Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Gehejmekonseilet

Arkiv Indhold
Gehejmekonseilet Akter ang. den af den tidligere chef for Marinen Grev Frederik Danneskjold-Samsøe under 22. feb. 1766 indgivne forestilling om flådens tilstand (1766 - 1767)
Gehejmekonseilet Akter og dokumenter vedr. forskellige sager fra hele det danske rige, særlig også om Konseilets egen indretning (1670 - 1770)
Gehejmekonseilet Betænkninger af forskellige kgl. råder, diplomater o.a. (1718 - 1718)
Gehejmekonseilet Betænkninger, relationer og skrivelser fra Gehejmekonseilets medlemmer o.a. (1666 - 1768)
Gehejmekonseilet Breve fra forskellige til forskellige medlemmer af Gehejmekonseilet (1667 - 1769)
Gehejmekonseilet Breve fra oversekretær i Tyske Kancelli, siden gehejmeråd i Konseilet Thomas Balthasar v. Jessen til gehejmeråd i Konseilet Conrad Biermann v. Ehrenschildt og fra denne sidste til førstenævnte, til dels med bilag (1675 - 1697)
Gehejmekonseilet Breve, til dels med bilag, fra fhv. gottorpsk hofkansler, rigshofråd, baron Christian Ernst v. Reichenbach til overjægermester grev Conrad Reventlow (1697 - 1699)
Gehejmekonseilet Breve, til dels med bilag, fra medlemmer af Konseilet til hinanden og fra kancelliembedsmænd til konseilsmedlemmer samt skrivelser fra kommandanterne i København til kongen og Konseilet (1700 - 1760)
Gehejmekonseilet Fortegnelse over de protocolla, som er holden udi Geheime Raad og andensteds, og koncepter til samme (1675 - 1676)
Gehejmekonseilet Gehejmekonseilsprotokol over udenlandske sager (1670 - 1708)
Gehejmekonseilet Grev Conrad Reventlows sager vedr. Geheimekonseilet (1684 - 1697)
Gehejmekonseilet Indberetninger til kongen fra de udi dennes fraværelse udi slotsloven liggende og forordnede (1693 - 1693)
Gehejmekonseilet Kgl. ordrer og instruktioner, koncepter til betænkninger og ordrer, eder, ekstrakter og fortegnelser (1676 - 1768)
Gehejmekonseilet Koncepter til Konseilets forhandlinger, relationer, betænkninger og resolutioner i sager, fornemlig henhørende under Danske Kancelli, til dels med bilag (1707 - 1719)
Gehejmekonseilet Koncepter til Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse, til dels med bilag (1712 - 1720)
Gehejmekonseilet Konceptoptegnelser om de i Gehejmekonseilet vedtagne ekspeditioner m.m., især vedr. udenrigske anliggender (1676 - 1687)
Gehejmekonseilet Konceptoptegnelser om og akter fra forhandlinger i Konseilet (1680 - 1759)
Gehejmekonseilet Konferenceprotokoller (1678 - 1744)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under dennes rejse i Norge, med bilag (1704 - 1704)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse på en rejse til Italien, med bilag (1708 - 1709)
Gehejmekonseilet Konseilets relationer til kong Frederik IV under hans fraværelse, med bilag (1709 - 1721)
Gehejmekonseilet Konseillets relationer til kong Christian VI under dennes rejse i Norge (1733 - 1733)
Gehejmekonseilet Korrespondance mellem oversekretær i Tyske Kancelli Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Gehejmekonseilet og kollegierne samt forskellige andre under kongens udenlandsrejse (1768 - 1769)
Gehejmekonseilet Ordrer til Konseilet fra kong Frederik IV under hans fraværelse, til dels med bilag (1704 - 1719)
Gehejmekonseilet Protocolla holden udi Gehejme Raad og andensteds (1675 - 1676)
Gehejmekonseilet Protocollum conferentiarum secretioris consilii regis (1705 - 1745)
Gehejmekonseilet Protocollum consilii regis sanctioris (1703 - 1707)
Gehejmekonseilet Protocollum consilii regis sanctioris (1714 - 1758)
Gehejmekonseilet Protokol over adskilligt, som er foretaget i og resolveret i Gehejmekonseilet (1690 - 1695)
Gehejmekonseilet Relationer, til dels med bilag, fra statholderskabet og andre myndigheder i Norge (1710 - 1731)
Rosenkrantz, Iver Gehejmeråd Ivar Rosenkrantz' sager vedr. Geheimekonseilet (1694 - 1741)
Kongens højeste råd 1670-1770, som særlig drøftede udenrigspolitiske, men også finans- og indenrigspolitiske sager.