Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Frister

Se frister for nogle af de mest brugte arkivalier:

Arkivlovens frister

Søg om adgang

Du kan søge om adgang til at se arkivalier, som ikke er umiddelbart tilgængelige.

Ansøgningsskema

Hvilke arkivalier har jeg lov at se?

Størst mulig åbenhed gælder som hovedregel ved brugen af arkivalier i Statens Arkiver. Helt nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er dog først "umiddelbart tilgængelige" efter nærmere bestemte frister. Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsfristerne, der findes i Arkivloven. På læsesalene kan du få yderligere vejledning.

Størst mulig åbenhed

Store dele af Statens Arkivers samlinger er "umiddelbart tilgængelige". Det vil sige, at enhver kan komme og benytte arkivalierne på Statens Arkivers læsesale. Arkivalierne kan udleveres frit, når de er 20 år gamle. Normalt er materiale, der er under 20 år gammelt, ikke afleveret til Statens Arkiver.

Hvis arkivalierne indeholder fortrolige oplysninger er fristerne længere end 20 år. Tilgængelighedsfristen på materiale med oplysninger om rent private forhold er fx 75 år.

Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsreglerne. Folketinget har erklæret, at ansøgningerne om dispensation skal behandles med størst mulig åbenhed, og i 2006 fik 98% af ansøgerne adgang til det ansøgte.

Tilgængelighedsfristerne er fastsat i Arkivloven. Fristerne skal beskytte fortrolige oplysninger af offentlig og privat karakter.

Vejledning om frister, 2007
Vejledning om vilkår, 2005
Arkivloven
Rigsarkivarens instruks om behandling af ansøgninger om adgang

Oplysninger om rent private forhold - frist på 75 år

Sager med oplysninger om rent private forhold er beskyttet af en tilgængelighedsfrist på 75 år uanset hvilken sammenhæng, oplysningerne optræder i. Reglen findes for at beskytte privatlivets fred.

Til rent private forhold regnes oplysninger om:

 • økonomi
 • race
 • religion
 • politiske og foreningsmæssige forhold
 • strafbare forhold
 • helbredsforhold
 • seksuelle forhold
 • sociale forhold   

Individuelt fastsatte frister

I visse tilfælde kan fristen på 20 år være forlænget. Det gælder oplysninger, hvor der skal tages særlige hensyn - eksempelvis:

 • Statens sikkerhed og rigets forsvar. Der er typisk en frist på 60 år.
 • Rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser. Der er en frist på 40 år og op efter. Der findes et særligt katalog.
 • Sager vedr. Kongehuset. Der er en frist på 100 år
 • Indretning af bygninger (bygningstegninger), der i dag anvendes af domstole, politi og kriminalforsorg. Der er en frist på 250 år.

Det er arkivskaberen selv, der kan forlænge fristen i op til 60 år. Længere frister fastsættes efter aftale med Kulturministeren.

Se en liste over frister for udvalgte arkivalier

Du kan søge om dispensation fra fristerne

Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev.

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ansøgerens navn
 • Ansøgerens adresse
 • Ansøgerens fødselsdato
 • Præcis angivelse af, hvilke arkivalier, der søges om adgang til
  (Hvis ikke du angiver præcist hvilke arkivalier du søger om adgang til, kan vi ikke behandle din ansøgning)
 • Formålet med at benytte arkivalierne (fx personlig oplysning, forskning)

Hver ansøgning vurderes for sig, og Statens Arkiver skal svare på ansøgningen senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget. Du får skriftligt svar.

Får du dispensation fra fristerne, vil det af tilladelsen fremgå, at du skal overholde nærmere bestemte vilkår, og at du med din underskrift skal bekræfte, at du er indforstået med vilkårene.

Ansøgningsskema

Krav på behandling af ansøgning - ikke krav på adgang

Alle borgere har et retskrav på at få en ansøgning behandlet, men ingen har et retskrav på at få en tilladelse til at benytte arkivalierne, før fristerne er udløbet.

Sager vedrørende strafferetspleje, der er yngre end 50 år, skal sendes i høring hos den afleverende myndighed. Myndigheden skal svare senest én måned efter, den har modtaget ansøgningen.

Klagemulighed

Klager over afgørelser i dispensationssager kan i første omgang sendes til Rigsarkivaren på adressen:

Rigsarkivaren
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K

Årlig rapport om adgang til arkiverne

Statens Arkiver udarbejder hvert år en rapport om adgang til arkiverne. I denne rapport findes også en liste over, hvilke ansøgninger der er givet afslag på. Listen giver et indtryk af, hvor grænsen for åbenhed går.

Rapporter om tilgængelighedspraksis

Tilgængelighedsudvalget

Den praksis, Statens Arkiver og myndighederne følger på tilgængelighedsområdet, vurderes hvert år af et særligt udvalg, der er nedsat af kulturministeren. Udvalgets formand er dommer Anders Martin Jensen. På grundlag af rigsarkivarens rapport afgiver udvalget en beretning til kulturministeren. Beretningen forelægges også for Folketingets kulturudvalg.

Beretning fra Tilgængelighedsudvalget for 2012

 

 

 

Introduktion til arkivdatabasen Daisy

17. juni 2015
Kom og få en introduktion til, hvordan du bruger arkivdatabasen Daisy på Rigsarkivets læsesal i København.
Se alle arrangementer

Spørg Arkivaren

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål?

FAQ
Spørg Arkivaren