - 1774)
Den overordentlige Finanskommission af 02.05.1787 Kommissionens sager (1787 - 1788)
Finanskassedirektionen, Assignationskt., Dansk Norske Afdeling Navnekartotek over embedsudnævnelser i Finanskollegiet, Direktionen for Statsgælden og Den Synkende Fond, Statsgældkontoret, Statsaktivkontoret og Pensionskassedirektionen (1771 - 1848)
Rentekammeret Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Rentekammeret Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerneog Grønland (1821 - 1836)
Rentekammeret Arkivregistratur. Matriklerne 1664 og 1688 (1664 - 1688)
Rentekammeret Bilag til gældsbog (1739 - 1757)
Rentekammeret Breve vedr. den færøske strømpefabrikation og strømpernes afsættelse til regimenter (1710 - 1728)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Rentekammeret Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Rentekammeret Designationer over %-afgifter og andre afgifter på Færøerne (1820 - 1826)
Rentekammeret Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Rentekammeret Diverse breve og dokumenter vedr. Færøerne og den færøske handel (1682 - 1847)
Rentekammeret Dokumenter vedr. handelens og jordebogens forpagtning på Færøerne (1724 - 1724)
Rentekammeret Dokumenter vedr. indtægt og udgift af Færøernes handel og besejling (1719 - 1726)
Rentekammeret Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688)
Rentekammeret Folketælling 1787, København (1787 - 1787)
Rentekammeret Folketælling 1787, Købstæder (1787 - 1787)
Rentekammeret Folketælling 1787, Landdistrikter (1787 - 1787)
Rentekammeret Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Rentekammeret Fortegnelse over de til H.M. kongens fæstegårde på Færøerne hørende inventariehuse samt præstegårde og embedsboligerne (1835 - 1835)
Rentekammeret Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Rentekammeret Færøske konceptbreve (1718 - 1771)
Rentekammeret Færøske sager (1710 - 1740)
Rentekammeret Færøske sager til journal B (1769 - 1771)
Rentekammeret Færøske sager udtagne af Islandske og færøske breve (1741 - 1771)
Rentekammeret Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.) (1741 - 1847)
Rentekammeret Handelstakster for Færøerne (1825 - 1840)
Rentekammeret Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein (1709 - 1713)
Rentekammeret Indkomne breve fra stiftsbefalingsmand over Færøerne Peter Raben (1720 - 1726)
Rentekammeret Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Rentekammeret Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Rentekammeret Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1741 - 1771)
Rentekammeret Kommissionsakter vedr. taksation til matriklen af købstæder i Viborg, Århus og Ribe stifter (1661 - 1662)
Rentekammeret Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Rentekammeret Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Rentekammeret Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Rentekammeret Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Rentekammeret Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Rentekammeret Kopibøger for sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1683 - 1771)
Rentekammeret Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Rentekammeret Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Rentekammeret Kort og tegninger (1600 - 1920)
Rentekammeret Matriklen af 1662 (1662 - 1662)
Rentekammeret Matriklen af 1664 (1664 - 1673)
Rentekammeret Matrikler og jordebøger over Færøerne og fortegnelser over kongens jorder sammesteds (1688 - 1723)
Rentekammeret Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret (1660 - 1848)
Rentekammeret Navneregister til Gældsbog for...(Island og Færøerne) (1741 - 1847)
Rentekammeret Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Rentekammeret Navneregister til Tegnebøger (1731 - 1770)
Rentekammeret Nogle Bemærkninger om Landboevæsen paa Færøe af landfoged J.A.Lunddahl (1843 - 1843)
Rentekammeret Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Rentekammeret Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Papirer ang. skansen på Færøerne (1724 - 1728)
Rentekammeret Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Rentekammeret Register over de fra den angående islandske væsens allernådigste falede kommissions skrivelser til adskillige kollegier (1776 - 1786)
Rentekammeret Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Rentekammeret Register over ostindiske foretillinger, originale forordninger, kabinetsordrer med videre (1781 - 1783)
Rentekammeret Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1707 - 1707)
Rentekammeret Register til Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Rentekammeret Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Register til Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (1741 - 1759)
Rentekammeret Register til kopibog. Island og Færøerne (1706 - 1771)
Rentekammeret Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Register til person- og stednavne i Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Rentekammeret Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Rentekammeret Registratur over de indkomne islandske og færøske breve (1732 - 1733)
Rentekammeret Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand (1729 - 1769)
Rentekammeret Regninger og breve i anl. af de færøske stenkul (1777 - 1784)
Rentekammeret Regnskab for stenkulsbrud på Hvalbø, Færøerne (1783 - 1790)
Rentekammeret Regnskabs- og revisionssager vedr. Færøerne (1709 - 1771)
Rentekammeret Regnskabssager vedr. Island, Færøerne og Bornholm (1770 - 1850)
Rentekammeret Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Rentekammeret Rentekammerets kongelige resolutioner (1720 - 1812)
Rentekammeret Revisions - og regnskabssager vedr. Færøerne (1772 - 1840)
Rentekammeret Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Sager vedr. de færøske stenkul (1723 - 1725)
Rentekammeret Sager vedr. den fhv. koloniinspektør Johs. West 1831 overdragne revision af ældre færøske og islandske regnskaber (1795 - 1835)
Rentekammeret Sager vedr. foreningen af den kgl. færøske handel med den kgl. islandske og finmarkske handel i h.t. kgl. resol. af 1775 13. april (1774 - 1778)
Rentekammeret Sager vedr. handelstaksten for Færøerne af 1684, instruktioner og bevillinger (1683 - 1768)
Rentekammeret Sager vedr. stenkulsgruberne på Færøerne (1757 - 1806)
Rentekammeret Sager vedr. undersøgelser og opmålinger af Færøernes kyster og havne samt vedr. øernes forsvar (1778 - 1803)
Rentekammeret Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Rentekammeret Tegnebøger (m. reg.) (1731 - 1770)
Rentekammeret Ujournaliserede indkomne breve vedr. Færøerne (1741 - 1750)
Rentekammeret Vejledende Arkivregistratur II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet (1660 - 1848)
Rentekammeret Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848 (1660 - 1848)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Arkivregistratur. Statens Civile Bygningsadministration (1738 - 1917)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Ældre bygningstegninger (1738 - 1919)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Møllebog (1684 - 1765)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Hartkornsspecifikationer indsendt i h.t. rentekammerordre af juni-juli 1788 (1788 - 1794)
Rentekammeret Danske Afdeling, Revisionskontoret for Danske Købstadsregnskaber Markedslister (1776 - 1799)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån i faste ejendomme (1834 - 1837)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån til færgemænd (1817 - 1839)
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Register til Skødebog (1661 - 1676)
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat Skødebog (1670 - 1676)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rentekammeret, Ekstraskattekommissionen i København Regnskab for formueskatten for købstæder og amter (1789 - 1789)
Rentekammeret, Generalvejkommissionen Kort og tegninger (1764 - 1830)
Rentekammeret, Landbokommissionen af 1786 25. august ("Den store Landbokommission") Landbokommissionens forhandlingsprotokol (m. reg.) (1786 - 1805)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bestallingsprotokol m. reg. (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bilag til ekstraktmemorialprotokol, vedr. Grønland og Island (1756 - 1759) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bjergværksdirektoriets resolutionsprotokol m. register (1774 - 1784) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Div. kautionssager (1746 - 1803) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Dokumenter til plakat af 4/1 1742 ang. gæld (1741 - 1742) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekspeditionsprotokol m. reg. (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekspeditionsprotokol vedr. bjergvæsenet m. reg. (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Ekstraktmemorialprotokol (1720 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Instruktionsprotokol m. reg. (1720 - 1775) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kautionsprotokol m. reg. (1719 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Konfirmationsbestallingsprotokol (1731 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Konfirmationsekspeditionsprotokol m. reg. (1746 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Kronologisk register til ekspeditionsprotokol (1783 - 1794) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Obligationsprotokol for Norge og Island (1780 - 1812) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Orig. kasserede kgl. skøder til Griffenfeld på norsk gods (pergament) (1671 - 1673) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til bestallingsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til bjergværksdirektoriets resolutionsprotokol (1774 - 1784) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekspeditionsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekspeditionsprotokol vedr. bjergvæsenet (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til ekstraktmemorialprotokol (1720 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til instruktionsprotokol (1720 - 1775) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til kautionsprotokol (1719 - 1813) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til konfirmationsbestallingsprotokol (1731 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til konfirmationsekspeditionsprotokol (1746 - 1772) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til relations- og resolutionsprotokol (1720 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Register til relations- og resolutionsprotokol, bjergvæsen (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Relations- og resolutionsprotokol ang. bjergvæsenet med register (1791 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Rentekammerets norske relations- og resolutionsprotokol m. reg. (1695 - 1814) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Diverse korrespondancesager vedr. told og konsumption (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Kgl. ordrer og befalinger (1663 - 1679)
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. forordninger (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. missiver (1661 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Skatkammeret Originale kgl. åbne breve (1660 - 1679) Norske Afdeling
Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen Sager vedr. indsamlingen til Christiansborgs genopførelse (1794 - 1800)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Alphabetische Liste aller bei der allgemeinen Nachsuchung von sämtlichen Obrigkeiten des Herzogthums Holstein, Herrschaft Pinneberg etc. angehaltenen und befragten einheimischen und auswärtigen Herumstreifer und Bettler (1799 - 1802)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret, Tyske Afdeling (1700 - 1848)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Verzeichnis der im Herzogthum Holstein in Untersuchung gewesenen und abgeurtheilten Verbrecher, nebst einer Beschreibung derselben und einer Angabe der ihnen zuerkannten Strafen (1803 - 1845)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende Antvorskov og Vordingborg domæner (1768 - 1770)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende banken og lottoet (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden, banken og lottoet (1762 - 1778)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende handel, fiskeri og fabriksvæsen (1776 - 1782)
Under Enevælden 1660-1848 hørte statens økonomi til i Rentekammeret. Her er oplysninger om skat og told, bygningsdrift, udstedelse af privilegier, udbetalinger, ansættelser og meget andet. Folketællinger hørte også til her, men dem finder du under temaet Folketælling.