Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Identificering af oplysninger om enkeltpersoner i folkeregistre

Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Nørrejylland, og Landsarkivet for Sønderjylland samt Rigsarkivet kan tilbyde at gennemgå folkeregisterkort med henblik på at finde bopælsoplysninger og en række personrelaterede oplysninger.

Arkiverne gennemfører undersøgelser i folkeregistre i perioden 1924 til 1978 i det omfang registrene er afleveret til Statens Arkiver. Oplysninger yngre end 1978 skal som hovedregel søges hos den pågældende kommune.

Oplysninger om enkeltpersoner i folkeregistre bestilles typisk af offentlige myndigheder eksempelvis til brug i forbindelse med pensionssager. Men oplysningerne anvendes også af privatpersoner til slægtsforskning og lign.

Bestilling af undersøgelse

Undersøgelser i folkeregisterkort bestilles ved skriftlig henvendelse pr. mail eller brev med almindelig post. Det er mest hensigtsmæssigt at henvende sig til det arkiv, som opbevarer folkeregistermateriale fra en kommune, hvor den eftersøgte person med sikkerhed har opholdt sig.

Hvis der i forbindelse med undersøgelsen er behov for at anvende arkivalier, afleveret til et andet arkiv end det, som man har sendt forespørgslen til, vil undersøgelsen automatisk blive videresendt.

Arkivet skal bruge en række oplysninger, for at undersøgelsen kan iværksættes.

Følgende oplysninger er nødvendige:

  • Navn på den kommune, hvori der ønskes søgt
  • Angivelse af, hvornår personen har opholdt sig i kommunen
  • Navn på den eftersøgte person (fulde navn samt tidligere navne)
  • Personens fødselsdato

Følgende oplysninger er ønskelige:

  • Forældres navne
  • Bopælskommune ved det 15. år
  • Bopælskommune i 1978
  • Adresseoplysninger i øvrigt

Arkivet vil på baggrund af de leverede oplysninger gennemgå de relevante folkeregisterkort med henblik på at finde de ønskede oplysninger. Hvis en person flytter til en anden kommune, der også har afleveret sit folkeregistermateriale til Statens Arkiver, vil undersøgelsen om nødvendigt fortsætte. Hvis den person, der er genstand for undersøgelsen, flytter til en kommune, hvis folkeregisterkort ikke er afleveret til et af arkiverne, må undersøgelsen afbrydes.

Hvis de fornødne oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Statens Arkiver tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at finde oplysninger om den eftersøgte person. Undersøgelsen udfører Statens Arkiver mod betaling.

Ved indsendelse af bestilling accepteres Statens Arkivers pris- og betalingsbetingelser.

Hvad må jeg se?

Folkeregisterkort indeholder en række personfølsomme oplysninger, som først er tilgængelige, når de er 75 år gamle (jf. Arkivlovens § 23). Der kan søges om adgang til at benytte ikke umiddelbart tilgængeligt materiale.

Hvilke arkivalier har jeg lov at se?
Arkivloven

 

Udlevering af oplysninger fra ældre folkeregistermateriale til offentlige myndigheder og til private, der kan dokumentere en retlig interesse i oplysningerne, reguleres af CPR-lovens §§ 42-43.

Udlevering af oplysninger, der ikke er umiddelbart tilgængelige, reguleres derudover af CPR-lovens §§ 48-49. Det betyder i praksis, at Statens Arkiver kan tage en udskrift indeholdende oplysninger, der er nævnt i CPR-lovens § 49. Loven kræver dog:

  • At oplysningerne er mere end 30 år gamle og ikke findes i CPR- registreret.
  • At den pågældende, der søges oplysninger om, er død og kan identificeres i henhold til CPR-lovens § 42, stk. 6.

Pris

Undersøgelsen udfører Statens Arkiver mod betaling. Man skal som minimum betale en timetakst og derudover afregnes for hver påbegyndt halve time.

Se priser og bestil oplysninger om enkeltpersoner

 

Man betaler, for at arkivet ud fra de afgivne oplysninger identificerer oplysninger om enkeltpersoner.

Ca. 75% af undersøgelserne kan udføres med et faktureret tidsforbrug på en time, hvis vel at mærke de fornødne oplysninger er givet på forhånd. Arkivet kan give et prisoverslag i forbindelse med konkrete bestillinger og kan tilbyde at udarbejde et tilbud ved større bestillinger. Man er i forbindelse med rekvisitionen altid velkommen til at angive et maksimalt tidsforbrug.

Ekspeditionstid og betaling

Statens Arkivet bestræber sig på en ekspeditionstid på 14 dage regnet fra den dag, hvor arkivet har modtaget bestillingen. Hvis denne tidsfrist ikke kan overholdes, meddeles det rekvirenten, og der gives samtidigt besked om, hvornår man kan vente at få svar.

Resultatet af undersøgelsen samt faktura fremsendes efter undersøgelsens afslutning. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto.

Fakturaen fremsendes fra det arkiv, hvor undersøgelsen er blevet afsluttet.

Undersøgelser, der skal betales fra udlandet, betales på forhånd.

Der tages forbehold for særlige tilfælde, hvor dokumenter ikke er bevaret, hvilket i praksis kan betyde, at en påbegyndt undersøgelse ikke kan gennemføres fuldstændigt.

Statens Arkiver påtager sig ikke ansvar for, om arkivalierne rummer korrekte og fuldstændige oplysninger.